Metoder og verktøy

Metode er en helhetlig tilnærming som kan inneholde et eller flere verktøy. Verktøy er et hjelpemiddel eller teknikk som kan være støtte for å utføre en oppgave.

Viser 1 - 20 av totalt 33
 • Affinitetsdiagram/grupperingsverktøy

   - Dette verktøyet brukes til å systematisere og gruppere/ kategorisere mange ulike ideer, årsaker eller løsninger og vise hvordan disse står i forhold til hverandre.

 • Anerkjennende Intervju (AI)

   - Anerkjennende intervju (AI) – tar utgangspunkt i de ansattes, ledernes og brukernes beste erfaringer og suksesshistorier. Dette er et nyttig og motiverende fokus som med hell kan kombineres med Modell for kvalitetsutvikling.

 • Anerkjennende organisasjonsutvikling

   - Anerkjennende organisasjonsutvikling - Appreciative inquiry (AI) er en utviklingsmetode som tar utgangspunkt i de ansattes, ledernes og brukernes beste erfaringer og suksesshistorier.

 • Behovsdrevet innovasjon

   - Behovsdrevet innovasjon handler om å kartlegge og forstå brukerens eksisterende og ikke-erkjente behov. Deretter brukes denne kunnskapen som grunnlag for utvikling av nye produkter, prosesser og organisasjonsformer. InnoMed har utviklet et verktøy for behovsdrevet innovasjon.

 • Dialogkonferanse

   - En dialogkonferanse er en metode for å skape en likeverdig dialog mellom ulike parter som skal samhandle om nåsituasjonen, utfordringer og fremtidige løsninger.

 • Fiskebeinsdiagram

   - Fiskebensdiagram er et verktøy som kan brukes til å kartlegge mulige sammenhenger mellom årsaker og virkninger. Prosessen med å lage et fiskebeinsdiagram gjøres i et team/ gruppe og er velegnet til å få frem ulike forståelser av årsakene til et problem. Dette for siden å kunne måle de ulike faktorenes betydning og sette inn forbedringstiltak.

 • Flytskjema

   - Flytskjema er et svært nyttig verktøy i arbeid med å forbedre arbeidsprosessene. Å kartlegge og undersøke prosessene i en organisasjon eller mellom flere organisasjoner er viktig for å utvikle en felles forståelse av dagens praksis og oppdage hvordan den kan forbedres.

 • Fokusgruppeintervju

   - Fokusgruppeintervju er et strukturert gruppeintervju som kan være velegnet til å finne forbedringsområder.

 • Ganttdiagram

   - Ganttdiagram er et verktøy for planlegging og styring av prosjekter. Den grafiske fremstillingen av prosjektets oppgaver, milepæler, ansvarsforhold og tidsbruk bidrar til å skape oversikt og forutsigbarhet for alle involverte parter under prosessen.

 • Gjennombruddsmetoden

   - Gjennombruddsmetoden går ut på å redusere gapet mellom dagens praksis og det som er oppdatert kunnskap på ulike områder. Det skapes et faglig og sosialt miljø der endring kan finne sted. Stikkordene er samhandling, erfaringsoverføring, tverrfaglighet og struktur, sammen med gjensidig forventning og forpliktelse.

 • Hvordan skape vedvarende forbedringer?

   - Modell for vedvarende forbedring er utviklet av National Health Service (NHS). Gjennom forskning har forfatterne identifisert ti faktorer som er ekstra viktige for at man skal lykkes med gjennomføring, opprettholdelse og spredning av forbedringsarbeid. Faktorene fordeler seg på tre områder: Ansatte og ledere, den nye arbeidsprosessen og organisasjonen.

 • Idédugnad

   - Idédugnad er et verktøy som har til hensikt å framskaffe mange ideer på kort tid.

 • IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events (Second Edition)

   - Verktøy for å identifisere og måle forekomst av skader i helsetjenesten basert på gjennomgang av pasientjournaler.

 • Konsensusprosesser

   - Konsensus betyr enighet. Formaliserte prosesser kan benyttes for å tydeliggjøre og ha åpenhet om hvem som skal delta i prosessene, hva det skal fokusere på, og i hvilken grad enighet oppnås. Formaliserte konsensusprosesser er en flertrinns evalueringsprosess. Det er vanlig å skille mellom Nominal Group Technique, Delphi-prosesser og Rand/UCLA-metodikk.

 • Kvalitetsverktøy på allmennlegekontoret

   - I helsevesenet er det et stort gap mellom det vi vet vi burde gjøre, og det vi gjør. Kvalitetsarbeid der vi endrer praksis i lys av ny kunnskap, er nødvendig og viktig for å følge med i medisinsk utvikling. Her finner du forslag til verktøy til bruk i kvalitetsforbedring på allmennlegekontoret.

 • Lean

   - Ordet «Lean» er engelsk og betyr slank eller det å gjøre slankere. Man kan si at Lean er en tenkemåte, en filosofi og systemtenking med fokus på prosesser. Lean kan også brukes som en lederfilosofi.

 • Modell for forbedring - Langley et. al.

   - Den kanskje mest kjente og internasjonalt mest brukte metoden for kvalitetsforbedring er utviklet av G. Langley og T. Nolan.

 • Modell for kvalitetsforbedring

   - Systematisk forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess som kan illustreres i form av en sirkel, slik vi har valgt å gjøre med modell for kvalitetsforbedring.

 • Nominell gruppeteknikk (NGT)

   - Nominell gruppeteknikk (NGT) er en strukturert metode for idemyldring/brainstorming som hjelper dere å gå fra mange ideer til å sitte igjen med de 3-5 beste.

 • Paretoanalyse

   - Paretoanalyse er et prioriteringsverktøy i forbedringsarbeid for å kunne skille «de vitale få» årsakene til problemene fra «de trivielle mange». Ofte skyldes 80 % av problemene 20 % av årsakene; derfor kalles dette også 80/20-regelen. Ved å finne de årsakene som skaper flest problemer og feil og gjøre noe med dem, får man mest effekt av forbedringstiltakene.

(/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy)