Medisinske og helsefaglige termer på norsk og engelsk

Helsebiblioteket.no i Folkehelseinstituttet har oversatt MeSH (Medical Subject Headings) til norsk.

Du kan søke i termbasen MeSH på norsk og engelsk som har 29 400 MeSH på engelsk, 21 675 MeSH på norsk (totalt 62 205 termer) og 7460 Scope-Note, dvs. begrepsforklaringer oversatt til bokmål og nynorsk.

Den omfatter sentrale begreper innen medisin og helsefag, samt generelle termer innen alle fagområder. Parallellspråklige termer på norsk og engelsk hjelper deg til å forstå medisinsk fagterminologi bedre og bidrar således til mer presise søk når du skal finne litteratur i internasjonale databaser. Som lege vil du finne gode norske ord for medisinske uttrykk i kommunikasjon med pasienter. Som pasient vil du ha et oppslagsverk til å forstå medisinsk fagterminologi, og lettere kunne  kommunisere med helsepersonell.

MeSH (Medical Subject Heading) anbefales brukt som internasjonal standard for 'tagging' av dokumenter som retningslinjer, veiledere, systematiske oversikter, rapporter og artikler for gjenfinning av dokumentene ved søk, jf. ISO 13119: Health informatics - Clinical knowledge resources - Metadata (2012).
Helsedirektoratet har i samarbeid med Netlife Design-Helse fått tilgang til alle norske MeSH i arbeidet med nye nettsider. Bibliotekbasen Alma/Oria (tidligere BIBSYS) har brukt MeSH på engesk som emneordsystem siden oppstarten på 1990-tallet. Norsk oversettelse er ønsket innlemmet i databasen. Karolinska institutet i Stockholm oversetter MeSH til svensk, viktig samarbeidspartner siden 2009, inkluderer alle norske MeSH i databasen SveMed+. Likeså databasene HeTOP og BMJ Best Practice.  

Norske MeSH er inkludert i Unified Medical Language Systems (UMLS) sammen med andre vokabularer og kodesystemer. Oppdatert, omfattende statistikk vises her. MeSH har 50% termekvivalenter med SNOMED CT (brukes i EPJ). Direktoratet for e-Helse har inkludert 12-13 000 norske MeSH i sin oversettelse av SNOMED CT.

De norske termene er sjekket mot ordbøker og eksperter innen fagområdene. Endringer og oppdateringer med nye termer skjer kontinuerlig med årlig oppdatering ved årskiftet. Skal du indeksere dokumenter med MeSH (norsk og engelsk har samme ID-nummer), anbefaler vi at du bruker MeSH i engelsk språkdrakt. Dette for å unngå rettelser og feil dersom norske MeSH endres. Oversettelsen er uferdig og filene er ikke åpent tilgjengelig pr. dato. Kun to direktorater har etter avtale fått lov til å nytte filene i 2019, og kan ikke dele disse med andre uten avklaring med prosjektleder som bruker av fritid på å holde MeSH på norsk i live inntil vi har en avklaring med videreføring av oversettelsen.

Oppdager du feil og mangler, kan du sende inn melding via lenken «Spørsmål om MeSH» øverst til høyre i terminologibasen. 

Termbasen er under utvikling

Terminologibasen er utviklet av Computas. Universitetet i Agder tar ansvar for å holde den oppdatert på sin server. Optikerutdanningen i Kongsberg, HSN og Norges Optikerforbund har betalt Computas for å gi verktøyet mobilvennlig design. Muligheter for at norske MeSH kommer i RDF-format og utnytter semantisk teknologi med lenkede data.

Av bidragsytere har Tidsskrift for den norske legeforening vært sentral i 2010-12, Helsedirektoratet i 2013 og Helsebiblioteket i 2014. Midler fra Kulturdepartementet i 2015 og 2016 ble brukt til å oversette 7 000 av de mest brukte termenes begrepsforklaringer. Språkrådet bidro til at nynorske definisjoner ble inkludert i den norske oversettelsen. Spesialgruppe for Medisin og Helsefag innen Norsk bibliotekforening, Oslo Met bibliotek for sykepleierutdanning og optikerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge bidro med midler i 2016-17. Stram økonomi hos FHI har ført til at arbeidet med oversettelsen er lagt på is. Takket være frivillig arbeid av eksperter som tidligere har jobbet med oversettelsen, ble ca. 2 000 MeSH oversatt i 2018.

Ferdigstilling av norske MeSH

Målet var å oversette alle MeSH-termene med viktigste begrepsforklaringer innen 2020. Arbeid og framdrift har fra prosjektstart i 2009 vært beroende av prosjektleders tidsressurs (30-50%) til å skaffe eksterne midler og drive prosjektet med vekt på en oversettelse av høy kvalitet.

Hvorfor bruke MeSH

  • Anbefales brukt i ISO 13119: Health informatics – Clinical knowledge resources – Metadata (2012)
  • Forklarte begrep med id-nr., gir entydig forståelse
  • Mappes med vokabularer og kodesystemer i UMLS (Unified Medical Language System)
  • Sikrer kvalitet ved indeksering og gjenfinning
  • Nyttig verktøy for studenter, forskere, helsepersonell og pasienter

På norsk:

  • Styrker parallellspråklighet, jf. St.meld.35 (2007-8)
  • Muliggjør søk på norsk i internasjonale databaser og informasjonskilder

Les mer om prosjektet Medical Subject Headings på norsk

 

(/om-oss/artikkelarkiv/mesh-medical-subject-headings-pa-norsk-og-engelsk)