Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Både spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven inneholder krav om at de helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven, skal være forsvarlige. Kravene er generelt formulert og gjelder all helsehjelp som ytes innen tjenestene, også barselomsorg.

I spesialisthelsetjenesteloven er kravet formulert som et pålegg om at de helsetjenester som tilbys eller ytes etter denne loven, skal være forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge tjenestene slik at personell som utfører dem, blir i stand til å overholde lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud [1].

I helse- og omsorgstjenesteloven er kravet til forsvarlighet formulert som et pålegg om at kommunen tilrettelegger tjenestene slik at

 • den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud
 • den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud
 • helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde lovpålagte plikter
 • tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene [2]

Begrepet faglig forsvarlighet er en rettslig standard. Noen overordnede retningslinjer for hva som skal legges i begrepet, finnes i loven som vist ovenfor, men det nærmere innholdet må søkes i faget selv og hva som til enhver tid anses for å være god faglig praksis. Begrepets innhold endres med tiden og med fagets utvikling, ny forskning, verdioppfatninger og lignende. 

Nasjonale faglige retningslinjer som denne beskriver allment aksepterte faglige normer, praksis og fremgangsmåter innen et bestemt område på utgivelsestidspunktet. På denne måten gir helsemyndighetene signaler om hva som anses som faglig forsvarlig på det aktuelle tidspunktet. Den som velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra gjeldende nasjonale faglige retningslinjer, må være forberedt på å dokumentere og begrunne sine valg.


[1] Spesialisthelsetjenesteloven § 2–2

[2] Helse- og omsorgstjenesteloven § 4–1