Robotassistert trening i rehabilitering av arm- og håndfunksjon etter hjerneslag

Sist faglig oppdatert: 09. september 2023

Forord

Hjerneslag er en av hovedårsakene til ervervet funksjonshemming hos den voksne befolkningen. Litteraturen viser at 55 % til 75 % av personer som rammes av hjerneslag får vedvarende redusert motorisk funksjon i en arm, noe som oppleves som svært invalidiserende. 

Bruk av robotikk i rehabilitering etter en skade eller sykdom, både som hjelpemiddel og treningsverktøy, vil øke i rekordfart i årene fremover. Norsk helsetjeneste må forholde seg til en verden med stadig nye utfordringer, som mangel på helsepersonell og et inntog av teknologi på flere arenaer. Flere rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner ønsker å ta i bruk robotikk i opptrening av sine pasienter, men mangler erfaring og kunnskap. Det er vanskelig å vite hvilken type robotikk det bør satses på, hvilke pasienter som har best effekt av bruk, dosering, samt hvordan robotikktrening bør tilbys.

LHL gjennom LHL Hjerneslag og Afasi har derfor gitt Sunnaas Sykehus i oppdrag å utvikle en faglig retningslinje for å sikre god kvalitet ved bruk av armrobotikk i rehabilitering av arm- og håndfunksjon hos pasienter som har gjennomgått hjerneslag. Dette prosjektet, med navnet ARIS (Armrobotikk i Slagrehabilitering), har blitt finansiert av Stiftelsen Dam.  

Målet med retningslinjen er at den skal bidra til å være et nyttig verktøy for helsepersonell i kommuner, på sykehus og på rehabiliteringsinstitusjoner, som har ansvar for å planlegge og gi et tjenestetilbud til personer som har gjennomgått hjerneslag. 
Bruk av robotassistert trening i rehabilitering er et relativt ungt felt med begrenset evidensbasert kunnskap. I denne kunnskapsbaserte faglige retningslinjen har vi utarbeidet anbefalinger basert på det som finnes av evidens og klinisk erfaring, i påvente av mer forskning. 
Rådene og anbefalingene som gis i denne retningslinjen skal hjelpe helsepersonell og pasienter til å ta beslutninger, bidra til å redusere uønsket variasjon og fremme god kvalitet i utøvelsen av dette tilbudet.


Cilie Åsberg, Nesodden, 9. september 2023
 

Innledning

Overordnet omfang og formål med retningslinjen

Følgende retningslinje omfatter bruk av (arm)robotikk i rehabilitering av arm- og håndfunksjon for pasienter over 18 år i subakutt- (6-180 dager) og kronisk fase (<180 dager) etter et hjerneslag 1.
Formålet med denne kunnskapsbaserte faglige retningslinjen er å gi systematiske- og kunnskapsbaserte anbefalinger knyttet til bruk av armrobotikk for pasienter som har gjennomgått hjerneslag i både akutt og kronisk fase. Retningslinjen er ment å være et verktøy som kan gjøre denne treningsformen lettere tilgjengelig for helsepersonell og brukere som kan ha nytte av det. Den skal være et hjelpemiddel som kan bistå den enkelte kliniker/terapeut til å foreta valg og ta i bruk armrobotikk for pasienter med hjerneslag basert på eksisterende forskning og erfaringer fra brukere og terapeuter. Dette vil kunne bidra til kunnskapsbasert og systematisk bruk av robotikk i slagrehabilitering både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Retningslinjen skal revideres minst hvert 5. år. Sunnaas Sykehus HF er ansvarlig for oppdatering/revisjon av retningslinjen, samt gjennomgang av kvalitetsindikatorer i form av standardiserte spørreskjema for aktuelle terapeuter, samt registrering av antall brukere som benytter systemene.

Målgruppe for retningslinjen

Målgruppen for retningslinjen er ergo-, fysioterapeuter, samt andre faggrupper med kompetanse innenfor rehabilitering av arm- og håndfunksjon hos pasienter som har gjennomgått hjerneslag. Retningslinjen vil kunne benyttes i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Hvem står bak retningslinjen

Utvikling av retningslinjen er et samarbeidsprosjekt mellom LHL Hjerneslag og Afasi og Sunnaas Sykehus HF, finansiert av stiftelsen Dam. LHL Hjerneslag og Afasi er oppdragsgiver, og Sunnaas sykehus HF er ekstern utfører av prosjektet/retningslinjen.

En arbeidsgruppe bestående av 4 medlemmer står bak utarbeidelsen av retningslinjen (2.3.1), en ekspertgruppe på 3 medlemmer har gitt innspill på trening- og testprotokoll (2.3.2). En referansegruppe bestående av 6 representanter har gitt innspill både ved oppstart og underveis i prosessen (2.3.3).

Arbeidsgruppe

Prosjektleder Linda Sørensen, Ergoterapispesialist i somatisk helse, MSc, Ph.d.-stipendiat, Leder teknologisk intervensjonssenter, Innovasjonsenheten, Sunnaas sykehus HF.
Epost: Linda.Sorensen@sunnaas.no 
Prosjektleder Matthijs Wouda, Fysioterapeut, Ph.d., Leder for klinisk fysiologisk laboratorium, Forskningsavdelingen, Sunnaas Sykehus HF, Førsteamanuensis OsloMET.
Epost: Matthijs.Wouda@sunnaas.no
Prosjektkoordinator, Truls Sveløkken Johansen, Ergoterapispesialist i somatisk helse, MSc, Ph.d.-stipendiat, Forskningsavdelingen, Sunnaas sykehus HF.
Epost: uxjrul@sunnaas.no
Prosjektkoordinator, Cilie Åsberg, Ergoterapispesialist i somatisk helse, Avdeling for vurdering, Sunnaas Sykehus HF.
Epost: Cilie.Asberg@sunnaas.no

Ekspertgruppe

Mette Thomassen, Spesialergoterapeut, Avdeling for oppfølging av hjerneskade, Sunnaas sykehus HF,
Maiken Jørgensen, Fysioterapeut, spesialist i nevrologisk fysioterapi, Avdeling for hjerneslag Sunnaas sykehus HF 
Anne-Margrethe Linnestad, Ergoterapispesialist i somatisk helse, Mphil, Ph.d. stipendiat (Lovisenberg Diakonale Sykehus), helsefaglig rådgiver i Regional Kompetamsetjeneste for Rehabilitering Helse Sør-Øst.

Referansegruppe

Mari Klokkerud, Ergoterapeut Ph.d., Instituttleder, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi,
OsloMET
Hanne Ludt Fossmo, Fysioterapeut, MSc, Ph.d. stipendiat og FoU-Leder, Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.
Signe Bøvolden, Brukerrepresentant, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, Hjerneslag og Afasi (LHL)
Bente Endresen, Brukerrepresentant, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, Hjerneslag og Afasi (LHL)
Christina Thanger, Organisasjonssekretær, Personskadeforbundet
Frank Becker, Lege,  Ph.d.,  Klinikkoverlege Sunnaas Sykehus HF, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin Oslo Universitetssykehus.
Hege Synnøve Anmarkrud, Ergoterapeut, Molde kommune
 

Sammendrag

Hjerneslag er en av hovedårsakene til ervervet funksjonshemming hos den voksne befolkningen. Litteraturen viser at 55 % til 75 % av personer som rammes av hjerneslag får vedvarende redusert motorisk funksjon i en arm 2, noe som oppleves som svært invalidiserende.

