Effekten av brukermedvirkning i forbedringsarbeid

En oppsummering av studier som er gjort av brukermedvirkning i forbedringsarbeid viser at det å involvere pasienter i planlegging og utvikling av helsetjenesten har bidratt til endringer på mange ulike områder.

Til sammen 337 engelskspråklige studier ble funnet og gjennomgått. Av disse ble 42 studier – alt fra spørreundersøkelser og case rapporter til aksjonsforskning, valgt ut. Resultat fra studiene viser at det å involvere pasienter i planlegging og utvikling av helsetjenesten har bidratt til endringer på mange ulike områder: Nytt eller forbedret informasjonsmateriale til pasienter, lettere tilgang til helsetjenesten gjennom forbedrede muligheter for timebestilling, utvidede åpningstider, forbedret transportsystem, forbedret tilgang for funksjonshemmede, opprettelse av nye tjenester - for eksempel ombudsordning for å ivareta rettigheter, og hjelp til å søke jobber, og utvidelse av det tradisjonelle tilbudet med komplementær medisin.

Men selv om studiene viser at det å involvere pasientene i planlegging og utvikling av helsetjenesten fører til endringer/forbedringer, er effekten av disse prosessene på kvaliteten og effektiviteten i helsetjenesten fortsatt ikke godt nok dokumentert.

At effekten av brukermedvirkning i forbedringsarbeid ikke er godt nok dokumentert betyr ikke at man skal slutte å trekke brukere/pasienter inn i forbedringsarbeidet. Tvert i mot bør det gjøres oftere og på en mer systematisk måte, samtidig som man dokumenterer effekten ved å måle – har endringene ført til målbare forbedringer? Dette er et av de mest sentrale spørsmålene i alt forbedringsarbeid.

 

Referanse:

Crawford, M. J. , Rutter, D., Manley, C., Weaver, T., Bhui, K., Fulop, N., Tyrer, P. “Systematic review of involving patients in the planning and development of health care”, BMJ, 2002.

http://www.bmj.com/cgi/content/full/325/7375/1263#Top

 

(/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/effekten-av-brukermedvirkning-i-forbedringsarbeid)