Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Praktisk gjennomføring av subkutan immunterapi

Vedlikeholdsfasen

Oppdoseringsfasen avsluttes når toppdosen i oppdoseringsskjemaet eller høyeste tolererte dose er oppnådd. Høyeste tolererte dose benyttes som begrep når toppdosen ikke oppnås på grunn av allergiske reaksjoner.

Den defineres som den dosen som gjentatt (x 4) og uten å utløse generelle symptomer gir: 

  • Lokal straksreaksjon med middel infiltratdiameter på inntil 8 cm og/eller 
  • Tolerabel lokal senreaksjon, dvs med middel infiltratdiameter på inntil 8 til 12 cm 

Toppdosen eller høyeste tolererte dose blir nå betegnet vedlikeholdsdosen fordi det er den dosen som benyttes under den påfølgende vedlikeholdsfasen av AIT.

For Alutard er den maksimalt anbefalte vedlikeholdsdosen 100 000 SQ-U, uavhengig av type ekstrakt (luftveisallergener, insektallergener). Et unntak er birøktere hvor toppdosen bør være 200 000 SQ-U på grunn av høyere risiko for flere stikk.

Dersom toppdose på 100 000 SQ-U ved insektgiftallergi ikke gir tilstrekkelig beskyttelse og pasienten får generell reaksjon etter nye stikk bør det også gjøres en videre opptrapping til 200 000 SQ-U.

Salhgrenska sjukhus følger følgende oppdosering fra 100 000 SQ-U:
Med en 1 ukes intervaller settes først 1,5 mL av 100 000 SQ/mL, etter 1 uke 2,0 mL. Når man har oppnådd toppdose på 200 000 SQ-U skal man gjenta dosen etter 1 uke, deretter etter 2 uker, 4 uker og 8 uker. Vedlikeholdsbehandlingen vil foregå i 5 år hver 8. uke.

Når man skal injisere mer enn 1 mL væske må man benytte begge armene. Når man avleser lokalreaksjon vil man nedtegne reaksjon ut fra den arm som har størst reaksjon og følge gjeldende retningslinjer ut fra dette resultatet. 

 

Overgangen fra oppdoseringsfasen til vedlikeholdsfasen skjer ved at vedlikeholdsdosen: 

  • Gis med gradvis økende intervall (2 ± 1 uke - 4 ± 1 uke - 8 ± 2 uker) 
  • Gis deretter regelmessig med 8 ± 2 ukers intervall 
  • Opprettholdes i minst 3 år med pollen-, husstøvmidd- og dyreekstrakter 
  • Opprettholdes i minst 5 år med insektgiftekstrakt. For birøktere og deres familiemedlemmer kan det være aktuelt å forlenge behandlingstiden ytterligere 
  • Kan forsøkes økt dersom den er lavere enn anbefalt toppdose 

I spesielle tilfeller der det på grunn av bivirkninger er vanskelig å komme opp i tilstrekkelig høye doser, kan samtidig behandling med anti-IgE være aktuelt å forsøke.