Figur 1. Pasient får opplæring robottrening, i robotlab ved Sunnaas sykehus.jpg
Figur 1. Pasient får opplæring robottrening, i robotlab. ved Sunnaas sykehus.jpg

Bruk av robotikk i rehabilitering etter en skade eller sykdom, både som hjelpemiddel og treningsverktøy, vil øke i rekordfart i årene fremover. Norsk helsetjeneste må forholde seg til stadig nye utfordringer som mangel på helsepersonell og et inntog av teknologi på flere arenaer. Flere rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner ønsker å ta i bruk robotikk i opptrening av sine pasienter, men mangler erfaring og kunnskap. 

Retningslinjen er utarbeidet gjennom tre faser: 1) Utarbeidelse av en systematisk oversikt, 2) Utprøving av trening og testprotokoll, 3) Intervju med pasienter og terapeuter. 

Resultatene av den systematiske oversikten3 (18 randomiserte studier og 1,295 deltagere) viste at trening med armrobotikk forbedret arm- og håndfunksjon i større grad enn tradisjonell terapi, både for dem i subakutt og kronisk fase etter et hjerneslag. Den systematiske oversikten viser en signifikant positiv effekt ved bruk av armrobotikk på muskelstyrke og spastisitet i arm og hånd, men ikke på utførelse av daglige aktiviteter. På grunn av stor variasjon i dosering, antall deltakere og type armtreningsrobot i de inkluderte studiene i den systematiske oversiktsartikkelen, har treningsdosering (dvs. hvor ofte og hvor lenge armrobotikk bør anvendes) blitt utarbeidet på bakgrunn av litteratur og klinisk erfaring/ekspertise. 

Basert på den systematiske oversikten 3 og samarbeid med ekspertgruppen ble det utarbeidet en trenings- og testprotokoll med anbefalinger om treningsdosering, samt hvilke utfallsmål (arm- og håndfunksjonstester) man bør benytte dersom man vil måle effekten av en armrobotikk intervensjon hos personer som har gjennomgått hjerneslag. 

Denne protokollen for trening og testing med armrobotikk ble deretter prøvd ut på 19 pasienter i subakutt fase innlagt på Sunnaas sykehus til rehabilitering etter hjerneslag i perioden september 2022 – mai 2023. 

I alt 19 deltagere gjennomførte 4 uker robotikktrening med den nye treningsprotokollen og de trente i gjennomsnitt 4 (min-maks: 2.25-4.75) ganger i uken. 17 av 19 deltagere trente minst 3 ganger i uken. Gjennomsnittlig 87.3 % (min-maks: 61- 100%) av de planlagte øktene ble gjennomført. 

Antall planlagte treningsøkter over 4 uker ble individuelt tilpasset. Gjennomsnittlig var deltagerne satt opp til totalt 18 (min-maks: 13-20) treningsøkter i løpet av 4 uker. 

Deltagerne ble satt opp til treningsøkter med 45 minutters varighet. Noen treningsøkter ble kortere enn planlagt. Den gjennomsnittlige effektive treningstiden var på 31 minutter (min-maks 19-40 minutter per treningsøkt).

Intervjuene med deltagerne viste at de overveiende var positive til bruk av armrobotikk i rehabilitering, og ga uttrykk for at dette var en morsom måte å trene på. De fleste deltagerne erfarte at 45 minutter var passende lengde på treningen, men tilfredsheten varierte noe ut fra hvilken robot som ble benyttet. Robot med flere spillmuligheter og flere frihetsgrader ble beskrevet som mer motiverende med tanke på total lengde på treningsøkt, sammenlignet med robot med færre frihetsgrader og mindre spillutvalg. De fleste av deltagerne opplevde at trening opp til 5 ganger ukentlig fungerte godt, enkelte ønsket hyppigere trening. Deltagerne ga tilbakemelding om at en god innføring i de ulike spillene/programmene ved oppstart var nødvendig for å oppleve mestring, og få utnyttet tiden som var satt av for trening på en god måte. Flertallet av de spurte erfarte at de fikk tilstrekkelig bistand under organiseringen med 1 terapeut til 3 pasienter. God kompetanse på maskiner og justeringsmuligheter ble både av personal og deltagere vurdert å være av stor betydning. Flere var positive til de ulike justeringsmulighetene som gjorde det mulig å trene tross individuelt begrenset fysisk funksjon ved oppstart. Muligheten for å øke vanskelighetsgrad av spillene etterhvert som funksjonen endret seg ble også trukket fram som positivt.

Intervjuene med terapeutene viste at klinikere som tilbyr armrobotikk bør ha god kunnskap om maskinenes innstillinger og tilpasningsmuligheter for at pasientene skal ha ideelt utbytte av treningen. Denne kompetansen er særskilt viktig for tilpasning av vanskelighetsgrad og justeringer underveis, samt utskiftning/endring av spill for å øke treningsutbytte, men også for å opprettholde motivasjon hos den enkelte. Flere av terapeutene vektla også viktigheten av individuell tilpasning. Mange rapporterte at treningslengden på 45 minutter fungerte godt, men at valg av tid bør tilpasses funksjon. 

Betydelig nedsatt funksjon kan gi begrensede muligheter for variasjon og endring i spill/program, samt at det kan bli mye repetitivt arbeid på enkelte ledd ved høy vektavlastning fra selve roboten. Terapeutene oppgir at grepstyrke målt ved dynamometer, samt Box og Block test vurderes som gode kartleggingsverktøy til å evaluere endringer i arm- og håndfunksjon. Testene beskrives også som lite tidskrevende tester som gir mye informasjon. Action Research Arm Test (ARAT) blir av flere vurdert som hensiktsmessig for de som har funksjon over flere ledd.

Robotassistert trening kan tilbys som ‘en-til-en trening’ eller gruppetrening der en terapeut/behandler assisterer tre til fire pasienter. ARIS-prosjektet har resultert i følgende anbefalinger:

 • Personer som har gjennomgått hjerneslag i både subakutt og kronisk fase kan ha nytte av trening med armrobotikk.
 • Armroboter med 1-7 frihetsgrader kan benyttes i rehabilitering av arm- og håndfunksjon hos pasienter som har gjennomgått hjerneslag. 
 • Personer som har gjennomgått hjerneslag anbefales å trene 45 minutter, 3-5 ganger per uke med armrobotikk. Anbefalingen er veiledende og individuelle tilpasninger (treningsmengde, type armrobot, type spill osv.) bør vurderes til enhver tid.   
 • Personell bør ha god kunnskap og kompetanse omkring utstyr og spill, samt ulike muligheter for justering på hver enkelt enhet  
 • Treningen bør varieres innenfor treningssesjonene og på tvers av treningene for å trene på riktig vanskelighetsgrad og opprettholde treningsmotivasjon
   

Definisjoner

Action Research Arm Test (ARAT) 

ARAT er et kartleggingsverktøy som benyttes for å måle funksjonelle begrensninger i hånd- og arm etter hjerneslag eller andre sentrale skader. Testen er egnet til å evaluere endring, samt forutsi motorisk funksjon i arm- og hånd 4,5. Maks skår er 57 poeng, minste kliniske relevante endring i subakutt og kronisk fase er 5,7 poeng 6.

Nedsatt arm- og håndfunksjon 

Nedsatt arm- og håndfunksjon etter et hjerneslag skyldes skader på sensorisk motorisk cortex, subkortikale områder eller cerebellum. Dette kan føre til redusert kraft, tempo, nummenhet og redusert følelsessans, smerter, spastisitet og koordineringsvansker 7. Dette vil igjen kunne gi redusert evne til å bevege, koordinere og utføre viljestyrte bevegelser av arm, hånd og fingre 7, og dermed påvirke selvstendighet i daglige aktiviteter. I utprøvningen av trenings- og testprotokollen i henhold til denne retningslinjen er nedsatt håndfunksjon definert som en skår på <51 på kartleggingsinstrumentet ARAT. 

