Brukermedvirkning på tre ulike nivå

Brukere har en lovfestet rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren i undersøkelser, tjenestetilbud og tilgjengelige behandlingsvalg.

Oppdatert 27.09.2019, Anne Hilde Røsvik

Helsedirektoratet beskriver begrepet på følgende måte:

​​​​​​​​​​​Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Det kan være nyttig å betrakte brukermedvirkning ut fra tre ulike nivå.

Brukermedvirkning på tre nivå

Brukermedvirkning skal skje på flere nivå, og nivåene reguleres av ulike lovverk:

  1. Individnivå
  2. Tjeneste-/systemnivå
  3. System-/politisk nivå
  1. Individnivå reguleres av Lov om pasient- og brukerrettigheter, og gjelder uavhengig av om tjenestene tilbys i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Loven regulerer blant annet retten til informasjon og retten til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Det betyr at den som benytter seg av et tjenestetilbud skal medvirke i valg, utforming og anvendelse av de tilbud som til enhver tid måtte være tilgjengelige, noe som igjen vil innebære økt mestring og kontroll over eget liv.

    Retten til individuell plan ved behov for langvarige og koordinerte tjenester hjemles også i denne loven. Tjenestene skal ta utgangspunkt i brukerens egne mål. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.

  2. På tjenestenivå reguleres brukermedvirkning i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten: Pasientenes, brukernes og de pårørendes erfaringer skal benyttes til forbedring av tjenestene

  3. På systemnivå - i spesialisthelsetjenesten, reguleres brukermedvirkning i Lov om helseforetak § 35: Styret skal sørge for at representanter for pasienter og andre brukere blir hørt i forbindelse med utarbeidelse av planer for virksomheten. På kommunalt nivå reguleres brukermedvirkning i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-10: Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste. Brukerorganisasjonene er representert på ulike måter for å ivareta brukernes erfaringer med basis i brukerkompetansen. Dette skjer gjennom brukerutvalg, møter, høringer og deltakelse i prosjekter.

Referanser

NOU 2001:22. Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer.

Helsedirektoratet. Brukermedvirkning. Hentet 28.06.17 fra: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/brukermedvirkning

Wikipedia- Brukermedvirkning. Hentet 28.06.17 fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Brukermedvirkning

(/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/brukermedvirkning-pa-tre-ulike-niva)