Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Direktoratets bibliotek gjennomfører søk etter relevant litteratur. I tråd med anbefalinger for utarbeidelse av retningslinjer er det gjennomført et søk etter retningslinjer for barselomsorg fra andre land (februar 2011). Søket er gjennomført på engelsk og nordiske språk. Det er funnet en publisert kunnskapsbasert retningslinje for barselomsorgen fra Storbritannia (2006) (56). Denne er utarbeidet etter anerkjente metoder, og kvaliteten på retningslinjen er vurdert som god. Det er også publisert en veileder fra Danmark (2009) (57) . Denne mangler referanser, men vurderinger og anbefalinger er i overensstemmelse med retningslinjen fra Storbritannia. Det er også publisert anbefalinger for barselomsorgen fra WHO (1998). For enkelttemaer er det funnet publiserte nasjonale retningslinjer, og det er henvisning til disse i teksten hvor de omtales.

Det er gjennomført søk etter systematiske oversikter som beskriver effekt av tiltak for barselkvinner og friske nyfødte. Søkene er i hovedsak gjennomført fra mars 2011 til januar 2012. Følgende databaser er gjennomgått: Cochrane Database of Systematic Reviews, Ovid, PsycINFO, EMBASE og CINAHL. Dersom det er identifisert flere systematiske oversikter om samme tiltak, er oversikten av nyeste dato inkludert.

Når det gjelder amming, depressive symptomer, depresjon hos barselkvinner og bruk av pulsoksymetri, er det inkludert studier etter søkene som ble gjennomført før 2012. Disse søkene er ikke gjennomført systematisk. Det er publisert et høringsutkast for Nordiske næringsstoffanbefalinger i april 2013 med viktig informasjon som er inkludert i retningslinjen. 

Det ble i tillegg også søkt etter oversikter i følgende databaser:
McMaster Plus: http://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/Search.aspx
UP
to DATE: http://www.uptodate.com/index
Best
Practice: http://bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html