Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Praktisk gjennomføring av subkutan immunterapi

Fastsettelse av dagens dose

Dagens dose fastsettes etter at ovenstående punkter er gjennomgått og vurdert. Enten følger man doseregimet, utsetter eller reduserer dosen i henhold til følgende regler: 

Utsett injeksjonen ved: 

 • Pågående luftveisinfeksjon eller andre tegn på sykdom 
  • Vent til pasienten er frisk 
 • Tegn til klinisk astma 
  • Øk anti-inflammatorisk behandling, vent til pasienten er symptomfri med normalisert lungefunksjon 
 • PEF/FEV1 under 80 % av forventet ut fra tidligere målinger 
  • Øk anti-inflammatorisk behandling, vent til lungefunksjonen er normalisert 
 • Ikke tatt foreskrevet astma/allergi-medisin 
  • Sjekk at medisiner tas i minst en uke, vent til pasienten er symptomfri med normal lungefunksjon 
 • Allergeneksponering i løpet av de siste 3 dagene som har utløst allergisymptomer, f.eks. symptomgivende kontakt med pelsdyr, symptomer etter inntak av matvarer 
  • Vent til eksponerings- og symptomfri i en uke 
 • Nylig gjennomgått vaksinasjon  
  • Vent til minst en uke etter vaksinasjonstidspunkt
 • Ved kraftig pollenspredning
  • Vurder reduksjon eller utsettelse av dagens dose

Overskredet tidsintervall mellom injeksjonene i oppdosering

Ved overskredet tidsintervall justeres dosene slik:

Tid siden forrige dose  Tiltak
Inntil 2 uker  Doseøkning etter skjema
2 til 4 uker  Gjenta siste dose
4 til 6 ukerRedusér ett dosetrinn
6 til 8 ukerRedusér to dosetrinn
8 til 12 uker  Redusér tre dosetrinn
> 12 uker  Start på ny

Reaksjoner etter foregående injeksjon

Allergiske reaksjoner i tilslutning til injeksjonen er risikoindikator for neste injeksjon og viktig veileder for bestemmelse av neste dose. 

Reaksjonene deles inn i:

Straksreaksjoner (innen 30 minutter)

 1. Lokale straksreaksjoner
 2. Generelle straksreaksjoner

Senreaksjoner (etter 6 til 24 timer)

 1. Lokale senreaksjoner 
 2. Generelle senreaksjoner 

Lokale straksreaksjoner

Rødme, hevelse og kløe på stikkstedet innen 30 minutter er vanligvis uttrykk for en lokal allergisk straksreaksjon, men kan iblant skyldes en for overflatisk satt injeksjon. Straksinfiltratets middeldiameter måles og registreres i allergen immunterapi journalen. Størrelsen er veiledende ved bestemmelse av neste dose på følgende måte:

Middeldiameter infiltrat  Tiltak
< 5 cm  Doseøkning etter skjema
5 til 8 cm  Gjenta siste dose
> 8 cm  Gå ned ett dosetrinn

Generelle straksreaksjoner

Generelle straksallergiske reaksjoner er manifestasjoner fra vev/organer utover injeksjonsstedet. De kan variere fra symptomer fra et organ (urtikaria, konjunktivitt, rhinitt, astma) til fullt utviklet anafylaksi.

Ved generell straksreaksjon forsøk alltid å avklare årsaken:

Årsak    Tiltak
Ikke godt nok regulert astma?Kontrollér og korrigér medisineringen
Ekstraordinær allergeneksponering?Kartlegg og sanér hvis mulig
Upåaktet infeksjon?  Avklar anamnestisk og ved klinisk undersøkelse
Intravasal injeksjon?Kontrollér injeksjonsteknikk
Doseringsfeil?  Kontrollér doserings-/fremhentingsrutiner
Reaksjon Tiltak
Lett type: 
urtikaria, konjunktivitt, rhinitt
 • Redusér neste dose med ett dosetrinn (siste tolererte dose)
 • Langsommere doseøkning kan vurderes
Alvorlig type: anafylaksi, astma 
 • Vurder å avslutte behandlingen dersom årsaken ikke kan korrigeres 
 • Vurder langsommere oppdosering
 • Vurder å henvise til spesialavdeling eller regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet 

Det er viktig med god informasjon til pasienten underveis og i etterkant av en reaksjon, og at beslutningen om behandlingen skal avsluttes eller fortsettes gjøres i samråd med pasienten.

Lokale senreaksjoner

Rødme, hevelse, ømhet og/eller kløe på injeksjonsstedet etter 6 til 24 timer er uttrykk for en allergisk senreaksjon. Dette er en svakere risikofaktor enn straksreaksjonen. Sen-infiltratets middeldiameter måles (av pasienten) og registreres i behandlingsjournalen. Senreaksjonen kan påvirke fastsettelse av neste dose slik:

Infiltrat/hevelse/ømhet/kløe   Tiltak
Lite sjenerende  Doseøkning etter skjema
Betydelig sjenerende    Gjenta siste dose, eventuelt gå ned ett dosetrinn

Symptomene kan dempes med perorale antihistaminer eller lokal steroidkrem/-salve.

Generelle senreaksjoner

Generelle senreaksjoner kan være astma, uvelhet, feber, ledd- og muskelsmerter m.m.
fra 6 til 24 timer etter injeksjonen.

Vurdér:

 • Avslutte behandlingen dersom årsaken ikke kan korrigeres
 • Ved gjentatt feber, ledd- og muskelsymptomer avsluttes behandlingen