Norske begreper og definisjoner

Innholdet i begrepet «kvalitetsindikator» har variert over tid, blant annet avhengig av formålet med målingene og hvordan du definerer kvalitet.

Ordet «kvalitetsindikator» kommer fra det latinske qualis (beskaffenhet/egenskap) og indicare (angi/antyde). En vanlig definisjon av begrepet indikator er1:

"et observerbart fenomen som viser tilstanden vedrørende et annet, ikke direkte observerbart, fenomen".

En kvalitetsindikator er i tillegg en tallmessig størrelse med en presis definisjon som kan beregnes rutinemessig. En indikator beregnes for de enhetene som skal vurderes, og som regel sammenliknes, slik som sykehus eller forskjellige lands helsetjenester.

Noen begrep som ofte anvendes i den engelskspråklige litteraturen mangler gode og allment aksepterte norske oversettelser. For eksempel er begrepene performance measurement og performance indicators mye anvendt. Ifølge WHO2 er det viktig at begrepet performance defineres:

"..... in relation to explicit goals reflecting the values of various stakeholders (such as patients, professions, insurers, regulators)".

Helsedirektoratet har følgende definisjon for kvalitetsindikatorer3:

"En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, på kvalitet og sier noe om kvaliteten på det området som måles."

I Nasjonal helseplan (2007-2010)4 uttrykkes at:

"... det er et mål å videreutvikle det nasjonale indikatorsystemet, slik at det blir et sett av overordnede nøkkeldata som sier noe om praksis i norsk helsetjeneste ut fra de seks dimensjonene ved god kvalitet. Dataene bør illustrere endringer over tid og ulikheter på tvers av fagfelt og geografiske områder."

Kunnskapssenteret har benyttet følgende definisjoner i sin kartlegging av nasjonale og internasjonale kvalitetindikatorsystem5:

Kvalitetsindikatorer:

"Målbare variabler som anvendes for å registrere viktige aspekter av tjenestenes kvalitet. Med hjelp av slike måleverktøy kan man identifisere forhold og områder som bør studeres nærmere når det gjelder årsakssammenhenger og muligheter for forbedring"

Kvalitetsindikatorsystem:

"Et unikt system bestående av et sett av indikatorer, som er etablert med et bestemt formål innenfor en avgrenset kontekst, herunder organisasjon, infrastruktur og prosedyrer knyttet til systemets utvikling og drift"

Eksterne kvalitetsindikatorer:

"Målbare variabler som anvendes for å registrere viktige aspekter av tjenestenes kvalitet, og som benyttes som grunnlag for å vurdere om virksomheter i helsetjenesten yter det som forventes i forhold til sitt samfunnsmessige oppdrag og mandat. Indikatorene velges med sikte på å være grunnlag for det styringsmessige arbeidet ved å beskrive geografiske variasjoner og utviklingstendenser og trender"

Interne kvalitetsindikatorer:

"Målbare variabler som anvendes i det praksisnære feltet for å registrere om de oppfyller tjenesteyternes egendefinerte kvalitetsmål"

Referanseliste:

  1. Ordnett.no Norsk ordbok. Kunnskapsforlaget: H.Aschehoug & Co. (W.Nygaard)A/S og Gyldendal ASA; 2008.
  2. Shaw C. How can hospital performance be measured and monitored? København: WHO Regional Office for Europe's Health Evidence Network; 2003.
  3. Sosial- og helsedirektoratet. Nasjonale kvalitetsindikatorer [Sosial- og helsedirektoratet]. [updated 2007 Oct 8] [cited 2007 Nov 21].
  4. Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal helseplan (2007-2010). 2006.
  5. Rygh L, Saunes I. Utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2008. 6.

 

(/kvalitetsforbedring/kvalitetsmaling/norske-begreper-og-definisjoner)