Bøker om pasientsikkerhet

Her presenteres en liste over bøker om pasientsikkerhet. Den enkelte boktittel er lenket opp til fulltekst der denne er fritt tilgjengelig og ellers til registrering i webkatalogen oria.no/BIBSYS. Titler uten hyperlenke er ikke tilgjengelig i Norge, men må bestilles fra utlandet.

Se utdypende informasjon om hver enkelt bok nedenfor denne oversikten.

1. Pasientsikkerhet : teori og praksis. 2. utg.
Aase K
Oslo: Universitetsforl.; 2015.

Denne boken gir god innsikt i sikkerhetsarbeidet i norsk helsetjeneste. Den gir både teoretisk og praktisk innsikt i sikkerhetsarbeidet i norsk helsetjeneste. Forfatterne tar blant annet for seg organisering av sikkerhet i norsk helsetjeneste, pasientperspektivet, kultur, læring og ledelse, sikkerhet i grenseflater, simulering og trening og ulike metoder og verktøy for pasientsikkerhet. Her beskrives praksis fra både spesialist- og primærhelsetjenesten. I denne reviderte utgaven presenteres nyere forskning innen fagfeltet pasientsikkerhet i Norge.

2. Resilient health care. Volume 2. The resilience of everyday clinical work
Wears RL, Hollnagel E, Braithwaite J
Farnham, Surrey: Ashgate; 2015.

This second volume of Resilient Health Care continues the line of thinking of the first book, but takes it further through a range of chapters from leading international thinkers on resilience and health care. Where the first book provided the rationale and basic concepts of RHC, the Resilience of Everyday Clinical Work breaks new ground by analysing everyday work situations in primary, secondary, and tertiary care to identify and describe the fundamental strategies that clinicians everywhere have developed and use with a fluency that belies the demands to be resolved and the dilemmas to be balanced. Because everyday clinical work is at the heart of resilience, it is essential to appreciate how it functions, and to understand its characteristics.

 3.  Patient safety culture: theory, methods, and application
Waterson P
Farnham, Surrey: Ashgate; 2014.

How safe are hospitals? Why do some hospitals have higher rates of accident and errors involving patients? How can we accurately measure and assess staff attitudes towards safety? How can hospitals and other healthcare environments improve their safety culture and minimize harm to patients? These and other questions have been the focus of research within the area of Patient Safety Culture (PSC) in the last decade. More and more hospitals and healthcare managers are trying to understand the nature of the culture within their organisations and implement strategies for improving patient safety. The main purpose of this book is to provide researchers, healthcare managers and human factors practitioners with details of the latest developments within the theory and application of PSC within healthcare. It brings together contributions from the most prominent researchers and practitioners in the field of PSC and covers the background to work on safety culture (e.g. measuring safety culture in industries such as aviation and the nuclear industry), the dominant theories and concepts within PSC, examples of PSC tools, methods of assessment and their application, and details of the most prominent challenges for the future in the area.

 4.  Patient safety and healthcare improvement at a glance. At a glance series
Panesar SS
Chichester,UK: Wiley-Blackwell; 2014

Patient Safety and Healthcare Improvement at a Glance is a timely and thorough overview of healthcare quality written specifically for students and junior doctors and healthcare professionals. It bridges the gap between the practical and the theoretical to ensure the safety and wellbeing of patients. Featuring essential step-by-step guides to interpreting and managing risk, quality improvement within clinical specialties, and practice development, this highly visual textbook offers the best preparation for the increased emphasis on patient safety and quality-driven focus in today’s healthcare environment.

Healthcare Improvement and Safety at a Glance:

• Maps out and follows the World Health Organization Patient Safety curriculum

• Draws upon the quality improvement work of the Institute for Healthcare Improvement

This practical guide, covering a vital topic of increasing importance in healthcare, provides the first genuine introduction to patient safety and quality improvement grounded in clinical practice.

 5.  Når noe går galt: fortellinger om skyld, skam og ansvar i helsetjenesten
Mesel T
Oslo: Cappelen Damm akademisk; 2014.