Definisjon armrobotikk

I denne retningslinjen er armrobotikk definert som elektromekaniske og robotassisterte arm-ortoser for opptrening av arm- og håndfunksjon. De fleste av disse systemene gir støtte i bevegelse, andre kan assistere med bevegelsen (lede eller vekt-avlaste bevegelsen) eller gi motstand under trening. Enkelte instrumenter kan bistå i trening av utvalgte ledd, mens andre kan gjennomføre mer sammensatte bevegelser over flere ledd 8. Mange av de nyere robotsystemene benytter virtuell virkelighet (VR), samt gir umiddelbare tilbakemeldinger som kan oppmuntre pasienter til å mestre flere repetisjoner 9. Den systematiske oversikten denne retningslinjen bygger på er basert på kommersielt tilgjengelig armrobotikk. Hver robotenhet ble ansett å være kommersielt tilgjengelig dersom det var mulig å få tak i roboten gjennom salgsrepresentanter eller finne prisinformasjon i oppgitte nettsteder.

Degrees of freedom (DoF) 

Refereres til som frihetsgrader på norsk. DoF beskriver hvor mange ledd- og bevegelsesretninger en robotarm har. For eksempel har et albueledd 2 frihetsgrader (pronasjon-supinasjon og fleksjon-ekstensjon).

Robotlab

Armrobotikk tilbys på Sunnaas Sykehus i en såkalt robotlab der det per i dag er mulig å jobbe med 3 ulike robotsystemer (Armeo Spring, Amadeo og Pablo). Robotlaben betjenes av én terapeut som følger opp inntil 3 pasienter samtidig. Robotlaben på Sunnaas Sykehus tilbyr omtrent 5000 behandlinger årlig, fordelt på de tre robotene Sunnaas sykehus har tilgjengelig.
 

Bakgrunn

Hjerneslag

Hjerneslag skyldes en plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjon i hjernen forårsaket av en blokkering eller blødning i en av hjernens blodårer 10. På verdensbasis rammes årlig ca.12 millioner mennesker av hjerneslag 11, i Norge ligger tallene på 10.000-11.000 personer 12.

Prognose og forløp

Hjerneslag er den andre ledende dødsårsaken i verden 11, og en av hovedårsakene til ervervet funksjonshemming hos den voksne befolkningen 13. En voksende befolkning med økt antall eldre, i kombinasjon med økt forekomst av ulike risikofaktorer fører til at flere rammes av hjerneslag 14. Samtidig fører bedre behandling til at flere overlever hjerneslag, og antallet som lever med følgevirkninger etter gjennomgått hjerneslag vil derfor øke betydelig i årene som kommer 12. Følgevirkninger etter gjennomgått hjerneslag har store konsekvenser for den enkelte, men også for pårørende og samfunnet som helhet 12. Rehabilitering etter hjerneslag er derfor essensielt for å gjenvinne eller kompensere for tapt funksjon 13

Konsekvenser av nedsatt håndfunksjon

Nedsatt arm- og håndfunksjon rapporteres av to tredeler av slagpasienter med behov for sykehusinnleggelse 8. Så mange som 55 % til 75 % av personer som rammes av hjerneslag får vedvarende redusert motorisk funksjon i en arm 2. Dette er ofte invalidiserende samt fører til vansker i aktiviteter som stiller høyere krav til koordinasjon, tohåndsbruk og finmotorikk. Dette kan gjøre det utfordrende å utføre ulike daglige aktiviteter som påkledning, spising, personlig stell og andre aktiviteter som erfares som meningsfulle for den enkelte. Redusert håndfunksjon kan derfor gi økt behov for personhjelp, samt ha negativ innvirkning på deltagelse, psykisk helse og livskvalitet 15. Tiltak rettet mot rehabilitering av arm- og håndfunksjon etter hjerneslag er derfor essensielt 7.

Robotikk

Fremskritt innenfor robotikk og robotassistert rehabilitering gjør at det ligger nye muligheter i hvordan rehabilitering kan gjennomføres etter hjerneslag 9. Elektromekaniske og robotassisterte, instrumenter kan gi assistanse eller avlastning under trening. De gjør det mulig å gjennomføre bevegelse selv med minimal funksjon og kan benyttes for repeterende oppgavespesifikk trening, styrketrening, eller for å øke motorisk kontroll 7. Flere studier har vist at robotassistert trening kan sikre et høyere antall repetisjoner sammenlignet med konvensjonell terapi 8
Mange av robotsystemene gir umiddelbar visuell feedback som simulerer virkelige aktiviteter og gir oppmuntrende tilbakemeldinger 15-17, noe som kan motivere pasienter til økt antall repetisjoner 9, økt treningsmengde, samt bidra til økt fokus i treningen.

Bærekraftig rehabilitering

Økende antall eldre, og færre i arbeidsfør alder vil gi et økt behov for bærekraftige helsetjenester der færre ansatte skal følge opp flere pasienter 18. For å kunne imøtekomme gapet mellom ansatte i helsetjenesten og behovet for helsepersonell vil det være viktig å finne tiltak som legger til rette for effektiv og best mulig bruk av tid og kompetanse hos helsepersonell. Investeringer i løsninger som gir lavere behov for ansattvekst i helse og omsorgstjenesten vil være vesentlige tiltak i denne sammenheng. Organisering som fører til bedre bruk av helsepersonellressurser, og investering i medisinsk-teknisk utstyr er blant to av tiltakene som nevnes for å kunne møte fremtidens utfordringer i helsetjenesten 18. Det anbefales videre at utvikling og implementering av ny teknologi bør ha som formål å avlaste ansatte i helsetjenesten og bidra til mindre behov for arbeidskraft 18.
I en tid med økende fokus på utnyttelse av helseressurser er det derfor viktig å finne tiltak for å redusere kostnader, og samtidig opprettholde god kvalitet i helsetjenesten. Bruk av robotteknologi vil kunne gjøre at en terapeut/behandler kan følge opp flere pasienter samtidig, samt bidra til økt mengde med arm- og håndtrening under rehabilitering 19. Bruk av elektromekaniske og robotassisterte armroboter, kan også bidra til å øke effekten av terapi, det kan være kostnadsbesparende, og det kan bidra til  å gi flere timer behandling til den enkelte pasient 19. En gjennomførbarhetsstudie av April et.al (2019) har vist at en behandler kan følge opp opptil 4 pasienter samtidig 19

På Sunnaas sykehus eksisterer per i dag en samling av 3 ulike robotsystemer hvor én terapeut følger opp inntil tre pasienter. Det er eget personell tilknyttet behandlingen med armrobotikk. Denne formen for organisering er inspirert av metoder blant annet benyttet i Sveits og Tyskland a
En slik organisering bidrar til å samle kunnskap og fører til økt klinisk kompetanse hos terapeutene. Gjennom utveksling av erfaring og kunnskap i ulike samarbeidsforum har videreutvikling av treningsformen, rutiner, tilpasningsmuligheter og mulighetene som liggere innenfor systemet vært viktig for å kunne tilby et optimalt treningstilbud tilpasset den enkelte. 

Kommunens deltager i prosjektet har gitt innspill om at det kan være hensiktsmessig med interkommunalt samarbeid for å samle kompetanse, samt fordele kostnader, personalressurser og utstyr ved etablering av robotlaber på kommunalt nivå.
 

Metode

Sist faglig oppdatert: 09.09.2023

Retningslinjen er utarbeidet gjennom tre faser: 1) Systematisk oversikt, 2) Utprøving av trenings- og testprotokoll, 3) Intervju med pasienter og terapeuter. 

