De seks tenkehattene er et verktøy som skal gjøre oss i stand til å tenke utenfor de rammene vi er vant til. Hattene har ulike farger og representerer forskjellige perspektiver å nærme seg en problemstilling på. Ved å iføre oss alle hattene etter tur blir vi i bedre stand til å vurdere egne problemstillinger fra flere sider.

Hatter - illustrasjonsfoto
Hattene representerer forskjellige perspektiver å nærme seg en problemstilling på. foto: stock.xchngStock.xchng

«De seks tenkehattene» er et enkelt verktøy som tar utgangspunkt i arbeidet til Edward de Bono. De Bono, som har bakgrunn fra medisin og psykologi, er en ledende internasjonal autoritet på kreativ tenkning og tenkeferdigheter.

Når man bør bruke verktøyet

For å oppnå forbedringer i tjenestene, må vi endre måten vi gjør ting på. Dette innebærer å finne på og vurdere nye ideer.

«De seks tenkehattene» kan hjelpe til med å utvikle vår forståelse av en problemstilling, finne ideer og bidra til å finne ut om ideene er gjennomførbare. Du kan bruke arbeidsmåten til ethvert tema som krever å bli belyst fra ulike perspektiver.

Særlig når en står overfor komplekse situasjoner, er det nyttig å kunne ta i bruk de ulike mønstrene for tenkning, én etter én.

Ett perspektiv om gangen

De Bonos seks hatter representerer kunstige forskjeller i felles tankemønstre. De seks tenkehattene er utformet slik at alle tenker parallelt med bare én hatt eller ett perspektiv om gangen.

Eksempler på bruk av hattene: 

 • Et medlem i en organisasjon foreslår en ny måte å gjøre ting på (grønn hatt), men blir ofte møtt med en kritisk innvending lagt frem av andre medlemmer av teamet (svart hatt). Om dette blir et tilbakevendende mønster kan det sette stopper for kreative og nytenkende prosesser i organisasjonen.
 • En annen organisasjon kan kanskje ha lett for å sette i verk ideer uten å tenke kritisk gjennom konsekvensene, og dermed bruke mye energi uten å oppnå de ønskede resultatene.

De ulike perspektivene er nyttige og nødvendige i prosessen. Ved å strukturere de kreative prosessene og vurdere flere perspektiver, kan du og teamet ditt se ideene fra et balansert synspunkt, og ta de beste og mest levedyktige ideene videre.

Man definerer selv hvilke perspektiver en skal innta og i hvilken rekkefølge. I løpet av prosessen går man gjennom alle perspektivene.

De seks hattene

Hvit hatt
 

Hvit hatt bidrar til å skaffe informasjon om tilgjengelig kunnskap.

 • Hva vet vi? Hvilken informasjon har vi?
 
Grønn hatt

Grønn hatt hjelper til å få frem nye ideer i en kreativ fase:

 • Hvilke ideer får vi?
 
Gul hatt

Gul hatt innebærer å vurdere ideene positivt:

 • Hva er bra med ideene?
 
Sort hatt

Svart hatt innebærer å vurdere mulige feil og hendelser som kan oppstå.

 • Hvilke ulemper og utfordringer kan ideene medføre?
 
Rød hatt

Rød hatt innebærer en følelsesmessig og verdimessig vurdering.

 • Hva oppleves riktig, og hvilke følelser får vi av forslagene?
 
Blå hatt

 Blå hatt innebærer en logisk/ rasjonell vurdering: Her samles synspunkt og bidrag fra ulike deltakerne.

 • Ut fra det grunnlaget vi har, hva er mest logisk å gjøre?

 

Slik kan du bruke verktøyet

 • Begynn med å organisere arbeidet (blå hatt).
  • Bli enige om hvem som skal lede gruppen.
  • Definer hvilken problemstilling dere skal jobbe med.
 • Bli enige om den mest nyttige rekkefølgen av hatter å bruke:
  • Noen hatter har naturlige motsetninger: gult er positivt, mens svart har mer negative aspekter. Rødt er følelsesdrevet, mens hvitt er faktadrevet.
  • Et generelt tips er at hvis du bruker én hatt, bør du også bruke motsatt hatt for å skape balanse.
  • En nyttig sekvens av hatter og hattebytte for idéhøsting kan være: grønn, gul, svart, hvit og til slutt den røde og blå for å vurdere om ideen skal videreutvikles fremover.
 • Bli enige om hvor lang tid man skal bruke på hver hatt. Leder styrer tidsbruken.
  • Det er best med en tidsfrist for hver hatt, slik at folk vet at diskusjonen vil komme rundt til deres ønskede perspektiv snart. Bruk gjerne ca 4-5 minutter for hver hatt og gjenta deretter sekvensen om nødvendig.
 • Diskuter problemstillingen og mulige løsninger ut fra hvert perspektiv. Still ledende spørsmål for å aktivere ulike hatter:
  • Hva er fakta? Hva vet vi? (hvit)
  • Hva synes du om dette? Hva er din magefølelse? (rød)
  • Hva kan gå galt? (svart)
  • Lag en liste over alle fordelene (gul)
  • Finnes det en annen måte å se dette på? (grønn)
  • Kan du oppsummere våre funn så langt? Hva synes mest fornuftig ut fra det vi vet nå? (blå)
 • Om du går tom for ideer bør dere vurdere å bruke den kreative grønne hatten for å komme videre.
 • Bruk gjerne hatter på nytt dersom du mener at videre leting er nødvendig.
 • Vi vil ofte ha naturlige preferanser for en type hatt, men alle vil ha nytte av å praktisere ulike tenkemåter. Fraråd derfor folk fra å karakterisere seg selv som en spesiell hatt.
 • De seks hattene kan brukes i ulik rekkefølge ut fra ulike situasjoner.
 • Verktøyet kan også brukes av enkeltpersoner for å generere ideer eller ta avgjørelser.
 • Uten tidsstrukturen og varsel for når en skal skifte hatt/perspektiv, er det en fare for at samtalen blir «sittende fast». Når du har sett på en situasjon for lenge ut fra et bestemt perspektiv er det viktig å prøve på andre hatter.

Veien videre

 • Etter å ha gjennomgått alle ideer ved hjelp av de seks hattene vil vi ofte sitte igjen med noen få som det kan være realistisk å prøve ut. Gjør gjerne flere småskalatester etter PDSA-sirkelen.
 • Verktøyet kan også kombineres med en strategisk (SWOT)-analyse.

Litteratur

de Bono, Edward (1987). Six Thinking Hats. London: Penguin.

de Bono, Edward (2006). Seks tenkehatter. Oslo: Flux forlag

Maher, Lynn et.al. (2008). Hvordan tenke annerledes om det alle ser [kompendium/hefte]. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.  

(/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/de-seks-tenkehattene)