Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Systematiske oversikter er vurdert ved hjelp av Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) (285;286). Kliniske spørsmål, også kalt PICO-spørsmål (Population, Intervention, Comparison, and Outcome = populasjon, intervensjon, sammenligning og utfall), definerer hvilke tiltak eller intervensjoner som ble sammenlignet, for eksempel massasje kontra varmebehandling, hvilken populasjon intervensjonen var testet på, for eksempel barselkvinner med smerter i bekkenbunnen, og hvilke utfall som var av interesse, for eksempel positive utfall som mindre smerte eller negative utfall som bivirkninger.

Ved hjelp av GRADE ble følgende vurdert:

 • Hva slags studier som var inkludert i oversikten
 • Hvordan studiene var planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene pekte i samme retning
 • Om deltagerne, tiltaket som ble prøvd ut, og de utfall som ble målt i studiene, var i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skulle besvare
 • Om studiene hadde tilstrekkelig med data
 • Om det var en mulighet for at det forelå publikasjonsskjevhet

Kvaliteten på dokumentasjonen for utfall er vurdert. Dokumentasjonen er bedømt ut fra følgende kriterier: høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvaliteten er, desto sikrere kan en være på at effekten av et tiltak er presist anslått (287–291).

Utfallsmålene i systematiske oversikter er dokumentert i en kunnskapsprofil: SOF-tabeller (SOF = Summary of findings). Utfallsmålene er kategorisert og vurdert etter tilliten til effektestimatene. Deretter er de oppsummert i resultattabeller. Fotnoter i tabellene forklarte hvilke kvalitetsvurderinger som ble gjort. I tabellene er det mulig å synliggjøre uenighet i arbeidsgruppen om tolkning av resultatene.

Høy kvalitet

Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne effekten.

⊕⊕⊕⊕

Middels kvalitet

 

Vi har middels tillit til effektestimatet: Effektestimatet ligger sannsynligvis nær den sanne effekten, men det kan også være vesentlig ulikt den sanne effekten.

⊕⊕⊕⊝ 

Lav kvalitet

Vi har begrenset tillit til effektestimatet: Den sanne effekten kan være vesentlig ulik effektestimatet.

⊕⊕⊝⊝ 

Svært lav kvalitet

Vi har svært liten tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne effekten.

⊕⊝⊝⊝


Fordelen med GRADE-verktøyet er at det kan føre til en mer konsekvent vurdering av kunnskapsgrunnlaget enn tidligere metoder (292). Uansett fastsatte metoder vil det vanligvis bli gjort subjektive vurderinger. Ved hjelp av GRADE synliggjøres vurderingene på en eksplisitt og etterprøvbar måte. Vurderingene kan etterprøves av andre fordi det er tydelig hvilke vurderinger som er gjort, og det kan bidra til å klargjøre en eventuell usikkerhet.