Enkelte medlemmer av prosjektgruppen har hospitert ved rehabiliteringsinstitusjoner i Tyskland, Sveits, og USA   som har tilsvarende utstyr. Denne kunnskapen inngår i erfaringsgrunnlaget denne retningslinjen bygger på. Retningslinjen har blitt utarbeidet etter «Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer» 20.

Systematisk oversikt

I utformingen av denne retningslinjen er Cochranes retningslinje for systematiske oversikter blitt fulgt 21. I tillegg ble PRISMA benyttet som veiledning for å sikre transparens og omfattende rapportering av selve prosessen 22

Forskningsspørsmålet for den systematiske oversikten var:

Participants: Persons of all ages and genders diagnosed with stroke, both in the chronic and the subacute phase.

Intervention: Intervention performed with a commercially available robotic device, e.g., Armeo Spring, InMotion, or ArmAssist.

Comparator: Traditional occupational and/or physiotherapy methods like neurodevelopmental training, task-oriented training, or passive controls.

Outcome: Primary outcome: Hand or arm function. Secondary outcomes: Muscle strength in the upper extremities, activities of daily living and spasticity of the upper extremities. 

Study design: Randomized controlled trials.
 

Tabell 1. Det ble gjennomført litteratursøk ved hjelp av PICOS skjema med følgende søkebegreper: 

Person/patientInterventionsComparisonOutcome

Stroke
Stroke rehabilitation
Strokes
Subacute stroke
Cerebrovascular Accident
Cerebrovascular Accidents
CVA (Cerebrovascular Accident)
CVAs (Cerebrovascular Accident)
Cerebrovascular Apoplexy
Apoplexy, Cerebrovascular
Vascular Accident, Brain
Brain Vascular Accident
Brain Vascular Accidents
Vascular Accidents, Brain
Cerebrovascular Stroke
Cerebrovascular Strokes
Stroke, Cerebrovascular
Strokes, Cerebrovascular
Apoplexy
Cerebral Stroke
Cerebral Strokes
Stroke, Cerebral
Strokes, Cerebral
Stroke, Acute
Acute Stroke
Acute Strokes
Strokes, Acute
Cerebrovascular Accident, Acute
Acute Cerebrovascular Accident
Acute Cerebrovascular Accidents
Cerebrovascular Accidents, Acute

Robotics 
Robots
Robotic arm rehabilitation
Robotic rehabilitation
Robot-assisted therapy
Robot-aided system
End-effector
Upper limb rehabilitation robot
Arm exoskeleton
Upper limb exoskeleton
Exoskeleton device
Armeo spring
Diego
Ha med flere navn
Armeo Power
Amadeo
ARMin
InMotion
MIT-manus
Barrett UE Robotic Trainer


 

Treatment as usual 
Traditional therapy
Usual care
 
Upper extremity
Muscle strength
Mobility
Range of motion
Recovery of function
Arm function
Hand function
Elbow 
Finger
Shoulder
Wrist 
Hand
Activities of daily living
ADL

Inklusjonskriterier for problemstillingen var: Fulltekstartikler på Skandinavisk eller engelsk gjennomført mellom 2005 og januar 2022. Systematiske oversikter eller litteraturgjennomganger ble ekskludert, samt studier med færre enn fem deltagere publisert før 2005. Det ble gjennomført systematiske søk i databasene Medline, Embase, CINAHL, AMED, and The Cochrane Central Register of Controlled Trials (Cochrane Library) av en bibliotekar tilknyttet medisinsk bibliotek på Universitetet i Oslo. Kvaliteten på de aktuelle artikler har blitt vurdert etter GRADE metode 23. Den systematiske oversikten har blitt publisert i Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering (RATE), Juni 2023 3.

Utprøving av trenings- og testprotokoll

Basert på den systematiske oversikten 3 ble det utarbeidet en trenings- og testprotokoll med anbefalinger om type armrobot, lengde på treningsøkt, samt hvilke effektmål man bør benytte dersom man vil måle effekten av behandlingen på ulike utfall i slagpopulasjonen. Detaljert beskrivelse av trenings- og testprotokollen er vedlagt (vedlegg 3). 

Denne protokollen ble deretter prøvd ut på 19 pasienter i subakutt fase innlagt på Sunnaas sykehus til rehabilitering etter hjerneslag i perioden september 2022 – mai 2023. En av armrobotene som var tilgjengelig og aktuell i utprøving av trenings- og testprotokoll var Armeo Spring®. Armeo Spring® er et fjærbelastet eksoskjelett med 3 ulike ledd og 6 frihetsgrader som festes til overekstremitet. Eksoskjelettet har mulighet for tilpasset vektavlastning, og muliggjør tredimensjonal bevegelse i håndledd, albue og skulder. Eksoskjelettet omsetter bevegelse til handlinger gjennom en dataskjerm hvor det kan spilles ulike 2- eller 3D baserte spill som gir umiddelbar visuell feedback under treningen 15.

Annen aktuell og tilgjengelig robot til utprøving av trening og testprotokoll var Amadeo®. Amadeo® er et robotbasert treningssystem for fingre. Hånden holdes i posisjon ved at håndleddet festes til maskinen med en borrelåsstropp, og fingrene festes til bevegelsesstyrte mekanismer gjennom magneter. Med bistand fra Amadeo® kan det gjennomføres repeterende og intensiv trening gjennom fleksjons- og ekstensjonsbevegelser av fingrene (enkelte eller alle), og treningen kan gjennomføres med eller uten motstand. Gjennom fleksjons- og ekstensjonsbevegelser kan det gjennomføres ulike oppgaveorienterte spill som gir umiddelbar visuell tilbakemelding gjennom en dataskjerm 16,17. Gjennomførbarheten av protokollen ble evaluert med fokus på oppmøte, antall utførte treningsøkter og effektiv treningstid for den enkelte deltager. 

Intervju med terapeuter og pasienter

For å kartlegge erfaringer med treningsprotokollen fra både brukeres og terapeuters perspektiv ble det gjennomført semi-strukturerte dybdeintervjuer med 10 pasienter, samt 2 fokusgruppeintervjuer med 13 driftsansvarlige terapeuter fra robotlab på Sunnaas sykehus. Resultatene ble analysert og tolket ved hjelp av NVIVO, et elektronisk verktøy for analysering av kvalitative data. Intervjuene ble hovedsakelig analysert gjennom deduktiv analyse, men for å få med alle viktige elementer som dukket opp underveis ble det også gjort noen tilføyelser ved hjelp av induktiv analyse. Den systematisk oversikten utarbeidet i forkant, samt retningslinjene fra Helsedirektoratet ble benyttet som rammeverk for analysene.
 

Anbefalinger - robotassistert trening

Robotassistert trening kan tilbys som ‘en-til-en trening’ eller gruppetrening der en terapeut/behandler assisterer tre til fire pasienter på hvert sitt system. Det anbefales en treningssetting med én terapeut/behandler og flere pasienter da dette kan være kostnadsbesparende og gi flere pasienter tilgang til mer trening i løpet av en rehabiliteringsperiode. En «lab-organisering» av tilbudet krever organisering av turnus og et velfungerende henvisningssystem.

Fig 2 En terapeut kan trene flere pasienter samtidig.png
Figur 2: En terapeut kan trene flere pasienter samtidig i robotlab ved Sunnaas sykehus.

 

Henvisningssystemet må sikre at personalet som tilbyr den robotassisterte treningen får viktig og aktuell informasjon for å kunne tilpasse og følge opp pasienten som skal benytte utstyret. Det må fremkomme hvilken arm som skal trenes, aktuelle restriksjoner, særskilte tilpasninger, forflytningsstrategier, bruk av hjelpemidler eller andre fysiske eller kognitive hensyn som er relevant for treningen. Treningen skal være i tråd med pasientens mål. Henvisende terapeut/avdeling/instans bør derfor kunne kontaktes ved behov for rådgivning. Dersom treningsformen leveres til pasienter tilhørende ulike avdelinger anbefales en avtale med de aktuelle avdelingene om dedikering av personalressurser og drift av robotlab (økonomi, service, personvernsrutiner).

