Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Praktisk gjennomføring av subkutan immunterapi

Oppdoseringsregimer

Målet med en oppdoseringsfase er på en sikker måte å nå en høyest mulig tolerabel dose, vanligvis tilsvarende 100 000 SQ-E eller 100 μg allergen.

Standard oppdoseringsprotokoll i Norge er over 7 uker (klusterprotokoll), eller en modifisert klusterprotokoll over 8 uker. Det foreligger også andre protokoller som ultrarush protokoll over 4 timer for AIT mot bie- og vepsegift, hurtig-protokoll over 4 dager og 15-ukers protokoll, se vedlegg 5 og vedlegg 7.

Anbefalinger

 • Klusteroppdosering bør være standardmetode for AIT i Norge
 • Ultrarush oppdosering kan anbefales for bie- og vepseallergi, særlig om reiseavstanden gjør det vanskelig å gjennomføre klusteroppdosering

Veilederen beskriver nærmere 2 metoder for oppdosering:

1. Klusterprotokoll (Vedlegg 3)

 • Gjennomføres over 7 til 8 uker med ukentlige injeksjoner med aluminiumspresipitert allergenekstrakt (Alutard SQ® depotekstrakt) 
 • Intervallet mellom oppdoseringsdagene kan maksimalt økes til 2 uker 
 • Ved flere doser på en dag gis injeksjonene med minimum 30 minutters intervaller (gjelder uke 1 til 3) 
 • Ved oppdosering med 2 allergenekstrakt samme dag gis injeksjonene med minst 30 minutters intervall, og på forskjellige ekstremiteter (De fleste internasjonale guidelines anbefaler at det ikke injiseres med flere allergener samme dag i oppdoseringsfasen.)
 • Behandlingen gis poliklinisk 
 • Det er lav risiko for generelle reaksjoner, men anafylaksiberedskap er en forutsetning for å kunne gi behandlingen 
 • Klinisk erfaring har vist at det er en viss opphopning av reaksjoner fra uke 4 til 5. Det foreligger derfor en modifikasjon som 8-ukers protokoll, se vedlegg 4.

2. Ultrarush protokoll (Vedlegg 6)

 • Aktuelt ved insektallergi for bie og veps
 • Det gis flere injeksjoner over 1 dag med vannløselige Aquagen SQ®-ekstrakter
 • Pasienten behandles poliklinisk ved enhet med nødvendig allergologisk kompetanse, overvåkingsressurser og anafylaksiberedskap
 • Telefonkontakt 1 til 3 dager før SCIT oppstart for avklaring om helsetilstand og besvare eventuelle spørsmål
 • Pasienten skal ikke ha lengre reisevei fra avdelingen enn 1 time. Om lengre reisevei foreligger må pasienten bo på pasienthotell eller annen privat organisert overnatting første døgn 
 • Det anbefales at pasienten har tatt antihistaminer dagen før og 2 timer før oppstart SCIT opptrappingsdagen 
 • Pasientjournal skal være tilgjengelig og dagens anamneseopptak skal avdekke om nye relative eller absolutte kontraindikasjoner til SCIT er tilkommet, og om pasienten er frisk uten infeksjon på opptrappingsdagen
 • Pasienten skal ha perifer venekanyle (PVK) innlagt før oppdosering starter
 • Blodtrykk, puls og hjerterytme registreres
 • Ved alvorlige reaksjoner under opptrappingen skal pasienten innlegges til observasjon

Tidspunkt for oppdosering

Det har vært vanlig ved pollenallergi å prøve å få pasientene oppdosert i god tid før neste sesong for å få effekt av behandlingen til første sesong. I prinsippet kan man oppdosere året rundt, såfremt pasienten er symptomfri. (Det er i 2 større studier ikke vist økt hyppighet av systemiske bivirkninger ved oppdosering i pollensesongen mot tre- og gresspollen.) Passende perioder for oppstart AIT med pollen vil variere med hvor i landet pasienten bor, men følgende generelle forslag kan settes opp: 

Bjørk: september til januar; september til mars i Nord-Norge. Gress: oktober til april.