Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

I dette kapittelet beskrives tiltak så som forskjellige typer samtaler, undervisning, tidlig tilknytning, hjemmebesøk, psykososial og psykologisk støtte og støtte til kvinner som ammer. Det er søkt etter forskningsbasert kunnskap ved å stille spørsmål om hvilken effekt tiltakene har på definerte utfallsmål. Mer informasjon om metoden finnes i kapittel Metode og kunnskapsgrunnlag. Utover dette beskrives familier i sårbare og utsatte situasjoner.

Synet på svangerskap, fødsel og barseltid som en normal fysiologisk prosess kan ha ført til en undervurdering av den sårbare fasen foreldre befinner seg i når de får barn (42). Anbefalingene har som mål å støtte foreldrene, bidra til en god start på tilknytningen til barnet og sikre mestring av foreldrerollen. En best mulig start på samspillet mellom foreldrene og barnet er betinget av forutsigbare og følsomme foreldre/omsorgspersoner. Gode støttepersoner er viktige for at dette skal fungere optimalt, og far/partner har en sentral rolle.

Nyfødte er aktive i samspillet med foreldrene. Foreldrenes respons på barnets signaler er viktig for hjerneutvikling og atferds- og emosjonsregulering. For de aller fleste spedbarn og foreldre skjer dette intuitivt. Dersom det ikke skjer, er det viktig å legge til rette i barselomsorgen for at barnet tidlig får gode erfaringer i kontakten med foreldrene. En trygg start kan forebygge skjevutvikling, vannskjøtsel og mishandling av spedbarnet.