Nominell gruppeteknikk (NGT)

Nominell gruppeteknikk (NGT) er en strukturert metode for idemyldring/brainstorming som hjelper dere å gå fra mange ideer til å sitte igjen med de 3-5 beste.

NGT kan brukes i forbedringsarbeid:

 • Når det er vanskelig å velge hvilken idé som skal brukes og det er ønskelig med en demokratisk prosess for å få fram resultatet.
 • Når noen gruppemedlemmer er mer pratsomme eller dominerende enn andre.
 • Når noen gruppemedlemmer tenker bedre i stillhet.
 • Når man ønsker at alle medlemmene skal delta.
 • Når gruppen generer få ideer.
 • Når alle eller noen gruppemedlemmer er ny i teamet.
 • Når temaet er kontroversielt eller det er en store motsetninger i gruppen

Fremgangsmåte og betraktninger

Nødvendig materiell: papir og penn til hver deltaker, flippover, tusj, tape.

 • Avklar roller: hvem leder, hvem leser opp lappene, hvem skriver på flippover
 • Skriv på en tavle/flippover den oppgaven som skal løses. Beskriv temaet for brainstormingen. Klargjør temaet inntil man har en felles forståelse.
 • Hvert gruppemedlem tenker ut og skriver ned så mange ideer som mulig innenfor et begrenset tidsrom, for eksempel 5-10 minutter. Hver ide skrives på en egen lapp.
 • Lappene samles inn, "stokkes" og leses opp.
 • Ideene fra lappene skrives på et ark. Ved flere ark, henges arkene opp på veggen, så alle ideene er synlige.
 • Ingen diskusjon er tillatt.
 • Det er deretter mulig å komme med nye ideer etter å ha fått assosiasjoner.
 • Gå gjennom hver ide i tur og orden. Opphavsmann har rett til å endre ordlyden.
 • Ideer kan bare strykes fra listen når alle er enige, men forsøk å slå sammen like forslag. Hver idé gis ett nummer.
 • Alle gis i en runde anledning til å argumentere inntil 30 sekunder for en ide.
 • Det kan prioriteres hvilke av ideene man synes er best på følgende måte:
  • del ut fem blanke kort eller lapper til hver deltaker.
  • hver deltaker velger de fem beste idéforslagene og rangerer dem ved:
   • å først velge det beste som gis fem poeng.
   • deretter det dårligste som gis ett poeng.
   • så det beste av de tre gjenværende som gis fire poeng.
   • fordel så de siste to på tre og to poeng.
  • samle inn kortene, og systematiser og summer opp poeng for hver idé.
 • Man kan velge å gi poeng både i forhold til hvor god ideene er, og hvor gjennomførbare de er.
 • skriv opp de tre- fem beste forslagene på et eget ark og synliggjør hvor mange 5’ere de har fått.
 • Gå gjennom og diskuter disse forslagene nøye, la "for" og "i mot" få plass.
 • Bli enige om hvilke forslag det først skal arbeides med i det videre arbeid(høyest poengsum ligger best an i utgangspunktet).
 • Er det vanskelig å få god avklaring, kan prosessen gjentas med de 3-5 forslagene som har fått flest poeng.

Betraktninger

 • Vær tydelig på hva som er temaet for NGT og hvordan oppgaven skal løses. Er dette uklart kan mange ha vanskelig for å følge med og oppleve at det er demokratisk. Legg gjerne noen ark med beskrivelse av NGT på bordet der gruppa sitter.
 • Diskusjonen bør være likt fordelt mellom alle de gjenværende 3-5 forslagene. Lederen må ikke tillate diskusjonen til å utvikle seg til forhandlinger eller argumentering. Diskusjonens primære oppgave er klargjøring og ikke å løse uenighet og motsetninger i gruppen.
 • Hold alle forslagene synlig. Det er viktig at ikke noe blir opplevd tilsidesatt i de innledende rundene.
 • Ikke sats på at en person kan klare alle oppgavene. Det er fort gjort å snuble. Det beste er tydelig oppgavefordeling på forhånd.

Litteratur

 • Nancy R. Tague’s The Quality Toolbox, Second Edition, ASQ Quality Press, 2004, side 96-99.
 • Bjarne Berg Wig, kvalitetsforbedring som håndverk, ISBN 82-7821-001-2

(Først publisert i 2007)

(/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/nominell-gruppeteknikk-ngt)