Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det anbefales at dersom det er mistanke om rusbruk, legges mistanken frem for foreldrene. Familiene tilbys oppfølging i spesialisthelsetjenesten og utvidet oppfølging i kommunehelsetjenesten, dersom dette ikke allerede er avtalt.
Dokumentasjon: Veileder og rundskriv.
Sterk
 

Dersom kvinnen har brukt alkohol regelmessig under svangerskapet, er det nødvendig med systematisk oppfølging av familien og det nyfødte barnet i sped- og småbarnstiden. En del av barna som blir eksponert for alkohol under svangerskapet, vil utvikle føtal alkoholspektrumforstyrrelse (FASD). En mindre andel av barna får fullt utviklet føtalt alkoholsyndrom (FAS). En større andel av barna vil utvikle føtal alkoholeffekt (FAE), hvor de karakteristiske ansiktstrekkene oftest mangler, men hvor barnet vil kunne ha betydelige utviklingsmessige problemer. Dette er barn hvor problemene ofte oppdages relativt sent i småbarnsalderen.

Dersom helsepersonell får mistanke om at foreldrene inntar rusmidler, henvises det til rundskriv I-14/2002: Kvalitetskrav til rutiner for rusmiddeltesting, hvor positivt analysesvar kan danne grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner(246). Urinprøver som kan føre til sanksjoner, skal håndteres etter Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene til barnet når skolealder, IS-1876 (kapittel Vekt og vekstutvikling) (76). Se kapittel Screening og undersøkelser i LAR-retningslinjen om gravide, fødsel og nyfødtperioden.

Pasienter som er kjente rusbrukere, har vanligvis en kontakt i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som det kan være naturlig å henvende seg til dersom det oppstår situasjoner som er vanskelige å håndtere på føde-/barselavdelingen, nyfødtavdelingen eller helsestasjonen. Ved behov vurderes bistand fra barneverntjenesten.

Samarbeidet med familier hvor mor og/eller far har rusproblemer, er betinget av at helsepersonellet behandler familien på en respektfull måte. Dette kan bidra til å bygge tillit mellom helsepersonellet og familien, slik at mor/foreldre innrømmer at de har et rusmiddelproblem, og at de vil ta imot tilbudet om videre oppfølging for seg selv og barnet.