Hvordan opplever helsearbeidere det når noe går galt i pasientsituasjonen? Hvordan håndterer de det? I denne boken retter forfatteren søkelyset på helsearbeiderne og deres opplevelser, noe vi ellers hører lite om. De moralske og personlige kostnadene kan være store for helsearbeidere som er involvert når noe går galt. Forfatterens hensikt er å bidra til en profesjonsetikk som ivaretar berørte helsearbeidere så vel som pasienter og pårørende.

Boken bygger på intervjuer med leger, psykologer og sykepleiere. Begreper som skam, skyld og ansvar står sentralt i deres fortellinger om hendelser som har gått galt.

 6.  Safety-I and Safety-II the past and future of safety management
Hollnagel E
Farnham, Surrey: Ashgate; 2014.

This book analyses and explains the principles behind Safety-I and Safety-II and approaches and considers the past and future of safety management practices. The analysis makes use of common examples and cases from domains such as aviation, nuclear power production, process management and health care. The final chapters explain the theoretical and practical consequences of the new, Safety-II perspective on day-to-day operations as well as on strategic management (safety culture).

7.  Patient safety handbook
Youngberg BJ
Sudbury, Mass.: Jones & Bartlett Learning; 2013.

The Patient Safety Handbook offers practical guidance on implementing systems and processes to improve outcomes and advance patient safety. Covering the full spectrum of patient safety and risk reduction, it builds from the fundamentals of the science of safety, to a thorough discussion of operational issues and the actual application of the principles of research. Real-life case studies from prominent health care organizations and their leadership help you apply proven strategies to your patient safety program.

 8.  Making health care safer II: an updated critical analysis of the evidence for patient safety practices
Shekelle PG, Wachter RM, Pronovost PJ, Agency for Healthcare Research Quality
Rockville, MD: Agency for Healthcare Research Quality,, 2013. (Evidence report/technology assessment, no. 211 ).

From an initial list of over 100 patient safety practices, the stakeholders identified 41 practices as a priority for this review: 18 in-depth reviews and 23 brief reviews. Of these, 20 practices had their strength of evidence of effectiveness rated as at least "moderate," and 25 practices had at least "moderate" evidence of how to implement them. Ten practices were classified by the stakeholders as having sufficient evidence of effectiveness and implementation and should be "strongly encouraged" for adoption, and an additional 12 practices were classified as those that should be "encouraged" for adoption.

The evidence supporting the effectiveness of many patient safety practices has improved substantially over the past decade. Evidence about implementation and context has also improved, but continues to lag behind evidence of effectiveness. Twenty-two patient safety practices are sufficiently well understood, and health care providers can consider adopting them now.

 9. Patientsäkerhet: teori och praktik
Ödegård S
Stockholm: Liber; 2013

Patientsäkerhet berör alla som arbetar med hälso- och sjukvård oavsett var och på vilken nivå man arbetar. Den här antologin breddar och fördjupar perspektivet på patientsäkerhetsfrågorna. Patientsäkerhet - teori och praktik tar utgångspunkt i aktuell säkerhetsforskning och är skriven av internationella och nationella säkerhetsforskare och experter. Många av dem är verksamma i andra branscher, men alla har ett gemensamt intresse för säkerheten i hälso- och sjukvården.

Boken, som inleds med fyra uppmärksammade händelser i svensk hälso- och sjukvård, tar utgångspunkt i ett systemperspektiv på säkerhet. Den belyser bland annat lagstiftning, organisation och verktyg för säkerhetsstyrning. Detsamma gäller stöd till patienter, närstående och personal som varit involverade i en allvarlig händelse. Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet de senaste 20 åren diskuteras, likaså de förändringar vi kan vänta oss fram till 2025. Avslutningsvis belyses andra branschers säkerhetsarbete och hur det skulle kunna inspirera patientsäkerhetsarbetet.

