Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Praktisk gjennomføring av subkutan immunterapi

Pasientsikkerhet ved SCIT

Før oppstart skal følgende foreligge: 

 • Høyde 
 • Vekt
 • BT/puls/spirometri 
 • Avklaring om pasienten har astma 
 • Informasjon om behandlingen, behandlingsopplegget og forholdsregler/ kontraindikasjoner 

Før injeksjoner settes kontrolleres følgende: 

 • Anafylaksiberedskap
 • Adrenalin er trukket opp, eventuelt ha adrenalin autoinjektor tilgjengelig
 • Pasientens ID er riktig
 • Riktig ekstrakt til rett pasient med dobbeltkontroll og signering i behandlingsprotokoll
 • Pasientens tilstand

Aktiv involvering av pasienten i behandlingen

God kommunikasjon og aktiv involvering under behandlingsprosedyrene kan bidra til styrket kvalitetssikring og pasientmedvirkning.

Involver gjerne pasienten til kontroll av: 

 • Egen identitet og at riktig behandlingsprotokoll foreligger
 • At riktig allergenekstrakt og styrke er hentet frem
 • At opptrukket volum/dose stemmer med behandlingsprotokollen

Før hver injeksjon kontrolleres følgende:

 • Reaksjoner etter foregående injeksjon 
 • Overskredet tidsintervall
 • Infeksjonstegn
 • Allergisymptomer, tegn på astma eller eksem
 • Aktuell allergeneksponering
 • Foreskrevet allergi-/astmamedisin tatt
 • Annen vaksine siste uke 
 • Lungefunksjon: PEF/ FEV1 sammenlignes med pasientens tidligere målinger 
 • Nye medisiner eller forandring i helsetilstand siden sist

Disse opplysningene skal dokumenteres i allergen immunterapi protokollen. Se ellers vedlegg med forslag til sjekkliste.

Premedisinering med antihistamin:

Antihistamin per oralt en time før allergeninjeksjonen er anbefalt for å redusere allergiske bivirkninger, særlig lokal kløe, unngå store lokale reaksjoner, og til en viss grad systemiske reaksjoner. 

Lokal bedøvelse:

Dersom små barn er svært redde for stikk, kan EMLA-plaster applisert på stikkstedet minimum 45 min før injeksjonen være til hjelp. Plasteret påvirker ikke effekten av AIT, men lokal rødme fremtrer ikke med full styrke. 

Under injeksjonen:

Pasienten observeres nøye under injeksjonsprosedyren (Se underkapittel om injeksjonsteknikk). 

Etter injeksjonen:

Etter injeksjonen skal pasienten observeres aktivt i egnet venteareal i minst 30 minutter. Ventearealet skal være i nær tilknytning til helsepersonell. Når barn behandles, kan foreldrene involveres aktivt i overvåkingen.

Pasienten instrueres i å ta kontakt umiddelbart ved symptomer som: 

 • Kløe (håndflatene, hals, hodebunn, hele kroppen)
 • Hoste
 • Utslett 
 • Pustebesvær 
 • Andre tilkomne symptomer

Jo tidligere symptomer opptrer, jo raskere er det nødvendig å gi adekvat behandling. Når akuttbehandling gis tidlig i reaksjonsforløpet, er det lettere å stoppe utvikling til anafylaktisk sjokk. Gi heller en injeksjon adrenalin for mye enn en for lite.

Etter 30 minutter:

 • Eventuelt infiltrat og rubor på injeksjonsstedet måles og registreres (middeldiameter).
 • Lungefunksjon måles med FEV1/PEF tre ganger og høyeste verdi noteres. Hvis FEV1/PEF har falt med 10% eller mer, skal pasienten observeres ytterligere og adekvat astmabehandling vurderes.