Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Barselomsorgen er i endring. Organiseringen av barseltilbudet vil derfor være forskjellig i de forskjellige regionene og kommunene. En desentralisert barselomsorg er under utvikling med en mer tilpasset oppfølging i hjemmet og på hjemstedet fordi sykehusoppholdet etter fødselen gradvis blir kortere. Hva som regnes som et kort opphold/liggetid, er ikke definert i Norge. Standard opphold er sannsynligvis ulikt fra foretak til foretak. Det er grunn til å tro at praksis med ”ambulant fødsel” vil bli vanligere når det gjelder friske kvinner som føder et friskt barn til termin. Hjemreise planlegges i løpet av 4–24 timer etter fødselen.

I løpet av de 24–72 første timene etter fødselen er det mange forhold å ta hensyn til – uavhengig av om mor og barn oppholder seg hjemme eller på sykehus. Mor og barn har behov for hvile og skal ha mulighet til å være mest mulig sammen uforstyrret, noe som kan være vanskelig å få til på en sykehusavdeling med flere pasienter å ta hensyn til. I det samme tidsrommet er det flere undersøkelser av det nyfødte barnet og viktig informasjon som skal gis til foreldrene. Situasjonen krever fleksibilitet og varsomhet, slik at kvinnens egne ønsker og barnets behov respekteres og ivaretas på en omsorgsfull og aksepterende måte og imøtekommes så langt det er mulig.

Dersom kvinnen reiser hjem før de anbefalte undersøkelsene er gjennomført, er det behov for strukturert planlegging for å få et smidig og forutsigbart pasientforløp.

Barseltilbudet de første dagene etter fødselen

 • Anledning for kvinnen til å hvile, spise næringsrik kost, knytte seg til/bli kjent med barnet
  • Personell med tilstrekkelig fagkompetanse som sørger for omsorg, pleie, behandling og observasjon av kvinnen og barnet
 • Familievennlig barseltilbud på sykehus som inkluderer far/partner og søsken
 • Støtte til etablering av amming/iverksettelse av annen ernæring
 • Nyfødt- og hørescreening, undersøkelse av nyfødt
 • Individuelle samtaler
  • Informasjonssamtale etter fødselen om den aller første tiden
  • Informasjonssamtale om den første tiden hjemme og oppfølging
  • Postpartumsamtale om fødselsopplevelsen
 • Kvalitetssikret informasjon til den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • Oversendelse av kvinnens og barnets epikrise til fastlege og jordmor, og barnets epikrise til helsestasjonen
  • Melding av barnets fødsel til helsestasjon, jordmor og fastlege etter avtale med kvinnen i forbindelse med hjemreise
 • Tilbud til kvinnen ved hjemreise
  • Eget eksemplar av føde- og barseljournal for kvinnen og barnet
  • Utskrift av melding/epikrise til helsestasjon, jordmor og fastlege

Sykehusoppholdet bør være langt nok til at det er mulig å klarlegge tidlige problemer og sikre at familien er i stand til og forberedt på å ta vare på barnet hjemme. Lengden på oppholdet bør imøtekomme individuelle behov, og det bør sikres at kvinnen har tilstrekkelig støtte i hjemmet, og at det er tilgjengelig tilstrekkelig fagkompetanse i kvinnens nærmiljø.