Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Regionale helseforetak er pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en flerårig og lokalt tilpasset plan for svangerskaps-, fødsels- og barseltilbudet i helseregionene sammen med berørte kommuner (29–32). Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommuner og helseforetak å inngå forpliktende samarbeidsavtaler (17;41). De avtalene som inngås, har minstekrav når det gjelder fødselsomsorg, følgetjeneste og barselomsorg. Jordmortjenesten er ett av områdene hvor det skal avtales samarbeid, se kapittel Samarbeidsavtaler.

Grunnlaget for et forpliktende samarbeid legges i de avtalene som inngås. Formaliserte møteplasser bidrar til å strukturere oppgavene det er forhandlet om, og bli enig om hvordan de avtalte oppgavene løses, og om hvem som har ansvaret. Gjensidig kjennskap til oppgavene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten og helsepersonellets fagområder er et viktig grunnlag for samarbeidet. Aktørene i svangerskapsomsorgen skal være kjent med det differensierte fødetilbudet og seleksjonskriteriene i sin region, og fødselsomsorgen skal være kjent med komponentene i svangerskaps- og barseltilbudet i kommunene i sin region.

I veilederen Et trygt fødetilbud – Kvalitetskrav til fødselsomsorgen stilles det krav til tilstrekkelig fagkompetanse i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen (19). For å øke breddekompetansen hos helsepersonell foreslås hospiteringsordninger. Praksiskonsulentordningen for allmennleger er et eksempel på tiltak som bidrar til bedre kommunikasjon og samhandling. Jordmødre som tjenestegjør både i kommune- og spesialisthelsetjenesten, bidrar til kontinuitet for kvinnene og familiene. Andre tiltak kan være tverrfaglige kompetansehevende tiltak for ansatte både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Dersom oppgaver overføres fra spesialisthelse- til den kommunale helse – og omsorgstjenesten, kan det være behov for kompetanseoverføring. Behovet bør kartlegges og planlegges før oppgaver overføres. En god utnyttelse av kompetanse kan avtales gjennom en arbeids- og oppgavefordeling. Flere kommuner har erfaring med kjøp av tjenester fra helseforetak og interkommunalt samarbeid. Dersom kommunen får ansvaret for oppfølgingen av barselkvinner og nyfødte, forutsetter det at den kommunale helse- og omsorgstjenesten har tilgjengelig kompetanse og tilstrekkelige ressurser til å ivareta oppfølgningen.