Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Utredning

Astma diagnostikk

Mange pasienter med allergisk rhinitt har symptomer fra nedre luftveier uten at symptomene erkjennes og behandles som astma. Astma er en kjent risikofaktor for alvorlige systemiske reaksjoner under AIT. Pasienter med tilsynelatende mild astma har også en ikke ubetydelig risiko for alvorlige astmaforverringer.

Det må alltid dokumenteres i journal før oppstart av AIT om det foreligger astma. Ved mistanke om astma skal astma utredes etter gjeldende retningslinjer. Global Initiative for Asthma (GINA) og Generell veileder i pediatri kapittel 7.8.1 og 7.8.2 anbefales.

Ved siden av anamnese og klinisk undersøkelse gjøres:

  • Lungefunksjonsundersøkelse med flow-volum-kurve (spirometri), eventuelt med reversibilitetstest med β-2 agonist

Andre aktuelle tester: 

  • FeNO (fraksjonert ekshalert Nitrogenoksid)
  • PEF
  • Bronkiale provokasjonstester ved normal spirometri og mistanke om astma  
  • Impuls Oscillometri (IOS) kan gi tilleggsinformasjon i noen pasientpopulasjoner

Anbefaling:

  1. Spirometri før oppstart av AIT og senere årlig 
  2. Påvist astma må behandles farmakologisk og stabiliseres optimalt før AIT startes