Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Nyfødtundersøkelse

Det anbefales at tester og undersøkelser gjennomføres og legges til rette slik at foreldre og nyfødte barn opplever strukturerte pasientforløp.
Dokumentasjon: Klinisk erfaring og brukernes ønsker. Pasient – og brukerrettigheter. Sterk anbefaling.

Det anbefales at det nyfødte barnet gjennomgår en fullstendig somatisk undersøkelse ved lege i løpet av første–tredje levedøgn. Undersøkelsen gjøres med én eller begge foreldre til stede.
Dokumentasjon: Klinisk erfaring og brukernes ønsker. Helsepersonelloven. Sterk anbefaling.

Ved seks ukers alder gjennomfører lege og helsesøster en undersøkelse på helsestasjonen.
Dokumentasjon: Veileder. Sterk anbefaling. 

Hofteundersøkelse

Det anbefales å gjennomføre klinisk hofteundersøkelse hos alle nyfødte i forbindelse med nyfødtundersøkelsen. Barn med økt risiko for å utvikle hofteleddsdysplasi undersøkes med ultralyd.
Dokumentasjon: Meget lav – moderat kvalitet. Sterk anbefaling. 

Nyfødtscreening

Utvidet nasjonal nyfødtscreening anbefales. Helseforetakene har ansvar for at det blir tatt prøver av alle barn til angitt tid, forutsatt at foreldrene samtykker. Oppdages det at en screeningprøve er glemt, må prøven tas uten ytterligere forsinkelser.
Dokumentasjon: Forskrift. Nasjonal nyfødtscreening. Sterk anbefaling. 

Hørselscreening

Det anbefales å gjennomføre hørselscreening ved måling av stimulerte otoakustiske emisjoner hos alle nyfødte.
Dokumentasjon: Nasjonal retningslinje. Sterk anbefaling. 

Pulsoksymetri

Det anbefales å gjennomføre pulsoksymetri når det nyfødte barnet er ≥ 24 timer. SpO2-måling < 95 prosent bør kontrolleres etter 2–4 timer. Ved fortsatt SpO2 < 95 prosent henvises barnet til klinisk undersøkelse og oppfølging ved lege.
Dokumentasjon: Systematisk oversikt. Sterk anbefaling. 

Vitamin K-profylakse

Det anbefales å gi vitamin K som en intramuskulær injeksjon til alle barn innen to timer etter fødselen. Det gir trolig færre blødninger som skyldes vitamin K-mangel hos nyfødte.
Dokumentasjon: Moderat kvalitet. Sterk anbefaling. 

Dersom foreldre ikke ønsker at barnet skal få intramuskulær injeksjon, foreslås det at oral vitamin K tilbys som en mulighet. Foreldrene får veiledning, slik at tilførselen gjennom munnen får maksimal effekt.
Dokumentasjon: Lav kvalitet. Svak/betinget anbefaling. 

Forebygging av krybbedød

Foreldre bør få skriftlig og muntlig informasjon om sovestilling og sovemiljø før utreise fra føde-/barselavdelingen i tråd med informasjonen i brosjyren Trygt sovemiljø .
Dokumentasjon: Epidemiologisk forskning. Sterk anbefaling.