Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Astma og AIT

AIT ved husstøvmiddallergi og astma

I en randomisert DBPC studie som inkluderte pasienter med husstøvmidd allergisk rhinitt og mild til moderat allergisk astma, viste tillegg av sublingual tablett AIT mot midd en beskjeden, men signifikant reduksjon av dosen inhalert kortikosteroid (ICS). En nylig publisert studie som inkluderte voksne pasienter med allergisk rhinitt mot husstøvmidd og ikke velkontrollert/mindre alvorlig husstøvmidd allergisk astma, viste at SLIT mot midd reduserte risikoen for moderat til alvorlig eksaserbasjon under nedtrapping av ICS. Pasienter med FEV1 < 70% av forventet verdi eller forverring i løpet av siste 3 måneder ble ekskludert fra studien.

På bakgrunn av disse studiene er SLIT mot husstøvmidd inkludert i GINA guidelines som mulig tilleggsbehandling hos voksne med ikke velkontrollert allergisk astma mot husstøvmidd og samtidig allergisk rhinitt (AR), forutsatt FEV1 > 70% av forventet verdi. Som ved enhver behandling anbefales at SLIT benyttes når fordelene med behandlingen oppveier potensiell risiko for den enkelte pasient. EAACI retningslinjer for AIT ved husstøvmidd-dreven allergisk astma anbefaler at SLIT vurderes som mulig tilleggsbehandling hos voksne for å redusere eksaserbasjoner og for bedre astmakontroll (forbeholden anbefaling, moderat kvalitet på dokumentasjon). Forsiktighet anbefales hos pasienter med ikke velkontrollert astma.

Det anbefales at pasienter med allergisk rhinitt mot husstøvmidd og samtidig astma som ikke er godt kontrollert henvises til lungelege med klinisk erfaring i AIT for optimalisering av astmabehandling og indikasjonsstilling med tanke på AIT.