Gjennombruddsmetoden

Gjennombruddsmetoden går ut på å redusere gapet mellom dagens praksis og det som er oppdatert kunnskap på ulike områder. Det skapes et faglig og sosialt miljø der endring kan finne sted. Stikkordene er samhandling, erfaringsoverføring, tverrfaglighet og struktur, sammen med gjensidig forventning og forpliktelse.

iStock, dial-a-view: gjennombrudd
foto: iStock, _dial-a-view

Gjennombruddsmetoden brukes for å skape kvalitetsforbedring på meget kort tid. Metoden er utviklet av The Institute of Healthcare Improvement (IHI) i Boston, USA, og er internasjonalt kjent som «The Breakthrough Series Collaborative Method». Land som Nederland, England, Australia, Sverige, Danmark og Norge har i flere år arbeidet med gjennombruddsmetoden i forbindelse med nasjonale kvalitetsutviklingsprosjekter. Metoden kan også benyttes på regionalt nivå eller innen en større organisasjon, slik for eksempel Aker Universitetssykehus har gjort.

Gjennombruddsmetoden er strukturert og praksisorientert, og har fokus på å implementere tiltak som kan gi et bedre tilbud til brukerne/pasientene.

Erfaringsutveksling

Tradisjonelt har man hatt en ekspertgruppe som definerer den beste praksisen på områder som skal kvalitetsforbedres. Alternativet kan være å invitere personer med gode erfaringer innen et område til en dialogkonferanse. Hensikten er å samle inn gode eksempler som kan inspirere deltakerne i gjennombruddsprosjektet.

Utveksling av kunnskap og erfaringer mellom individer og organisasjoner som arbeider med de samme problemstillinger er et av kjerneelementene i metoden. Et gjennombruddsprosjekt fordrer derfor etablering av et nettverkssamarbeid med mange deltakere. De deltakende organisasjoner/enheter/team skal ligne hverandre nok til at endringstiltak og erfaringer kan deles, og være hverandres inspiratorer, kritikere og samarbeidspartnere.

Nolan og Langleys metode

Utgangspunktet for kvalitetsforbedring ved hjelp av Gjennombruddsmetoden er Nolan og Langelys metode for forbedring. Modellen opererer med fire hovedelementer:

 • Hva vil vi oppnå? Spesifikke og målelige mål
 • Når er en endring en forbedring? Løpende dokumentasjon og måling av endringer
 • Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedringer? Forslag til konkrete endringstiltak .
 • «Småskala»-test av endringstiltak med PDSA/PUKK-sirkelen.

Eksempler på temaer

Her er noen eksempler på temaer for gjennombruddsprosjekter:

 • Bedre Rusbehandling – Den norske legeforening
 • ADHD – Den norske legeforening og Norsk Psykologforening
 • Kvalitet og effektivitet i polikliniske tjenester for mennesker med psykiske lidelser - Den norske legeforening
 • Keisersnitt – Den norske legeforening
 • Tvang i psykiatri – Den norske legeforening
 • Behandling av depresjoner – Den norske legeforening
 • Pasientens møte med Sundhetsvesenet - Videnscenter Gennembrud, Danmark
 • Samhandlingen i ungdomspsykiatrien - Videnscenter Gennembrud, Danmark
 • Indflytelse på eget liv (PU) - Videnscenter Gennembrud, Danmark

Organisering og gjennomføring

Den overordnede organiseringen og gjennomføringen av et gjennombruddsprosjekt beskrives i figuren nedenfor. Innholdet i de enkelte elementene kan til en viss grad varieres, men den fastlagte strukturen og dertil hørende stramme tidsplan er avgjørende for bruken av metoden.

Gjennombruddsprosjekt

 1. Forberedelsesfasen

Den første fasen er en forberedelsesfase. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt i Danmark (nå: CFK Center for Folkesundhet og Kvalitetsudvikling) har lang erfaring med gjennombruddprosjekter og anbefaler at forberedelsesfasen til et gjennombruddsprosjekt varer i ca. 26-35 uker. I løpet av denne fasen skal det blant annet:

 • nedsettes en styringsgruppe for gjennombruddsprosjektet
 • velges emne for prosjektet
 • nedsettes et prosjektsekretariat
 • nedsettes en ekspertgruppe/ressursgruppe eller avholdes en dialogkonferanse
 • utarbeides en inspirasjonskatalog eller anbefalinger med konkrete endringstiltak, som baserer seg på «best praksis»
 • utpekes deltakende team som forankrer prosjektet i egen virksomhet, definerer roller og klargjør forventninger

2. Prosjektfasen

Selve prosjektfasen varer mellom ½ - 1 år. I denne tiden arbeider teamene aktivt med kvalitetsutvikling og forbedring av eksisterende praksis.

Prosjektfasen er inndelt i:

 • 3-4 læringsseminarer
 • 3-4 aktivitetsperioder

læringsseminarene får teamene undervisning og veiledning i metoder, verktøy og prosessarbeid, samt mulighet til å forberede det videre arbeidet. En sentral aktivitet på disse seminarene er at teamene formidler eget arbeid til hverandre; erfaringer, utarbeidede redskaper, resultater m.m., gjennom rapporter, utstilling av postere og framlegging i smågrupper.

Aktivitetsperiodene er tiden mellom læringsseminarene. Teamene arbeider med endringstiltak lokalt, og blir støttet og veiledet av prosjektsekretariatet.

I noen gjennombruddsprosjekter leverer teamene jevnlig målinger/rapporter til veilederne.

3. Spredningsfasen

På læringsseminar 2 og 3 arbeides det målrettet med implementering og spredning av vellykkede forbedringstiltak. Ledelsesrepresentanter inviteres til å delta og utarbeide en lokal spredningsstrategi i samarbeid med teamene. Formålet er å spre prosjekterfaringer til andre deler av organisasjonen. I Danmark har prosjektsekretariatet holdt regionale nettverksmøter om spredning i løpet av spredningsfasen.

I noen gjennombruddsprosjekter arrangeres det egne spredningsseminarer eller det lages et erfaringshefte som gis ut som del av spredningsfasen.

Spredningsarbeidet kan også tilrettelegges som en «andre bølge» av gjennombruddsprosjektet, hvor spredningen blir som et nytt gjennombruddsprosjekt med samme innhold, men med nye team. Spredningsfasen kan variere fra prosjekt til prosjekt, avhengig av hvilke aktiviteter som planlegges.

Denne beskrivelsen bygger på artikler på hjemmesidene til Den norske legeforening og tidligere Kvalitetsafdelingen, Århus Amt. 

Artikkelen ble først publisert i 2007.

Referanser:

Mathisen, Juan Robbie. Gjennombruddprosjektet - en beskrivelse av konseptet. Den norske legeforening

Center for Folkesundhet og Kvalitetsudvikling, region MidtJylland. Gennembrudsmetoden.

Langley, Gerald J., Nolan, Kevin M., Nolan, Thomas W., Norman, Clifford L. and Provost, Lloyd P. (1996) The Improvement Guide. San Francisco: Jossey-Bass.

The Breakthrough Series: IHI's Collaborative Model for Achieving Breakthrough Improvement . IHI Innovation Series white paper. Boston: Institute for Healthcare Improvement; 2003.

(/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/gjennombruddsmetoden)