Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra deres kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig [1]. Hovedformålet med forsvarlighetskravet er å beskytte pasientene mot ukyndig behandling. Det innebærer en plikt til å opptre i samsvar med faglige normer og lovbestemte krav for yrkesutøvelsen. Et hovedelement i forsvarlighetskravet er at helsepersonell skal kjenne egne kvalifikasjoner og grenser for eget kompetanseområde.

Kravet innebærer at man sørger for at pasienten blir behandlet av personell med nødvendig kompetanse. Dersom personell i barselomsorgen blir stilt overfor en situasjon som ligger utenfor vedkommendes kompetanseområde, vil forsvarlighetskravet innebære plikt til å innhente råd og bistand fra – eller henvise pasienten til – noen som har de nødvendige kvalifikasjoner. Det kan for eksempel innebære at personell på barsel-/nyfødtavdelingen må innhente kompetanse fra annen spesialitet i helseforetaket, eller det kan innebære at personell på helsestasjonen henviser til spesialisthelsetjenesten. Dersom det avdekkes ulike oppfatninger eller uenighet mellom helsepersonell om undersøkelse og behandling av en pasient, har legen beslutningsmyndigheten. Uenighet må journalføres.

Forsvarlighetskravet innebærer videre en plikt til å holde seg faglig oppdatert. Det forventes at personell i barselomsorgen vedlikeholder og oppdaterer egen faglig kunnskap og til enhver tid er kjent med faglige anbefalinger og retningslinjer så vel som gjeldende lovregler på sitt arbeidsfelt.

Forsvarlighetskravet omfatter også helsepersonells opptreden i sin alminnelighet. Kravet dreier seg altså ikke bare om den faglige siden av yrkesutøvelsen, men også om en etisk standard. Helsepersonell plikter blant annet å behandle barselkvinnen og barnet med respekt, ta hensyn til deres integritet og verdighet og yte omsorgsfull hjelp.


[1] Helsepersonelloven § 4