Relevante effektmål

Anbefalingene av hvilke utfallsmål som kan benyttes for å måle effekten av behandlingen i slagpopulasjonen er utformet av en tverrfaglig ekspertgruppe. Den er basert på hvilke effektmål som oftest er benyttet i litteraturen knyttet til robottrening i slagpopulasjonen, samt ut fra klinisk erfaring i gruppen. Dersom man skal benytte seg av alle effektmål i testprotokollen er estimert tidsbruk ca. 60 min per pasient, men kan ta lengre eller kortere tid å gjennomføre avhengig av pasientens fysiske- og eller kognitive funksjonsnivå.

Robotsystemene som benyttes samler inn data gjeldende progresjon i spillene (poeng og tid) og Range of motion (ROM). Disse testene har per dags dato ikke gjennomgått validitets- eller reliabilitetstesting. Disse data er per dags data derfor ikke anvendbare som kliniske effektmål.  

I mange tilfeller inngår enkelte av effektmålene i pasientens rehabiliteringsprosess uten at det er knyttet direkte til robotassistert trening. Effektmålene som velges bør være direkte knyttet til den enkeltes mål for rehabilitering. Valg av effektmål bør sees i sammenheng med de øvrige intervensjonen som er en del av rehabiliteringsoppholdet til den enkelte. 

Dermed anbefales det at en eller flere av følgende tester benyttes:

Arm- og håndfunksjon

Fugl Meyer Assessment (FMA) - FMA er utviklet spesifikt for vurdering av sensomotorisk funksjon hos personer med hemiplegi etter gjennomgått hjerneslag. Instrumentet måler motorisk funksjon, balanse, sensibilitet, leddutslag og leddsmerter 24. 

Action Research Arm Test (ARAT) - ARAT benyttes for å måle funksjonelle begrensninger i hånd- og arm etter hjerneslag eller andre sentrale skader. Testen er egnet til å evaluere endring, samt predikere motorisk funksjon i arm- og hånd 4,5.

Box & Blocks Test (BBT) - BBT er et kartleggingsverktøy som måler grovmotorisk fingerferdighet hos voksne med fysiske funksjonsbegrensninger 25.
FMA og ARAT er vurdert å måle tilnærmet de samme funksjoner. I utprøving av trenings- og testprotokollen har ARAT blitt benyttet. Dette med bakgrunn i tilgjengelighet av testutstyr, terapeutenes kompetanse i gjennomføring av testen, samt god klinisk erfaring i bruk av ARAT fra tidligere.

ADL

Barthel 100 - Barthel 100 er et observasjons- og vurderingsskjema for kartlegging av selvhjulpenhet i daglige aktiviteter (ADL), funksjonell mobilitet og gange 26.
ABILHAND - ABILHAND er et intervjubasert spørreskjema som kartlegger selvopplevde vansker i ulike bimanuelle daglige aktiviteter 27.
Tilbakemeldingen fra enkelte av terapeutene, ansvarlig for gjennomføring av testene i protokollen, tyder på at ABILHAND var lite hensiktsmessig å benytte for pasienter i subakutt fase (ikke testet på pasienter i kronisk fase i ARIS prosjektet).
Spastisitet

Modified Ashworth Scale (MAS) 28 – Måler passiv motstand/rigiditet i muskulaturen på en skala fra 0 til 4, hvor 0 er ingen økning av muskeltonus, og 4 er rigiditet i den grad at det vanskeligjør bevegelse av leddet som måles 28,29.

Styrke

Jamar dynamometer - Jamar er et dynamometer som benyttes for å kartlegge grepsstyrke 25.
Manuell Muskel Test - Manuell muskeltest 30 vurderer styrke i ulike muskler, og muskelgrupper. Testen vurderes ut fra bevegelse mot tyngde- og motstandskraft. Den mest benyttede metoden er Medical Research Council Scale (MRC), hvor det skåres kraft på en skala fra 0-5  31


 

Individuell tilpasning

Denne faglige retningslinjen er veiledende. Det er vesentlig å påpeke at det skal utøves gode vurderinger og faglig skjønn vedrørende den enkelte pasient, samt at helsepersonell-loven alltid vil være overordnet retningslinjer 20. Innholdet i et armrobot treningsprogram bør derfor være basert på anbefalinger beskrevet under 8.1 - 8.4, men også ut ifra pasientens mål og behov.

Tilpasning og justering ved oppstart av trening med armrobotikk bør gjennomføres av en person som har god kjennskap til den aktuell brukers kognitive og fysiske funksjon. Tett oppfølging ved oppstart er vesentlig for å tilse at treningsformen er egnet, men også for å sikre ideell tilpasning og grundig innføring. Justering av bevegelsesutslag, avlastning og motstand underveis i treningsperioden er vesentlig for optimalt utbytte av treningen. For å opprettholde motivasjon og øke utfordringen underveis bør det også gjøres regelmessige endringer i spill og program.

Slagpasienter i subakutt-kronisk fase

Anbefaling
Anbefalinger

Personer som har gjennomgått hjerneslag i både subakutt og kronisk fase kan ha nytte av trening med armrobotikk.

Begrunnelse

Resultater fra den systematiske oversikten gjennomført i ARIS-prosjektet viser at man kan forvente tilnærmet lik effekt av robotikktrening i både subakutt og kronisk fase etter et hjerneslag for bedring av hånd- og armfunksjon og reduksjon av spastisitet. Robotikktrening ser ut til å ha en større effekt på styrke i hånd og arm hos pasienter i kronisk fase, men det er stor variasjon i resultatene ifølge oversiktsartikkelen(3). 

Type robot

Anbefaling

Begrunnelse

I oversiktsartikkelen 3 ble det ikke funnet signifikante forskjeller mellom type robot som ble benyttet for å oppnå effekt på hånd- og armfunksjon, styrke eller aktiviteter i dagliglivet. For reduksjon av spastisitet viser analysene en forskjell, der man har oppnådd større reduksjon hvis man benytter roboter med 1-2 grader av frihet sammenlignet med 3-7 frihetsgrader.

Treningsmengde

Anbefaling
Anbefalinger

Personer som har gjennomgått hjerneslag anbefales å trene 45 minutter, 3-5 ganger per uke med armrobotikk. Anbefalingen er veiledende og individuelle tilpasninger (treningsmengde, type armrobot, type spill osv.) bør vurderes til enhver tid. 

Begrunnelse

Resultatene fra den systematiske oversikten har ikke ført til en konkret anbefaling om treningsmengde på grunn for stor variasjon i treningsdosering som ble anvendt i studiene inkludert i den systematiske oversikten (7.1). Retningslinjen gir derfor en anbefaling om treningsmengde, basert på litteratur, klinisk erfaring/ekspertise og erfaring/tilbakemeldinger fra brukere.

Terapeutens - behandlers kompetanse

Anbefaling
Anbefalinger

Behandleren bør ha god kompetanse på robotsystemene og kunnskap om hvilken justeringsmuligheter (type spill, utstyr, etc.) som finnes for å kunne individualisere treningen.

Begrunnelse

Denne anbefaling er basert på tilbakemeldinger fra terapeuter og pasienter som ble intervjuet i prosjektet (7.3.2 og 7.4.1). 

Variert treningsprogram

Anbefaling
Anbefalinger

Innholdet i treningsprogrammet bør varieres (type spill/robot) og vanskelighetsgrad bør justeres for å oppnå bedre effekt og opprettholde treningsmotivasjon.

