Metoder og verktøy

Metode er en helhetlig tilnærming som kan inneholde et eller flere verktøy. Verktøy er et hjelpemiddel eller teknikk som kan være støtte for å utføre en oppgave.

Viser 21 - 33 av totalt 33
 • ROS-analyse

   - ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, som for eksempel strømbrudd, feilmedisinering, personellmangel, kan man prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå.

 • Samveis – veikart for tjenesteinnovasjon

   - Verktøy for tjenesteinnovasjon som skal gi konkret hjelp til norske kommuner som ønsker å nyskape sine tjenester.

 • Sjekkliste og skåringsskjema

   - Sjekklister er nyttige verktøy for å sikre gode arbeidsprosesser. Sjekklisten fungerer som en huskeliste. Sjekklisten kan også videreutvikles til å bli et skåringskjema for å måle programoppfyllelse, det vil si i hvilken grad man følger programmet.

 • Sjekkliste: Planlegging av lokale, kvantitative brukerundersøkelser

   - Sjekklista kan brukes i planleggingen av lokale, kvantitative brukerundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten som gjennomføres med kvalitetssikringsformål, ikke forskningsformål.

 • SQUIRE – retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekt

   - Mange lands vitenskapelige tidsskrifter har tatt i bruk en retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekter, kalt SQUIRE-retningslinjer. Den er blitt oversatt til norsk, slik at den kan tas i bruk når norske prosjekter innen kvalitetsforbedring skal publiseres.

 • Statistisk prosesskontroll (SPC)

   - Statistisk prosesskontroll (SPC) er en gren av statistikk som presenterer data grafisk i tidsserier, som dermed gir raskere forståelse av tallmaterialet og bedre formidling. SPC egner seg godt til bruk i forbedringsarbeid for å følge med hvordan kvaliteten i egne tjenester utvikler seg over tid.

 • Strategisk analyse (SWOT-analyse)

   - SWOT-analyse er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i avdelingen /organisasjonen. De fire bokstavene «SWOT» representerer forbokstaven i de engelske ordene Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). SWOT-analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring.

 • Tenke annerledes

   - Hvordan tenke annerledes om det alle ser? Guiden «Thinking Differently» ble første gang utgitt i 2007 av National Healthcare Services (NHS) – Institute for Innovation and Improvement i Storbritannia. Forfattere er Lynne Maher, Paul Plsek, Sarah Garret og Helen Bevan.

 • Tenkehattene

   - De seks tenkehattene er et verktøy som skal gjøre oss i stand til å tenke utenfor de rammene vi er vant til. Hattene har ulike farger og representerer forskjellige perspektiver å nærme seg en problemstilling på. Ved å iføre oss alle hattene etter tur blir vi i bedre stand til å vurdere egne problemstillinger fra flere sider.

 • Validerte spørreskjema

   - Det kan være krevende å utvikle gode spørreskjemaer for brukerundersøkelser. Du kan få god hjelp ved å benytte deg av våre ferdige spørreskjemaer.

 • Veileder til ledere som vil skape en innovasjonskultur

   - I denne veilederen beskrives hva som kjennetegner en innovativ kultur og hvordan ledere kan kartlegge om kulturen i egen organisasjon fremmer innovasjon. Her er også en rekke praktiske tips for å styrke de ulike dimensjonene ved en slik kultur.

 • Verktøy som brukes i Lean-prosjekter

   - Du kan velge blant ulike verktøy i arbeidet med kvalitetsforbedringsmetoden Lean.

 • Visuell utforskning - bilder som kreativt verktøy

   - Bruk av bilder er et kreativt verktøy for å utforske ulike typer problemstillinger. Bildene brukes som metaforer, uttrykker deltakernes holdninger til temaet som gjelder og inspirerer til assosiasjoner og ideer. Dermed aktiviseres den nonverbale, intuitive tenkningen.

(/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy?index=20&list-front-page-content=249936)