Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

For barnets foreldre medfører barseltiden mange endringer, spørsmål og valg som skal tas. Informasjon bør gis i en dialog tilpasset foreldrenes/kvinnenes/pasientenes utgangspunkt. Det er utviklet flere metoder for å legge til rette for god dialog mellom helsepersonell og pasienter (35–37). Metodene er pasient-/brukerorientert og kan tilpasses forskjellige utfordringer og problemer.

I møte med pasienter som har begrensede norskkunnskaper, har helsepersonell plikt til å bruke en kvalifisert tolk. Helsedirektoratet har utarbeidet en egen veileder om kommunikasjon via tolk (34). Familiemedlemmer skal ikke benyttes som tolk. Helsepersonell har ansvar for å vurdere behovet for å bestille kvalifisert tolk i møte med pasient/bruker som har begrensede norskkunnskaper, og i møte med samiskspråklige, døve, hørselshemmede og døvblinde. Usikkerhet omkring ansvar for vurdering av behov for tolk, tilgjengelig tolk, bestilling og betaling av tolketjenester er noen av årsakene til at det benyttes familiemedlemmer og andre ukvalifiserte til å oversette samtaler.

Verken helsepersonell eller pasienter/brukere er tilstrekkelig klar over at de kan bruke kvalifisert tolk, og at dette er viktig. Det er en pasientrettighet å motta tilrettelagt informasjon, se kapittel Pasientrettigheter, Pasientrettigheter. Mangelfull kommunikasjon kan føre til feildiagnose, feilaktig behandling og unødige innleggelser. Når man trenger tolk, anbefales det å benytte Nasjonalt tolkeregister www.tolkeportalen.no for å sikre kvalifisert tolk.