Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det anbefales at foreldre som gir sine barn morsmelkerstatning, får veiledning av helsepersonell om tilberedning og bruk. Spedbarn skal sikres en trygg flaskemating. Spisesituasjonen til spedbarn bør preges av nærhet, ro og øyekontakt mellom den som gir flaske, og barnet.
Dokumentasjon: Klinisk erfaring, brukernes ønsker.
Sterk
Det anbefales at helsepersonell har kunnskap om WHO-koden, som i tillegg til å beskytte og oppmuntre til amming har som formål å sikre at morsmelkerstatning blir brukt korrekt. Det innebærer å gi informasjon om bruken av morsmelkerstatning og må ikke sammenblandes med uetisk markedsføring av produkter som brukes til flaske-ernæring.
Dokumentasjon: Verdens helseorganisasjon.
Sterk
 

Omkring ti prosent av spedbarn blir ernært via flaske med erstatning for morsmelk tre måneder etter fødselen. Enkelte barn får utpumpet morsmelk. Noen får morsmelkerstatning, og noen får en kombinasjon av morsmelkerstatning og morsmelk. Det er en liten andel kvinner som ikke kan eller bør amme, anslagsvis én til to prosent, og noen som ikke ønsker å amme.

En egen forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger regulerer merking, markedsføring og reklame beregnet på forbrukerne (23;24). En WHO-kode er delvis ivaretatt gjennom forskriften. Det er utarbeidet retningslinjer for helsepersonell, og det er ikke tillatt å reklamere for produktene til offentligheten eller dele ut informasjon om produktene eller vareprøver. Merkingen skal ikke gi inntrykk av at morsmelkerstatning er bedre enn ernæring med morsmelk. Informasjon om WHO-koden: www.ibfan.org.

I forskriften stilles det detaljerte krav til sammensetning og fremstilling av erstatning av morsmelk og tilskuddsblandinger (23). Forskriften regulerer produsentenes ansvar for å gi informasjon til forbrukeren om tilberedning, oppbevaring og håndtering av morsmelkerstatning. Bruksanvisningen skal ifølge forskriften være utformet slik at produktet er helsemessig trygt og ernæringsmessig tilfredsstillende når det inntas. Spesialutviklet morsmelkerstatning kan i samråd med barnelege gis ved særlig risiko for allergi.

Praktiske råd om flaskemating

Det er lite forskningsbasert kunnskap om tilberedning av morsmelkerstatning og flaskemating av friske barn født til termin. De rådene som gis, er basert på hygieniske prinsipper, klinisk og praktisk erfaring. Tilstrekkelig rengjøring av smokker og flasker samt tilberedningen har betydning for å forebygge infeksjoner hos barnet. Morsmelkerstatning skal blandes bare for ett måltid av gangen på grunn av risikoen for bakterievekst. Mer informasjon om tilberedning og generelt om morsmelkerstatning finnes på hjemmesidene til Mattilsynet (117).

Barnets appetitt kan variere med hensyn til mengde, hyppighet og antall måltider (115). Flaskemåltidet bør vare lenge nok til at barnet får dekket sitt sugebehov, anslagsvis 20 minutter. Størrelsen på åpningene i flaskesmokkene bør tilpasses med tanke på dette. Barn som får flaske, kan også mates etter behov (selvregulering) i stedet for faste tidspunkter. Forskning tyder på at barn ernært med morsmelkerstatning har økt risiko for overvekt både som spedbarn og senere (118–120). Én av flere mulige årsaker kan være at barnet har vanskeligere for å regulere inntaket selv ved flaskemating.

Råd ved bruk av flaske:

 • Overleppen stimuleres varsomt med smokken.
 • Flaskesmokken føres inn i munnen først når barnet gaper.
 • Så snart barnet viser tegn til å avvise flasken, det vil si det vender hodet til siden, spriker med fingrene og har problemer med å svelge unna, vris flasken så vakuum oppheves, før smokken tas ut av munnen så barnet får pauser, som ved brysternæring.
 • I sugepausene bør flaskesmokken berøre barnets overleppe lett, som tegn på at maten er tilgjengelig, til barnet igjen gaper, som tegn på at det er klart.

Foreldrene bør få informasjon om å være oppmerksom på barnets signaler. Barnet bør ha kroppskontakt med en voksen under matingen, om mulig hudkontakt, og ligge slik at det ser ansiktet til den som gir flasken.