Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

I dette kapittelet beskrives noen sentrale elementer i de rettslige rammebetingelsene som har relevans for barselomsorgen. Tjenesten ivaretas innen spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De sentrale rettslige rammebetingelsene for tjenesten finner vi derfor i både spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Samvirket mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten styres dels av disse lovene, dels av avtaler mellom helseforetaket og den enkelte kommune.

Helsepersonell som yter helsehjelp innen barselomsorgen, er, i likhet med alt annet helsepersonell som yter helsehjelp, bundet av helsepersonelloven. Barselkvinnen og barnet er pasienter og har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven.

De menneskerettslige forpliktelser som den norske stat har påtatt seg, er overordnede rettslige rammebetingelser. Sentralt i forbindelse med barselomsorgen står barnekonvensjonens artikkel 24, som er innarbeidet i norsk rett gjennom menneskerettsloven (293). Barnekonvensjonens artikkel 24 forplikter statene til blant annet å arbeide for å redusere spebarns- og barnedødelighet og sikre at det ytes nødvendig legehjelp og helseomsorg til alle barn og egnet helseomsorg for mødre før og etter fødsel. Menneskerettsloven med barnekonvensjonen kan leses i full tekst på www.lovdata.no.