Begrunnelse

Denne anbefaling er basert på tilbakemeldinger fra terapeuter og pasienter som ble intervjuet i prosjektet (7.3.2 og 7.4.1). 

Resultater

Sist faglig oppdatert: 09.09.2023

Systematisk oversikt

Resultatene av den systematiske oversikten baserer seg på 18 studier med totalt 1295 deltagere 3. Oppsummeringen viste at trening med armrobotikk hadde større effekt på arm- og håndfunksjon sammenlignet med tradisjonell terapi, både i subakutt og i kronisk fase etter et hjerneslag. Sekundære analyser viste liten, men en signifikant positiv effekt ved bruk av armrobotikk på muskelstyrke og spastisitet i arm og hånd, men ikke på utførelse av daglige aktiviteter. For styrke i hånd og arm viser analyser større effektstørrelser for pasienter i kronisk fase, men det er stor heterogenitet i resultatene. De ulike armrobotene som ble benyttet i den systematiske oversikten er beskrevet i tabell 3.  

Tabell 2. Oversikt over armroboter som ble brukt i den systematiske oversikten, med lenker til produsentens nettside 3

Det ble ikke funnet en signifikant forskjell mellom hvilken type robot som ble benyttet for å oppnå effekt på hånd- og arm-funksjon, styrke eller aktiviteter i dagliglivet. For reduksjon av spastisitet viser analysene en forskjell, der man har oppnådd større reduksjon hvis man benytter roboter med 1-2 frihetsgrader sammenlignet med 3-7 frihetsgrader.

Studiene i den systematiske oversikten viste en stor variasjon i anvendt treningsfrekvens (3-7 økter per uke), lengde på treningsøktene (30-120 minutter), lengde på treningsperiode (2-12 uker) og total treningsvolum (450-2400 minutter). På grunn av den store variasjonen i treningsdose, blir det vanskelig å gi en konkret anbefaling om dosering basert på denne systematiske oversikten.  
 

Etterlevelse og gjennomføring av trenings- og test-protokoll – deskriptiv analyse

23 deltagere ble inkludert i prosjektet for å prøve ut treningsprotokollen i 4 uker. Av disse ble 3 deltagere ekskludert fordi de hadde for god håndfunksjon (ARAT skår>51) og 1 ble ekskludert på grunn av medisinske komplikasjoner underveis.

De 19 deltagerne som gjennomførte 4 uker robotikk trening med den nye treningsprotokollen trente i gjennomsnittlig 4 (min-maks: SD 2.25-4.75) ganger i uken. 17 av 19 deltagere trente minst 3 ganger i uken. Gjennomsnittlig 87.3% (min-maks: 61.1-100) av de planlagte øktene ble gjennomført. 
Antall planlagte treningsøkter over 4 uker ble individuelt tilpasset. Gjennomsnittlig var deltagerne satt opp til totalt 18 (min-maks: 13-20) treningsøkter i løpet av 4 uker. 
Deltagerne ble satt opp til treningsøkter med 45 minutters varighet. Noen treningsøkter ble kortere enn planlagt. Den gjennomsnittlige effektive treningstiden var på 31 minutter (min-maks:
De hyppigste årsakene til at pasienter trente kortere eller ikke møtte til avtale i rangert rekkefølge: 

 • Ikke tilgjengelig tid på pasientens ukeplan/ikke kapasitet på robotlab (19%)
 • Sliten (17%)
 • Trent kortere – ukjent årsak (13%)
 • Annen avtale (11%)
 • Forsinket (10%)
 • For kort treningsprogram satt opp av terapeut (8%)
 • Ikke møtt – ukjent årsak (7%)
 • Robotlab stengt grunnet sykdom, fravær eller helligdager (6%)
 • Misforståelser rundt ukeplan og tidspunkt for trening (4%)
 • Smerter (4%)
   

Intervju – brukererfaringer

Brukererfaringer

Deltagerne i prosjektet var hovedsakelig positive til bruk av armrobotikk i rehabilitering, og ga uttrykk for at dette var en morsom måte å trene på. Flere trakk frem den umiddelbare tilbakemeldingen fra spillene som positivt og som en faktor som bidro til motivasjon i treningen. 7 av 10 erfarte positive endringer i arm- og håndfunksjon, enten ved at man opplevde bedre evne til å åpne og lukke hånden samt bedre bevegelighet og styrke. 

En rapporterte mindre spastisitet umiddelbart etter treningen. For dem som hadde begrenset fremgang beskrev en av deltagerne at det var utfordrende å opprettholde motivasjonen etter hvert som tiden gikk, mens en annen beskrev, tross liten fremgang, et håp om at treningen hadde lagt et grunnlag som kunne gi bedring i funksjon på sikt. 

De aller fleste deltagerne erfarte at 45 minutter var passende lengde på treningen. Deltagere som hadde benyttet flere ulike roboter beskrev forskjeller i tilfredshet med lengde avhengig av hvilken type robot de hadde benyttet. Robot med flere spillmuligheter og flere frihetsgrader ble beskrevet som mer motiverende med tanke på total lengde på treningsøkt, sammenlignet med robot med færre frihetsgrader og mindre spillutvalg. De fleste av deltagerne opplevde at trening opp til 5 ganger ukentlig fungerte godt, enkelte ønsket hyppigere trening og en ga tilbakemelding om at det kunne vært færre treningsøkter. 

Individuell tilpasning og oppfølging

Flere av deltagerne ga tilbakemelding om viktigheten av god innføring i de ulike spillene/programmene ved oppstart. Dette var av stor betydning for å oppleve mestring, samt få utnyttet tiden som var satt av for trening på en god måte. Det ble også gitt tilbakemelding om at det var vesentlig med evalueringer og oppfølging av pasientens terapeut (tilknyttet pasientens avdeling) underveis. Dette for tilpasning av vanskelighetsgrad, men også for å endre på spill, samt evaluere om lengde på økter og antall ganger man er satt opp i uken er passende. Flertallet av de spurte erfarte at de fikk tilstrekkelig bistand under organiseringen med 1 terapeut til 3 pasienter. Enkelte av deltagerne erfarte at innstillingene på maskinene varierte noe fra gang til gang, som igjen ga utslag på spill eller bevegelsesfrihet. God kompetanse på maskiner og justeringsmuligheter av personalet ble derfor vurdert å være av stor betydning. Flere var positive til de ulike justeringsmulighetene som gjorde det mulig å trene ut fra det fysiske utgangspunktet den enkelte hadde, men også mulighet for å øke vanskelighetsgrad etterhvert som funksjonen endret seg. 

Robotikk i et helhetlig rehabiliteringsperspektiv

Tidspunkt på dagen hvor trening med armrobotikk ble gjennomført ble av flere angitt som viktig. Flere av deltagerne foretrakk at robotikktrening ble gjennomført senere på dagen, gjerne etter klokken 10. Timer for tidlig på formiddagen kom ofte i konflikt med behov for utvidet tid til morgenstell og frokost.  Enkelte erfarte å være mer stiv i kroppen og rapporterte økt trettbarhet tidlig på dagen. Enkelte foretrakk trening i etterkant av annen fysisk aktivitet. Dette for å kunne få størst mulig utbytte både av robottreningen, men også av annen trening og oppfølging. Flere oppga fysisk aktivitet som sykling i forkant som positivt for prestasjon. 

Enkelte ga tilbakemelding om viktigheten av å ha tilstrekkelig tid mellom ulike avtaler for å unngå stress, og legge til rette for avtaler som lå geografisk i nærheten og rett etter hverandre. 

