Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

St.meld. nr. 12 (2008–2009) En gledelig begivenhet – Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg peker på fem innsatsområder (12): en helhetlig svangerskapsomsorg, et trygt fødetilbud, et familievennlig barseltilbud, kvalitet i alle ledd og et bredt brukerperspektiv.

På bakgrunn av meldingen påla Stortinget de enkelte regionale helseforetak å utarbeide en flerårig og lokalt tilpasset plan for svangerskaps-, fødsels- og barseltilbudet i helseregionene sammen med berørte kommuner (29–32). Planene ble utarbeidet i 2011, og det skulle ”legges til rette for at den lokale jordmortjenesten kan ha en sentral rolle i oppfølgingen av mor og barn hjemme de første dagene etter fødselen i samarbeid med helsestasjon og fastlege”. Videre skulle oppfølgingen skje i samarbeid mellom spesialist- og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Veilederen Kvalitetskrav til fødselsomsorgen – Et trygt fødetilbud er utarbeidet på bakgrunn av stortingsmeldingen. I den påpekes det blant annet utfordringer ved overføring av oppgaver til den kommunale helse- og omsorgstjenesten (19). Overføring av oppgaver forutsetter kompetanseoverføring og døgnberedskap i kommunen. Nødvendig fagkompetanse omfatter barselkvinnen og det nyfødte barnets helse.

Helsedirektoratet har blant annet som oppgave å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer. Indikatorene kan også benyttes i det lokale arbeidet med kvalitetsforbedring og intern revisjon. Kvalitetsindikatorer kan blant annet bidra til å strukturere arbeidet med kvalitetsforbedring og evaluere måloppnåelsen. Barselomsorgen har til nå manglet kvalitetsindikatorer. I veilederen Kvalitetskrav til fødselsomsorgen er det foreslått et sett indikatorer (19).

I stortingsmeldingen påpekes det at rask fødselsepikrise til den kommunale helse- og omsorgstjenesten er viktig. For helhetlig omsorg og gode pasientforløp er det også behov for elektroniske pasientjournaler på tvers av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.