 10. Resilient health care
Hollnagel E, Braithwaite J, Wears RL
Farnham, Surrey: Ashgate; 2013.

Properly performing health care systems require concepts and methods that match their complexity. Resilience engineering provides that capability. It focuses on a system's overall ability to sustain required operations under both expected and unexpected conditions rather than on individual features or qualities. This book contains contributions from international experts in health care, organisational studies and patient safety, as well as resilience engineering. Whereas current safety approaches primarily aim to reduce the number of things that go wrong, Resilient Health Care aims to increase.

 11. Patient safety: an essential guide
Gluyas H, Morrison P
Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan; 2013.

This book focuses on human factors to explore the relationship between human behaviour and fallibility. It covers the design of systems and processes, environments, tools, tasks and technology which can help to positively improve a patient's safety and experience.

 12. Understanding patient safety. 2nd ed.
Wachter RM
New York, NY: McGraw Hill Medical; 2012

The first of the book's three sections is an introduction to patient safety (chapters 1-3); section II reviews types of medical errors (chapters 4-12); and section III culminates with an overview of solutions and strategies (chapters 13-22). The key points at the end of each chapter summarize the highlights.

The book is written for a diverse audience that includes physicians, nurses, pharmacists, hospital administrators, quality and safety professionals, and risk managers at all levels, from students to experienced practitioners to nonclinical hospital board members.

 13.  Effektiv kommunikation för säkrare vård
Sharp L
Lund: Studentlitteratur; 2012.

Detta är en praktisk handbok där metoder för effektiv kommunikation beskrivs och diskuteras. Boken innehåller flera konkreta tips och övningar på hur dessa metoder kan implementeras i olika vårdmiljöer. Innehållet är baserat på publicerad forskning, vårdutvecklingsprojekt samt klinisk erfarenhet från specialistsjukvården.

Många sjuka människor drabbas av skador som skulle kunna undvikas om vården var säkrare. De flesta avvikelser i vården är på något sätt relaterade till bristande kommunikation inom och mellan professionella yrkesgrupper. När kommunikationen i det patientnära teamet brister skapas osäkerhet och otydlighet som ofta leder till allvarligt nedsatt patientsäkerhet.

Negativ säkerhetskultur och säkerhetsklimat i en organisation är starka drivkrafter som med systematiska arbetssätt kan påverkas och vändas så att patientsäkerheten istället blir drivkraften. Goda kunskaper i kommunikation i det patientnära arbetet blir då en av nyckelkompetenserna för medarbetare inom hälso- och sjukvården.

 14. Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård
Nordström G, Wilde-Larsson B
Lund: Studentlitteratur; 2012

Hur ska vården i framtiden kunna bli säkrare och hur ska patienttillfredställelsen samt vårdkvaliteten öka? Denna bok riktar sig i första hand till studenter på grundläggande nivå inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna där förbättringskunskap och kvalitets-utveckling ingår som en av de kärnkompetenser som bör genomsyra alla utbildningsnivåer.

Boken innehåller kunskap om de olika aspekter som är betydelse-fulla för kvalitetsarbetet och patientsäkerheten. Förutom en teoretisk genomgång av begreppen får läsaren handfasta tips för hur förbättringsarbete kan tillämpas liksom ledarens och teamets roll i detta sammanhang. Betydelsen av att systematiskt använda forskningsresultat i vården och exempel på verktyg som mäter forskningsanvändning tas också upp. Kvalitetsarbete kan bedrivas på flera olika sätt och boken ger därför också ett flertal konkreta exempel på hur kvalitetsarbeten har genomförts i vården.

 15.  Säker vård: att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg
Lindh M, Sahlqvist L
Stockholm: Natur och kultur; 2012

Alldeles för många patienter drabbas av vårdskador. Flera av dessa skador hade kunnat undvikas med goda kunskaper och en hög medvetenhet om hur säkert arbete går till. Den här boken handlar om hur vården och omsorgen kan göras säkrare. Vården är ett komplext system och patientsäkerhet berör inte bara medicinska frågeställningar, utan också arbetsplatskultur, teknologi, ledarskap och beteendevetenskap. Författarna ger exempel på konkreta metoder för att upptäcka risker, hur man förebygger skador och hur man analyserar varför en skada inträffat. Även lagstiftningen belyses, liksom hur ansvarsfrågan ska hanteras när en skada är skedd.

