Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Kvinner med en psykisk lidelse vil stå overfor større utfordringer enn andre mødre både under svangerskapet og etter fødselen. Mors psykiske lidelse vil også utgjøre en risikofaktor for barnets utvikling. Hvor stor risikoen er, avhenger av flere faktorer, for eksempel hvor alvorlig lidelse forelderen har, og hvor gode foreldrene er til å beskytte barnet. En psykisk syk forelder kan oppleves som en belastning for barnet uten at det utvikler seg til varige problemer. De fleste barn viser stor tilpasningsdyktighet og klarer seg bra på sikt selv om det er vansker i familien (234).

Oppfølging av familie, mor og barn vil være betinget av et samarbeid mellom helsestasjonen, spesialisthelsetjenesten, det kommunale hjelpeapparatet og pårørende. Det bør legges vekt på oppfølging av kvinnen, partneren og barnet så vel som samspillet mellom foreldre og barn.

Veiledere og retningslinjer med mer informasjon om psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk

 • Fra bekymring til handling – En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet. IS-1742
 • Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene til barnet når skolealder. IS-1876
 • Nasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten. IS-1561
 • Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av bipolar lidelse. IS-1925
 • Nasjonal retningslinje for utreding, behandling og oppfølging av personer med psykose. IS-1957

Se kapittel Familier i en sårbar og utsatt livssituasjon.