Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Både gyldig samtykke og medvirkning til gjennomføring av helsehjelpen forutsetter at pasienten eller den som tar beslutninger på vegne av pasienten, får informasjon. Barselkvinnen skal ha den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i egen helsetilstand og innholdet i helsehjelpen [1]. Hun skal også få informasjon om mulige risikoer og bivirkninger. Informasjonen må være så god at pasienten får tilstrekkelig grunnlag til å velge mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Informasjonen skal tilpasses barselkvinnens forutsetninger. Det betyr at informasjon skal tilpasses hennes alder, modenhet og erfaring samt kultur- og språkbakgrunn. Bruk av tolk kan være nødvendig for å oppfylle informasjons- og veiledningsplikten. Helsedirektoratet har utgitt IS-1924 Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse og omsorgstjenesten (2011).

Foreldre eller andre med foreldreansvaret har rett til informasjon om pasienten når pasienten er barn under 16 år [2]. Dersom barnevernet har overtatt omsorgen og skal samtykke på vegne av barnet, har foreldrene som utgangspunkt likevel krav på informasjon. Helsepersonellet som yter helsehjelpen, har plikt til å gi informasjon [3]. Dersom det oppstår skade eller alvorlige komplikasjoner i forbindelse med behandling, har helsepersonellet plikt til å informere om dette. Pasienten skal også gjøres kjent med adgangen til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning [4].


[1] Pasient- og brukerrettighetsloven § 3–2

[2] Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4

[3] Helsepersonelloven § 10

[4] Pasient og– og brukerrettighetsloven § 3–2