16. Patient safety : an engineering approach.
Dhillon BS
Boca Raton FL: CRC Press; 2012

Abstract: With unintended harm during hospital care costing billions of dollars to the world economy, not to mention millions of deaths each year, it’s no wonder the issue is equally front and center in the minds of healthcare providers and the public. Although the issue has been tackled in journal articles and conference proceedings, there are very few books on the topic. And none consider how methods and techniques developed in the area of engineering can handle safety and human error-related problems. Until now.

Features
• Integrates methods and techniques developed in the area of engineering to handle safety and human error-related problems

• Covers mathematical concepts and another chapter on introductory materials on safety and human factors considered essential to understand materials presented in subsequent chapters

• Includes methods considered useful to perform patient safety-related analysis

• Covers health care workers and their safety

• Presents medical device safety and errors — from the software used in cardiac-rhythm-management products, to operator errors associated with medical devices/equipment

 17. Patient safety: a human factors approach.
Dekker S
Boca Raton, FL: CRC Press; 2011

Abstract: Increased concern for patient safety has put the issue at the top of the agenda of practitioners, hospitals, and even governments. The risks to patients are many and diverse, and the complexity of the healthcare system that delivers them is huge. Yet the discourse is often oversimplified and underdeveloped. Written from a scientific, human factors perspective, Patient Safety: A Human Factors Approach delineates a method that can enlighten and clarify this discourse as well as put us on a better path to correcting the issues.

Features

• Covers the difficult connections between error, competence, and identity in healthcare–a mix that makes medicine unique among safety critical worlds

• Presents material written with the medical practitioner in mind

• Includes the latest Human Factors/Ergonomics research applicable to patient safety with examples that connect theory to actual practice

• Discusses accountability and just culture

• Presents information in easy-to-use bulleted lists and illustrations where possible and uses non-specialist language, which makes it accessible to all levels of professions and practitioners in healthcare

18. Patient safety
Vincent C
Chichester, West Sussex, UK; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell; 2010.

When you are ready to implement measures to improve patient safety, this is the book to consult. Charles Vincent, one of the world's pioneers in patient safety, discusses each and every aspect clearly and compellingly. He reviews the evidence of risks and harms to patients, and he provides practical guidance on implementing safer practices in health care.

The second edition puts greater emphasis on this practical side. Examples of team based initiatives show how patient safety can be improved by changing practices, both cultural and technological, throughout whole organisations. Not only does this benefit patients; it also impacts positively on health care delivery, with consequent savings in the economy.

19. Uheldige hendelser i helsetjenesten: en lære-, tenke- og faktabok
Hjort PF
Oslo: Gyldendal akademisk; 2007.

Daglig skjer det uhell og begås alvorlige feil ved norske sykehus og helseinstitusjoner, ofte med alvorlige følger for pasientene og deres pårørende. Mange av disse uheldige hendelsene kunne vært unngått ved hjelp av enkle forebyggingstiltak, men når de først har skjedd er det også av stor betydning å sette inn de rette tiltakene for å begrense skadene. Hva kan gjøres for pasientene og deres pårørende? Hvordan kan helsepersonellet takle slike hendelser?

Peter F. Hjort, professor emeritus og nestor innen norsk medisin, belyser alle sider ved dette kompliserte temaet på bakgrunn av den omfangsrike litteraturen som finnes og sin egen årelange erfaring som lege. Dette er en bok som alle tilknyttet helsetjenesten bør lese og lære av.

20. To err is human: building a safer health system
Kohn LT, Corrigan J, Donaldson MS
Washington, D.C.: National Academy Press; 2000.

This report lays out a comprehensive strategy by which government, health care providers, industry, and consumers can reduce preventable medical errors. Concluding that the know-how already exists to prevent many of these mistakes, the report sets as a minimum goal a 50 percent reduction in errors over the next five years.

In its recommendations for reaching this goal, the committee strikes a balance between regulatory and market-based initiatives, and between the roles of professionals and organizations.

(/kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet/boker-pasientsikkerhet)