Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Én av oppgavene til Helsedirektoratet er å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer. Arbeidet skjer i samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer. Nasjonale faglige retningslinjer er basert på en nasjonal standard og internasjonalt anerkjent prosedyre og metode (14). Retningslinjene er et virkemiddel for å sikre helhetlige pasientforløp, god kvalitet og riktige prioriteringer. De er anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap. De representerer hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet, og er et hjelpemiddel i de avveiningene som helsepersonell må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet på tjenesten.

En nasjonal retningslinje er ikke rettslig bindende for mottakerne, men er faglig normerende for tjenesteutøvere. Den bør påvirke organisering og tilrettelegging av tjenestetilbudet. Ved å følge anbefalingene vil helsepersonellet bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet i lovverket. Helsepersonellet må ikke desto mindre vise faglig skjønn i vurderingen av hver enkelt pasient for å ta hensyn til individuelle behov. Dersom en velger en praksis som i vesentlig grad avviker fra nasjonale faglige retningslinjer, skal en dokumentere dette og begrunne sitt valg.