IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events (Second Edition)

Verktøy for å identifisere og måle forekomst av skader i helsetjenesten basert på gjennomgang av pasientjournaler.

  • Global Trigger Tool (GTT) er utviklet ved Institute of Healthcare Improvement.
  • Avviksrapportering er et sentralt element i et systematisk pasientsikkerhetsarbeid, men erfaring viser at avvikssystemer bare fanger opp en liten andel av avvikene. Derfor trengs det supplerende verktøy som f. eks GTT.
  • Pasientjournaler analyseres retrospektivt for å finne kriterier (såkalte «triggers») som kan indikere avvik fra ordinært behandlings- eller pasientforløp. En liste over utprøvde kriterier medfølger. Antall skader og deres alvorlighetsgrad kan følges over tid.
  • Det anbefales å granske 20 journaler pr måned.
  • Journalene skal være komplette med epikrise og det skal ha gått mer enn 30 dager etter utskrivning.

Dokumentet kan lastes ned som gratis PDF-dokument fra IHIs nettsider.

Svensk versjon av Global Trigger Tool, Strukturerad journalgranskning, kan bestilles fra Sveriges kommuner och Landsting.

(/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/ihi-global-trigger-tool-for-measuring-adverse-events-second-edition.ihi-innovation-series-white-paper.cambridge-ma-institute-for-healthcare-improvement-2009)