Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Verdens helseorganisasjon (WHO) legger føringer for nasjonale helsepolitiske strategier og bestemmelser. WHO ønsker at medlemslandene følger de rådene og anbefalingene som organisasjonen gir. Organisasjonen utformer verdensomspennende standarder og søker særlig å tilrettelegge for lavinntektsland med små ressurser. På denne bakgrunn skal det være fullt mulig for høyinntektsland med flere ressurser enkelt å iverksette standardene uten store kostnader. Fem strategier er viktige betingelser for retningslinjen for barselomsorgen:

 • Ti perinatale prinsipper er utviklet av WHO. Prinsippene skal bidra til demedikalisering av den perinatale omsorgen (18). Nasjonalt har det funnet sted en endring basert på anbefalingene fra WHO (12;13;19). På denne bakgrunn er det anbefalt seleksjon av gravide, et differensiert og desentralisert føde- og barseltilbud tilpasset grader av risiko og kvinnenes egne preferanser.
 • Mor-barn-vennlig initiativ er en nasjonal satsning og oppfølging av WHOs og Unicefs kampanje Mor-barn-vennlig initiativ (20;21). Kampanjen har som overordnet mål å fremme amming og omfatter både sykehus- og helsestasjonsvirksomhet.
 • WHO-koden er en internasjonal anbefaling for å beskytte sped- og småbarns helse (22). Hensikten med koden er å bidra til god ernæring blant sped- og småbarn. Målet skal nås ved å fremme og beskytte amming, og når det er nødvendig, ved å sikre riktig bruk av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger. Dette reguleres gjennom informasjonstiltak og kontroll med markedsføring av produktene (23;24).
 • Vekststandard er utarbeidet av WHO. Standarden er internasjonal for barn i alderen 0–5 år (25). Den beskriver utvikling av vekt og lengde/høyde hos et representativt utvalg av barn uten påvist sykdom. I vekststandarden er det også tatt hensyn til at andre faktorer enn sykdom kan påvirke veksten. Vekten hos morsmelkernærte barn danner normen. Vekststandarden er et godt redskap for å forebygge over- og underernæring. Norske retningslinjer følger anbefalingene fra WHO (25;26).
 • Screeningundersøkelser som har til hensikt å stille diagnose på et tidlig stadium for å forebygge skade eller sykdom, anbefales av WHO. En rekke forutsetninger bør være oppfylt før et screeningprogram iverksettes (27;28).