Intervjuer - Terapeuters erfaringer

Oppfølging, tilpasning og veiledning

Det vektlegges av flere av terapeutene at oppfølgingsansvarlige bør ha god kunnskap om maskinenes innstillinger og tilpasningsmuligheter for at pasientene skal ha ideelt utbytte av treningen. Denne kompetansen er særskilt viktig for tilpasning av vanskelighetsgrad og justeringer underveis, samt utskiftning/endring av spill for å øke treningsutbytte, men også for å opprettholde motivasjon hos den enkelte. En av de ansatte beskrev at det også er viktig med regelmessig veiledning av den enkelte pasient for å unngå feilbelastning, og for å kunne korrigere uhensiktsmessige bevegelsesmønster.  

Fysisk og kognitiv funksjon ble av de fleste beskrevet som svært førende for hvor mye støtte, bistand og oppfølging den enkelte hadde behov for. Mange av deltagerne hadde sammensatte vansker både knyttet til språk, kognitiv funksjon og spastisitet. Tilbakemeldinger antyder er at disse pasientene kan ha behov for utvidet tid til oppfølging og tilpassing. Ved første gangs oppsett bør derfor pasienter følges av pasientansvarlig terapeut, tilknyttet pasientens avdeling, som kjenner vedkommende godt. Dette for at treningen skal kunne tilpasses pasientens mål og funksjon, sørge for at eventuelle restriksjoner registreres og følges, samt sikre ideell oppfølging videre. Prioritering av pasienters deltagelse i ulike rehabiliteringsaktiviteter deriblant robotlab bør diskuteres i tverrfaglig team, og vurderes opp mot pasientens egne mål. Bruk av armrobotikk må også diskuteres i henhold til parallell trening i øvrige hverdagsaktiviteter der det er naturlig å ta i bruk ervervet funksjon.

Treningsvarighet og fysisk funksjonsnivå

Flere av terapeutene vektla viktigheten av individuell tilpasning. Dette både med tanke på funksjon, kapasitet, og mål for rehabiliteringen. Mange rapporterte at treningslengden på 45 minutter fungerte godt, men at det kan se ut som tiden bør tilpasses funksjon. Betydelig nedsatt funksjon kan gi begrensede muligheter for variasjon og endring i spill/program, samt at det blir mye repetitivt arbeid med høy avlastning fra selve roboten. Dette gjør at det igjen er krevende å opprettholde motivasjonen for den enkelte pasient og at utbytte av treningen kan bli redusert. Fysisk funksjon og variasjonsmuligheter i bruk av armrobotikk bør derfor vurderes opp mot lengde på treningsøkt.

Bruk av robotikk i et helhetlig rehabiliteringsperspektiv

Flere av de ansatte mente at armrobotikk med fordel kan være tilgjengelig både på kveldstid og i helger. Dette for å utvide rehabiliteringsdøgnet for pasientene, gi mulighet for mer hvile mellom avtaler, samt kunne gjøre det enklere med tanke på logistikk og øvrig rehabilitering pasientene har behov for. Det ble i tillegg beskrevet at timene med armrobotikk må sees i sammenheng med annen trening slik at pasientene får optimalt utbytte både av treningen med armrobotikk, men også av øvrig rehabilitering. Betydningen av individuell tilrettelegging med tanke på tidspunkt på dagen, den enkeltes kapasitet, og øvrig innhold på timeplanen ble trukket frem som vesentlig.

Arm- og håndfunksjonstester før og etter trening med armrobotikk

Terapeutene fremhevet at kartleggingsredskaper for vurdering av arm- og håndfunksjon må vurderes opp mot tidsbruk, hensikt og den enkelte pasients` funksjon. Av tester benyttet (Jamar dynamometer, Box & Block Test, Action Research Arm Test, Modified Ashworth Scale, Manuell muskeltest – MRC, ABILHAND & Barthel 100) under prosjektperioden trekkes Jamar dynamometer og Box & Block Test frem av flere terapeuter som lite tidskrevende tester som gir mye informasjon. ARAT ble av flere vurdert som hensiktsmessig for dem som har funksjon over flere ledd. Måling av manuell muskelstyrke og kartlegging av spastisitet ble vurdert som hensiktsmessig, samt egnet for dem med dårligst funksjon. To av terapeutene oppga ABILHAND som lite relevant for bruk på pasienter i subakutt fase. Dette med bakgrunn i at flere av aktivitetene som skåres beskrives som lite relevante for flere av pasientene, samt at en stor andel av de aktuelle aktivitetene som inngår i testen ikke er forsøkt ved oppstart i prosjektet. Sumskår gir derfor ikke en reell beskrivelse av egenopplevd funksjon eller et godt bilde av eventuell endring av funksjon. 
 

 

Spesielle hensyn og risiko

I kunnskapsoppsummeringen fra Mehrholz (2018) oppsummeres det at uønskede hendelser er sjelden rapportert og at robotikk derfor kan implementeres som en del av rehabiliteringstilbudet av hånd og arm 8, dette støttes også av kliniske erfaring.
Det er likevel viktig med vurderinger opp mot risiko og aktuelle hensyn for den enkelte pasient. Ut ifra erfaringer gjort ved robotlab Sunnaas Sykehus, rutiner som er utviklet for drift ved robotlaber i Tyskland og Sveits, samt innspill fra ulike faggrupper kan det være aktuelt å ta hensyn til følgende: 

Smerter

Dersom pasienten opplever smerte i overekstremiteten som skal behandles må det gjøres en individuell vurdering og utprøving med oppfølging. Bruk av rolige bevegelser når arm/hånd plasseres kan derfor være hensiktsmessig.  Vær særskilt oppmerksom på smertefulle deler av arm/hånd slik at disse blir ivaretatt. Sett opp program med korte økter og flere pauser. Dette for å kunne gjøre vurderinger og evalueringer underveis slik at smerten ikke forverres. Dersom pasientens smerter forverres bør trening med aktuell robot avsluttes eller tilpasses ytterligere (ved å endre for eksempel tempo eller sittestilling). For mange smertetilstander er det mest smerter knyttet til oppstart og det kjennes lettere etter hvert. Det å konsentrere seg om noe annet (som et spill) og flytte fokus, kan bidra til å avlede smertene.

Spastisitet

Ved sterk spastisitet i overekstremiteten som skal trenes må det gjøres en individuell vurdering og utprøving med oppfølging. Trening med armrobot kan gi redusert spastisitet for en periode ved bruk av rolige øvelser. Dersom pasientens spastisitet forverres, bør trening med aktuell robot tilpasses (ved å endre for eksempel tempo) eller avsluttes. Den systematiske oversikten denne retningslinjen bygger på har vist en forskjell i reduksjon av spastisitet avhengig av frihetsgrader på robot, der man har oppnådd en større reduksjon hvis man benytter robot med 1-2 grader av frihet sammenlignet med 3-7 frihetsgrader 3 Det anbefales derfor at det gjøres en vurdering av type robot og frihetsgrader ut fra alvorlighetsgrad av spastisitet. 

Andre hensyn/eventuelle eksklusjonskriterier

Avhengig av type robot som skal benyttes kan det være hensiktsmessig å vurdere om pasienter med ulike tilstander som påvirker bevegelighet og skjelett (svanehalsdeformitet, kontrakturer, ustabilitet i fingerledd, osteoporose, artritt) burde ekskluderes. Synsvansker eller synsfeltutfall som gjør det vanskelig å følge objekter på skjerm er et annet kriterium for eksklusjon. Pasienter med behov for tett oppfølging (1:1) bør videre vurderes opp mot kapasitet i en eventuell lab der flere maskiner skal driftes av terapeuter i mindretall. 

