Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Helsepersonell skal hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- og sykdomsforhold eller andre personlige forhold som helsepersonellet får kjennskap til i egenskap av å være helsepersonell [1]. Med uttrykket ”legems- eller sykdomsforhold” menes forhold knyttet til den enkeltes kropp og helsetilstand. Med ”personlige forhold” siktes det til all annen informasjon om en konkret pasient, for eksempel fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted.

Taushetsplikten er ikke bare en passiv plikt til å tie, men også en aktiv plikt til å hindre uvedkommende i å få adgang til taushetsbelagte opplysninger. Dette innebærer også å beskytte den muntlige dialogen mellom pasient og helsepersonell mot uvedkommende tilhørere og mot innsyn i journaler, korrespondanse og lignende. Taushetsplikten omfatter opplysninger helsepersonell får tilgang til både i og utenfor tjenesteforholdet, så lenge disse mottas i egenskap av at man er helsepersonell.

Det finnes flere unntak fra taushetsplikten. Av særskilt betydning er opplysningsretten når pasienten selv samtykker til at opplysninger gis videre [2], og adgangen til å gi opplysninger til samarbeidende personell og annet helsepersonell som yter helsehjelp til pasienten [3].

Pasienten kan selv gi samtykke til at taushetsbelagte opplysninger blir gitt videre. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten

 • Ha fått informasjon om hvilke opplysninger som gis videre og til hvem
 • Ha forstått formålet med, rekkevidden av og konsekvensene av at opplysninger gis videre
 • Ha gitt samtykket frivillig
 • Når som helst kunne trekke samtykket tilbake

[1] Helsepersonelloven § 21

[2] Helsepersonelloven § 22

[3] Helsepersonelloven §§ 25 og 45