Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen – Nytt liv og trygg barseltid for familien skal bidra til en faglig forsvarlig barselomsorg. Uavhengig av om mor og barn er hjemme eller på sykehus den første perioden av barseltiden, skal den tilrettelegges slik at den blir forutsigbar og familievennlig. En god barselomsorg er lett tilgjengelig for brukerne. En individuell barselomsorg tar hensyn til familiens, morens og spedbarnets behov.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten har et felles ansvar for organiseringen av et sammenhengende og helhetlig tilbud i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Overordnet avklares ansvaret og rollene i samarbeidsavtaler.

Premissene for en trygg opplevelse av barseltiden er sammensatt. Helse, trivsel, økonomi, boligforhold, arbeid, utdanning og levemåte påvirker utfall og mestring. Utfordringen for barselomsorgen er å ta hensyn til de grunnleggende forutsetningene hos den enkelte familie. Kontinuitet i omsorgen er en forutsetning, og kunnskap om familien gjør det enklere for helsepersonell å tilrettelegge et forutsigbart pasientforløp.

Nødvendige forutsetninger for en planlagt barselomsorg:
Seleksjon i svangerskapsomsorgen bidrar til identifisering av ressurser, behov og risikotilstander hos kvinnen for å planlegge en god fødsel og barseltid.

Brukermedvirkning innebærer at kvinnen og hennes partner er kjent med barseltilbudet før fødselen, får tilbud om en individualisert barselomsorg ved fødeinstitusjon og helsestasjon, mottar tilstrekkelig informasjon og kan foreta informerte beslutninger.

Kvalitet omfatter kvalitetskrav til barselomsorgen og en systematisk iverksetting av anbefalingene i retningslinjen.

Organisering innebærer tydelig fordeling av oppgaver og ansvar med forpliktende samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Ressurser betyr her helsepersonell med tilstrekkelig fagkompetanse og tid.

En iverksetting av anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen – Nytt liv og trygg barseltid for familien innebærer en større oppmerksomhet i omsorgen for familier som får barn. En styrking av tilbudet omfatter hjemmebesøk til alle, forutsigbar oppfølging og konsekvent informasjon til familien.

Helsedirektoratet takker alle som har bidratt til å utarbeide denne retningslinjen.

Oslo 9. april 2014

Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog
Helsedirektør