Modell for forbedring - Langley et. al.

Den kanskje mest kjente og internasjonalt mest brukte metoden for kvalitetsforbedring er utviklet av G. Langley og T. Nolan.

Modellen består av to deler (se figur under).

Den første delen består av tre grunnleggende spørsmål som man bør stille seg før en går i gang med forbedringstiltak:

  • Hva ønsker vi å oppnå?
  • Når er en endring en forbedring?
  • Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring?
metoder for forbedring

Den andre delen er en forbedringssirkel, også er kjent som Demings sirkel, PDSA-sirkelen (Plan, Do, Study, Act) eller PUKK (Planlegge, Utføre, Kontrollere, Korrigere/standardisere).

Ut fra svarene på de tre spørsmålene i figuren iverksettes utprøving av tiltak ved bruk av trinnene i Demings sirkel. W. Edward Deming beskrev dette som en systematisk problemløsningsmetode i fire faser:

  1. Planlegg (Plan) en endring. Planlegging innebærer å avklare situasjonen i øyeblikket, fastsette de mål man vil nå og nødvendige tiltak for å nå målene. Til planleggingen hører også å sørge for at deltakerne har kunnskap og at nødvendige ressurser (folk, tid, penger) er tilgjengelig.
  2. Utfør (Do) endringen i et forsøk, på en mindre testgruppe eller hele gruppen; iverksetting av de planlagte tiltakene.
  3. Kontroller (Study) resultatene. Innsamling og analyse av resultatene i forhold til mål. Har den nye prosessen et nivå av utførelse og/eller naturlig variasjon som er bedre enn i den gamle prosessen?
  4. Korriger (Act). Det foretas en oppsummering av prosessen basert på evalueringen i forrige trinn. Dersom man har funnet en god løsning, starter man tiltak som sikrer at den blir innført som rutine og standardisert i hele organisasjonen. Ved avvik må man enten korrigere planen eller justere målene.
Kontinuerlig forbedring ved hjelp av PUKK-sirkelen

Når et forbedringsområde er identifisert, tillater metoden rask utprøving av endringer i liten skala. Effekten av disse endringene analyseres før ytterligere endringer gjennomføres.


Figuren viser kontinuerlig forbedring ved hjelp av PUKK-sirkelen.

Litteratur:
Langley , Nolan, Nolan, Norman, Provost (1996) The Improvement Guide. New York; Jossey Bass.

Artikkelen ble først publisert i 2007.

(/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/modell-for-forbedring-langley-nolan)