Kognitiv funksjon 

Forekomsten av kognitive vansker etter hjerneslag er hyppig. Om lag halvparten som gjennomgår hjerneslag erfarer kognitive vansker i akuttfasen og en fjerdedel får vedvarende kognitive utfordringer 32. Mange av disse pasientene kan ha behov for utvidet tid til oppfølging og tilpassing, avhengig av omfang og type vanske.
Når det er tvil om pasientens kognitive funksjon er tilstrekkelig for bruk av armrobotikk bør pasienten følges tett opp ved utprøving. Dette for å vurdere om den kognitive funksjonen er tilstrekkelig for å forstå mål, og hensikt med treningen, samt program- og spill som skal benyttes. Vurderingen må også gjøres opp mot organisering av robotikktrening, om det er ressurser tilgjengelig for 1:1 oppfølging, eller om det er færre terapeuter pr. pasient. 

Referanser

 

 1. Bernhardt, J. et al. Agreed definitions and a shared vision for new standards in stroke recovery research: The Stroke Recovery and Rehabilitation Roundtable taskforce. Int J Stroke 12, 444-450 (2017). https://doi.org:10.1177/1747493017711816
 2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag,, <https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag> (2017).
 3. Johansen T, S. L., Kolskår KK, Strøm V & Wouda MF. Effectiveness of robot-assisted arm exercise on arm and hand function in stroke survivors - A systematic review and meta-analysis. Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering. 10, 1-18 (2023). https://doi.org:doi:10.1177/20556683231183639
 4. Lyle, R. C. A performance test for assessment of upper limb function in physical rehabilitation treatment and research. Int J Rehabil Res 4, 483-492 (1981). https://doi.org:10.1097/00004356-198112000-00001
 5. Lang, C. E., Wagner, J. M., Dromerick, A. W. & Edwards, D. F. Measurement of upper-extremity function early after stroke: properties of the action research arm test. Arch Phys Med Rehabil 87, 1605-1610 (2006). https://doi.org:10.1016/j.apmr.2006.09.003
 6. van der Lee, J. H., Beckerman, H., Lankhorst, G. J. & Bouter, L. M. The responsiveness of the Action Research Arm test and the Fugl-Meyer Assessment scale in chronic stroke patients. J Rehabil Med 33, 110-113 (2001). https://doi.org:10.1080/165019701750165916
 7. Pollock, A. et al. Interventions for improving upper limb function after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2014, CD010820 (2014). https://doi.org:10.1002/14651858.CD010820.pub2
 8. Mehrholz, J., Pohl, M., Platz, T., Kugler, J. & Elsner, B. Electromechanical and robot-assisted arm training for improving activities of daily living, arm function, and arm muscle strength after stroke. Cochrane Database Syst Rev 9, CD006876 (2018). https://doi.org:10.1002/14651858.CD006876.pub5
 9. Novak, D., Nagle, A., Keller, U. & Riener, R. Increasing motivation in robot-aided arm rehabilitation with competitive and cooperative gameplay. J Neuroeng Rehabil 11, 64 (2014). https://doi.org:10.1186/1743-0003-11-64
 10. Faiz, K. W., Ronning, O. M. Hjerneslag. Tidsskr Nor Laegeforen 138 (2018). https://doi.org:10.4045/tidsskr.17.0677
 11. Feigin, V. L. et al. World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2022. Int J Stroke 17, 18-29 (2022). https://doi.org:10.1177/17474930211065917
 12. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Norsk hjerneslagregister,, <https://www.kvalitetsregistre.no/register/hjerte-og-karsykdommer/norsk-hjerneslagregister> (2020 ).
 13. Langhorne, P., Bernhardt, J. & Kwakkel, G. Stroke rehabilitation. Lancet 377, 1693-1702 (2011). https://doi.org:10.1016/S0140-6736(11)60325-5
 14. Feigin, V. L., Norrving, B. & Mensah, G. A. Global Burden of Stroke. Circ Res 120, 439-448 (2017). https://doi.org:10.1161/CIRCRESAHA.116.308413
 15. Wuennemann, M. J. et al. Dose and staffing comparison study of upper limb device-assisted therapy. NeuroRehabilitation 46, 287-297 (2020). https://doi.org:10.3233/NRE-192993
 16. Calabro, R. S. et al. Does hand robotic rehabilitation improve motor function by rebalancing interhemispheric connectivity after chronic stroke? Encouraging data from a randomised-clinical-trial. Clin Neurophysiol 130, 767-780 (2019). https://doi.org:10.1016/j.clinph.2019.02.013
 17. Weber, L. M. & Stein, J. The use of robots in stroke rehabilitation: A narrative review. NeuroRehabilitation 43, 99-110 (2018). https://doi.org:10.3233/NRE-172408
 18. NOU 2023: 4.     (Helse og omsorgsdepartementet, 2023).
 19. Aprile, I., . Pecchioli, C,. Loreti, S,. Cruciani, A,. Padua, L,. Germanotta, M. Improving the Efficiency of Robot-Mediated Rehabilitation by Using a New Organizational Model: An Observational Feasibility Study in an Italian Rehabilitation Center. Applied science 9 (2019). https://doi.org:doi:10.3390/app9245357
 20. Helsedirektoratet.     (Helsedirektoratet, www.helsedirektoratet.no, 2012).
 21. Higgins JP., a. G. S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions.,  ( John Wiley & Sons, 2011).
 22. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G. & Group, P. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Int J Surg 8, 336-341 (2010). https://doi.org:10.1016/j.ijsu.2010.02.007
 23. Guyatt, G. H., Oxman, A. D., Schünemann, H. J., Tugwell, P. & Knottnerus, A. GRADE guidelines: a new series of articles in the Journal of Clinical Epidemiology. Journal of clinical epidemiology 64, 380-382 (2011). 
 24. Fugl-Meyer, A. R., Jaasko, L., Leyman, I., Olsson, S. & Steglind, S. The post-stroke hemiplegic patient. 1. a method for evaluation of physical performance. Scand J Rehabil Med 7, 13-31 (1975). 
 25. Mathiowetz, V., Weber, K., Volland, G. & Kashman, N. Reliability and validity of grip and pinch strength evaluations. J Hand Surg Am 9, 222-226 (1984). https://doi.org:10.1016/s0363-5023(84)80146-x
 26. Mahoney, F. I. & Barthel, D. W. Functional Evaluation: The Barthel Index. Md State Med J 14, 61-65 (1965). 
 27. Penta, M., Tesio, L., Arnould, C., Zancan, A. & Thonnard, J. L. The ABILHAND questionnaire as a measure of manual ability in chronic stroke patients: Rasch-based validation and relationship to upper limb impairment. Stroke 32, 1627-1634 (2001). https://doi.org:10.1161/01.str.32.7.1627
 28. Bohannon, R. W. & Smith, M. B. Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity. Phys Ther 67, 206-207 (1987). https://doi.org:10.1093/ptj/67.2.206
 29. Bakheit, A. M., Maynard, V. A., Curnow, J., Hudson, N. & Kodapala, S. The relation between Ashworth scale scores and the excitability of the alpha motor neurones in patients with post-stroke muscle spasticity. J Neurol Neurosurg Psychiatry 74, 646-648 (2003). https://doi.org:10.1136/jnnp.74.5.646
 30. 30   Medical Research Council.  Vol. Memorandum no. 45. London   (Her Majesty’s Stationary Office, London, 1976).
 31. Paternostro-Sluga, T. et al. Reliability and validity of the Medical Research Council (MRC) scale and a modified scale for testing muscle strength in patients with radial palsy. J Rehabil Med 40, 665-671 (2008). https://doi.org:10.2340/16501977-0235
 32. Engstad, T., Viitanen, M. & Almkvist, O. [Cognitive impairment after stroke--diagnosis and management]. Tidsskr Nor Laegeforen 127, 1390-1393 (2007).