Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det anbefales å gjennomføre hørselscreening ved måling av stimulerte otoakustiske emisjoner hos alle nyfødte.
Dokumentasjon: Nasjonal retningslinje.
Sterk
 

Forekomst av hørseltap er 1–2/1000 nyfødte (150). Målet med screeningen er å oppdage døve og alvorlig tunghørte så tidlig som mulig for å iverksette habilitering og behandling med best mulig resultat. En vellykket habilitering består av audiologiske tiltak som høreapparattilpasning og eventuelt senere sneglehusimplantat (kokleaimplantat). Habilitering bør iverksettes senest ved seks måneders alder (151). Om lag 15 prosent av barna som er døve eller alvorlig tunghørte, vil ha behov for kirurgisk audiologi (152). Forutsatt at det ikke foreligger medisinske kontraindikasjoner og at man opererer tidlig på begge ører, kan et sneglehusimplantat bidra til at et egentlig døvt barn kan fungere som om det var tunghørt. Talespråkforståelsen og -produksjonen blir bedre når man benytter oral kommunikasjon enn når man benytter total kommunikasjon (119;120). Dersom sneglehusimplantat settes inn tidlig, oppnår man at majoriteten av døve barn går på skole i sitt nærmiljø (153).

Kunnskapsgrunnlaget for innføring av hørselscreening i 2008 er basert på erfaring fra andre land (151;152;154–156). Screeningen ble lagt til helseforetakene. Mer informasjon: Nasjonal faglig retningslinje for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. IS 1235 (151).