Konsensus betyr enighet. Formaliserte prosesser kan benyttes for å tydeliggjøre og ha åpenhet om hvem som skal delta i prosessene, hva det skal fokusere på, og i hvilken grad enighet oppnås. Formaliserte konsensusprosesser er en flertrinns evalueringsprosess. Det er vanlig å skille mellom Nominal Group Technique, Delphi-prosesser og Rand/UCLA-metodikk.

Nominal Group Technique

Nominal Group Technique (NGT) er en form for konsensusprosess som er klart strukturert, og hvor deltakerne møtes. Den kan benyttes i grupper av ulike størrelser og har til formål å sikre at ulike synspunkter blir hørt og vurdert. Det finnes ulike varianter av metoden som er mindre strukturerte.  Idèmyldring, eller brainstorming, kan sees som en avart av NGT.

Delphi-prosesser

Delphi-prosess er fellesbetegnelse på konsensusprosesser hvor det forutsettes at deltakerne ikke møtes. Det foregår derfor ikke noen direkte interaksjon mellom deltakerne. Hovedprinsippet er at en gruppe eller et fagmiljø fungerer som tilrettelegger og at man søker å dokumentere grad av uenighet innenfor utvalgte områder. Ved hjelp av spørreskjema rangeres og vurderes tiltak/indikator. Svarene analyseres og struktureres i første runde. Utfall av prosessen formidles til fagmiljøet for fornyet evaluering. Prosessen gjentas to til tre ganger.

Rand/Ucla Metodikk

Rand/Ucla-metodikk (Rand/Ucla appropriateness method - RAM) innebærer en systematisk utvikling av tiltak/indikatorer. Hovedprinsippet er å koble evidensbasert kunnskapsgrunnlag med ekspertuttalelser/meninger for å gi retningslinjer for best mulig praksis. Metodikken forutsetter et forarbeid av en tilrettelegger som administrerer og dokumenterer prosessene. Utgangspunktet er en systematisk litteraturoversikt om aktuelt tiltak/indikator. Den danner grunnlag for rangering av en ekspertgruppe.

Mer fullstendig dokumentasjon:

Formaliserte konsensusprosesser, veiledning ved vanskelige valg?
Notat fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2009.

(/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/konsensusprosesser)