Målsetninger og bruk av kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorsystem er en av flere metoder som benyttes for å overvåke og dokumentere kvaliteten i helsetjenesten. Formålene kan være flere og prioriteres ulikt, avhengig av hvem som er målgruppen.

Myndigheter og eiere av helseinstitusjoner har forventninger om at indikatorene skal gi relevant informasjon for styring og prioritering. Ledere og helsepersonell kan benytte dem for å følge med på klinisk praksis og i sitt kvalitetsforbedringsarbeid. Publisering av kvalitetsindikatorer kan være et grunnlag for sammenlikninger av institusjonenes tjenestetilbud. I mange land vektlegges i stadig sterkere grad også betydningen av å ha åpenhet omkring institusjonenes faglige standard og resultatoppnåelse. For eksempler og informasjon om dette, se litteraturliste under1-23.

I Norge har helsemyndighetene lagt til grunn alle disse målsetningene for det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet for spesialisthelsetjenesten som ble innført i 200324-27.

Formålet med indikatorsystem kan derfor grovt sett inndeles i fire kategorier28:

 • Samfunnsmessig legitimering og kontroll: for å gi allmennheten innsikt i helse-
  tjenestens ytelser i samfunnsmessig og helsepolitisk sammenheng (accountability).
 • Virksomhetsstyring: som verktøy for styring og ledelse i helsetjenesten.
 • Faglig kvalitetsforbedring: som verktøy for intern kvalitetsforbedringsarbeid i
  helsetjenesten.
 • Støtte til brukervalg: som informasjonskilde for pasienter og helsepersonell i forbindelse med vurderinger av kvalitetsforskjeller mellom virksomheter og valg av tjenestested.

Litteraturliste: 

 1. Institute of Medicine.Hurtado MP, Swift EK, Corrigan JM, editors. Envisioning the national health care quality report. Washington, D.C.: National Academy Press; 2001.
 2. Institute of Medicine. Performance Measurement : accelerating improvement. Washingtom D.C.: The National Academies Press; 2006.
 3. Arah OA, Klazinga NS, Delnoij DM, ten Asbroek AH, Custers T. Conceptual frameworks for health systems performance: a quest for effectiveness, quality, and improvement. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care / ISQua 2003;15(5):377-98.
 4. Arah OA. Performance Reexamined. Concepts, content and practice of measuring health system performance. Universiteit van Amsterdam; 2005.
 5. Arah OA, Westert GP, Hurst J, Klazinga NS. A conceptual framework for the OECD Health Care Quality Indicators Project. Int J Qual Health Care 2006;18 Suppl 1:5-13.
 6. Doran T, Fullwood C, Gravelle H, Reeves D, Kontopantelis E, Hiroeh U, et al. Pay-for-performance programs in family practices in the United Kingdom. N Engl J Med 2006;355(4):375-84.
 7. Epstein AM. Pay for performance at the tipping point. N Engl J Med 2007;356(5):515-7.
 8. Evans DB, Edejer TT, Lauer J, Frenk J, Murray CJ. Measuring quality: from the system to the provider. Int J Qual Health Care 2001;13(6):439-46.
 9. Grepperud S. [Quality in health care--what does it mean actually?]. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin , ny raekke 2009;129(11):1112-4.
 10. Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, DC, USA: National Academies Press; 2001.
 11. Legido-Quigley H, Mckee M, Nolte E, Glinos I. Assuring the quality of Health Care in the European Union. a case for acton. Copenhagen: World Health Organization; 2008.
 12. Mannion R, Davies HT. Reporting health care performance: learning from the past, prospects for the future. J Eval Clin Pract 2002;8(2):215-28.
 13. Mason A, Street A. To publish or not? Experience and evidence about publishing hospital outcomes data. London: Office of Health Economics; 2005.
 14. McGlynn EA. Introduction and overview of the conceptual framework for a national quality measurement and reporting system. Medical care 2003;41(1 Suppl):I1-I7.
 15. McLoughlin V, Leatherman S, Fletcher M, Owen JW. Improving performance using indicators. Recent experiences in the United States, the United Kingdom, and Australia. Int J Qual Health Care 2001;13(6):455-62.
 16. Murray CJ, Frenk J. A framework for assessing the performance of health systems. Bull World Health Organ 2000;78(6):717-31.
 17. Shaw C. How can hospital performance be measured and monitored? København: WHO Regional Office for Europe's Health Evidence Network; 2003.
 18. Smith P, Mossialos E, Papanicolas I. Performance measurement for health system improvement: experiences, challenges and prospects. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2008.
 19. Socialstyrelsen. Nationella indikatorer för god vård. Diskussionsunderlag.: Socialstyrelsen; 2008 Sep 12.
 20. ten Asbroek AH, Arah OA, Geelhoed J, Custers T, Delnoij DM, Klazinga NS. Developing a national performance indicator framework for the Dutch health system. Int J Qual Health Care 2004;16 Suppl 1:i65-i71.
 21. Veillard J, Champagne F, Klazinga N, Kazandjian V, Arah OA, Guisset AL. A performance assessment framework for hospitals: the WHO regional office for Europe PATH project. Int J Qual Health Care 2005;17(6):487-96.
 22. Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe vedrørende kvalitetsmåling. Kvalitetsmåling i sundhedsvæsenet i Norden. København: Nordisk Ministerråd; 2007. TemaNord 2007:520 .
 23. Sundhedsstyrelsen. Den Danske Kvalitetsmodel for Sundhedsvæsenet [nettdokument]. København: Sundhedsstyrelsent;1-55. [updated 2004 Dec 20] [cited 2007 Apr].
 24. Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal helseplan (2007-2010). 2006.
 25. Sosial- og helsedirektoratet. Evaluering av systemet med nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006.
 26. Sosial- og helsedirektoratet. Nasjonale kvalitetsindikatorer [Sosial- og helsedirektoratet]. [updated 2007 Oct 8] [cited 2007 Nov 21].
 27. Sosial- og helsedirektoratet. Helhetlig plan for nasjonale kvalitetsindikatorer. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006.
 28. Rygh L, Saunes I. Utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2008. 6.

 

(/kvalitetsforbedring/kvalitetsmaling/malsetninger-og-bruk-av-kvalitetsindikatorer)