Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Kontraindikasjoner

Relative kontraindikasjoner

AIT bør kun benyttes når fordelene med behandlingen oppveier mulig risiko for den enkelte pasient (grundig gjennomgang på individuell basis).

 • Delvis kontrollert astma
 • Hjerte-karsykdom
 • Behandling med β-blokker (lokal/systemisk)
 • Behandling med ACE hemmer
 • Autoimmun sykdom i remisjon 
 • Immunsviktsykdom, kronisk infeksjon og immunmodulerende behandling
 • Kronisk alvorlig sykdom avhengig av den enkelte pasientens tilstand
 • Alvorlig psykiatrisk sykdom eller dårlig pasient compliance som umuliggjør samarbeid om behandlingen 
 • Behandling med monoamino-oksidasehemmere (MAOH), da MAOH kan forsterke og forlenge effekten av adrenalin brukt ved anafylaksi
 • Barn som ikke kan samarbeide om behandling, i praksis hos barn < 5 år
 • Systemisk reaksjon ved tidligere AIT forsøk

Ved vurdering av kontraindikasjoner skal preparatomtale for individuelle preparater også gjennomgås for preparatspesifikke kontraindikasjoner.

Om astma og AIT

Alvorlig astma eller ukontrollert astma er blant de viktigste risikofaktorene for alvorlige systemiske reaksjoner under AIT og i henhold til gjeldende retningslinjer en absolutt kontraindikasjon mot oppstart av AIT, både SCIT og SLIT.

Hjerte-karsykdom

Hjerte-karsykdom er en potensiell risikofaktor for mer alvorlig, eventuelt fatal anafylaksi. Ved hjerte-karsykdom kan behandling av anafylaksi være vanskeligere og/eller mer risikofylt. Derfor er alvorlig hjerte-karsykdom en relativ kontraindikasjon ved AIT for luftveisallergier. Studier har vist at spesielt eldre pasienter med bi- og/eller vepseallergi og hjerte- karsykdom har økt risiko for å dø ved stikk. Hos disse pasienter vil reaksjon på insektsstikk representere en større og mer ukontrollerbar trussel enn en reaksjon i tilslutning til SCIT. Derfor er det ofte indikasjon for AIT hos disse pasientene. Før oppstart skal kardiovaskulær status og behandling vurderes, eventuelt i samarbeid med kardiolog.

Behandling med β-blokkere

Behandling med β-blokkere kan muligens øke risiko for mer alvorlig forløp ved anafylaksi og redusere adrenalinets effekt på grunn av β-blokkade. Bruk av b-blokkere er en relativ kontraindikasjon ved AIT for luftveisallergier. Ved insektallergi vurderes fordelene å oppveie mulig risiko knyttet til nødvendig behandling med β-blokkere. Pasienten bør informeres.

ACE-hemmere

Funn i studier om potensiell risiko ved bruk av ACE-hemmere ved insektallergi er ikke entydige. Bruk av ACE-hemmere er ikke kontraindikasjon ved AIT for luftveisallergier, men angis å være relativ kontraindikasjon ved insektallergi. Det anbefales at pasienten informeres om mulig risiko.

Autoimmunsykdom

AIT er en immunmodulerende behandling og kan teoretisk sett ha negativ innvirkning ved autoimmun sykdom. Det finnes ikke noen kontrollerte studier om risiko assosiert med slik behandling hos pasienter med autoimmune sykdommer. Immunsupprimerende behandling av underliggende sykdom kan også teoretisk sett ha negativ innvirkning på AIT effekt. Systemisk autoimmun sykdom i remisjon er en relativ kontraindikasjon ved AIT mens aktiv sykdom er en absolutt kontraindikasjon. Stabile organspesifikke autoimmune sykdommer (som for eksempel diabetes mellitus, autoimmun thyreoditt) er ikke en kontraindikasjon for AIT ved insektallergi og er en relativ kontraindikasjon ved AIT for luftveisallergier.

Malignitet

Det finnes ikke noen kontrollerte studier om risiko assosiert med AIT hos pasienter med malign sykdom. Aktiv malign sykdom er kontraindikasjon siden mulig immunologisk interaksjon mellom AIT og kreftsykdommen ikke kan utelukkes. Ved malign sykdom som er stabil eller i remisjon kan AIT vurderes hos høyrisiko pasienter med insektallergi, og i enkelttilfeller ved luftveisallergi. 

Immunsviktsykdommer, infeksjoner, immunsupprimerende behandling

Effekten av AIT kan påvirkes av sykdommer i immunsystemet og av immunsupprimerende behandling. Det er også en teoretisk risiko for mer alvorlige bivirkninger av AIT. 

Amming

Amming er ikke kontraindikasjon til allergen immunterapi. Det er ikke kjent at et ammende barn påvirkes negativt av at mor får AIT.