Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det foreslås at kvinner får anledning til å snakke med jordmor eller lege om sin opplevelse av fødselen (post-partumsamtale). Det anbefales ikke formell samtale etter fødselen som har som formål å forebygge psykiske plager.
Dokumentasjon: Lav kvalitet.
Svak/betinget
Det foreslås én–to strukturerte, individuelle samtaler under barseloppholdet før utreise fra føde-/barselavdeling. Samtalene omfatter generell informasjon om barnet, kvinnens helse og plan for oppfølgingen etter utreise fra sykehuset.
Dokumentasjon: Klinisk erfaring og brukernes ønsker.
Svak/betinget
 

Brukerundersøkelser har vist at kvinner setter pris på å diskutere og snakke om egne fødselsopplevelser (55). Det er viktig å skille mellom en generell samtale om fødselen og en formell debrifing. Debrifing eller rådgivning etter traumatiske hendelser er benyttet som et redskap for å forebygge psykiske plager og sykdommer som depresjoner og posttraumatisk stress. En fødsel kan for enkelte oppleves som vanskelig og traumatisk. Nytteverdien av postpartumsamtalen er regnet som usikker (55;56). I systematiske oversikter og en retningslinje ble det fastslått at formell debrifing i forbidelse med fødsel ikke er å anbefale (55;56). Det ble heller anbefalt at kvinner får tilbud om en samtale hvor det er mulig å stille spørsmål til jordmor eller lege om hendelsesforløpet og fødselsopplevelsen, helst den jordmoren som bistod ved fødselen, eller den legen som forløste kvinnen.

Postpartumsamtalen er en gjennomgang av fødselsforløpet. Det er en samtale mellom kvinnen og den jordmoren eller legen som var ansvarlig ved fødselen. Når det ikke er mulig, kan andre bidra til å gjennomføre samtalen. Samtalen kan være en avslutning eller en evaluering av både kompliserte og ukompliserte forløp (57).

Informasjonssamtaler med foreldrene etter fødselen har et annet innhold enn postpartumsamtalen. Samtalene har til hensikt å informere om barseltiden og forberede mor eller foreldre på å komme hjem med det nyfødte barnet. Praksis på landsbasis er forskjellig, og samtalene kan foregå sammen med foreldreparet eller som undervisning i grupper. Gruppeundervisning kan ikke erstatte individuelle samtaler. Innholdet i samtalen/undervisningen er praktisk rettet med tips og råd både til barselkvinnen og eventuelt partner. Foreldrene får også informasjon om videre oppfølging. Se for øvrig kapittel Individuelle samtaler etter fødsel og kapittel Pasient- og brukerrettigheter.

Det er usikkert hva som er det ideelle tidspunkt for samtale om fødselen. På bakgrunn av klinisk erfaring er det individuelt. Noen kan ha nytte av å gjennomgå fødselsforløpet kort tid etter fødselen, mens andre foretrekker å gjøre det senere eller når behovet melder seg igjen ved et nytt svangerskap. Mange fødesteder tilbyr en samtale etter fødselen eller ber kvinnen ta kontakt dersom hun har behov. Dette tilbudet varierer på landsbasis. Generelt i samtale med barselkvinnen er det viktig å være lydhør og åpen for hennes historie, opplevelser og spørsmål. I samtalen bør det kartlegges om foreldreparet har behov for mer hjelp og støtte, og om de befinner seg i en risikosituasjon. Når det gjelder samtalene, er det utviklet metoder, og barselavdelingene har prosedyrer for innhold og omfang (35-37). Det er behov for flere studier om effekten av debriefing og andre samtaler som utføres i barselomsorgen.