Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Dokumentasjon

Innledning om dokumentasjon

Helsepersonelloven kapittel 8 §39 omtaler plikt for helsepersonell til å føre journal over helsehjelp som gis. Dette gjelder både lege og sykepleier, og eventuelt annet helsepersonell som gir helsehjelp til pasienten.

Ved subkutan allergen immunterapi (SCIT) anbefales det i tillegg til føring i pasientjournal at det føres fortløpende en egen allergen immunterapi protokoll/behandlingsjournal som minimum angir når, med hvilket allergen, i hvilke doser, resultat av undersøkelser gjort før og etter injeksjon, eventuelt bivirkninger siden sist og akutte bivirkninger.