Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Informasjon om helsetilstand og -hjelp skal tilpasses mottakerens individuelle forutsetninger, blant annet kultur- og språkbakgrunn. Dersom foreldrene ikke snakker og forstår norsk, skal det anvendes tolk.
Dokumentasjon: Pasient – og brukerrettigheter. Klinisk erfaring og brukernes ønsker.
Sterk
Det foreslås at foreldre mottar muntlig og skriftlig informasjon om barseltiden. Det foreslås både individuelle samtaler og gruppesamtaler.
Dokumentasjon: Middels – meget lav kvalitet.
Svak/betinget
 

Foreldre har krav på informasjon. Det innebærer at foreldrene ”skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i [barnets] helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger” (40), se kapittel Pasientrettigheter. Foreldreveiledning og helseopplysning er oppgaver som er nedfelt i forskriften for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (2).

Det benyttes forskjellige metoder for å gi opplæring og informasjon. Det er tradisjon for undervisning under svangerskapet og i barseltiden både ved helsestasjon og på sykehus. Når det gjelder barselundervisning, er det uklart i hvilken grad den oppleves som nyttig, hva effekten av undervisningen er, og hva innholdet i undervisningen bør være. I en systematisk oversikt har man vurdert strukturerte opplæringsprogrammer (Bryanton, 2010) (n = 2868 mødre og 613 fedre) (72). Oversikten inkluderte 15 studier. Programmene ble tilbudt ved sykehus eller et annet sted innen de to første månedene etter barnets fødsel. Helsepersonell formidlet undervisningen. Det er behov for større studier med god metode.

Nye foreldre har et økt informasjonsbehov. Barselgrupper er populære og kan fungere som nettverksbyggende tiltak. Tilbudene i regi av helsestasjonen skal være gratis. Det er behov for mer kunnskap om hvorvidt tiltakene har effekt, og hvorvidt det skal være en prioritert oppgave for helsepersonell. Det er usikkert om tiltakene når risikoutsatte grupper.

Hensikten med undervisning og informasjon er å bidra til at foreldrene mestrer sine roller som foreldre. Mange foreldre er engstelige og usikre, og på bakgrunn av ønske fra foreldre og helsepersonells erfaring er det grunn til å anta at en konkret og saklig informasjon tilpasset foreldrene kan bidra til trygghet og sikkerhet. Det er behov for pedagogisk og tilpasset informasjon til brukere som ikke behersker norsk språk.

Gruppebasert informasjon til foreldre om generelle spørsmål kan ikke erstatte individuell informasjon. Helsepersonell i barselomsorgen har erfaring med at foreldre i tillegg har behov for tilrettelagte individuelle samtaler ut fra sine og barnets behov.