Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det anbefales at tester og undersøkelser gjennomføres og legges til rette slik at foreldre og nyfødte barn opplever strukturerte pasientforløp
Dokumentasjon: Klinisk erfaring og brukernes ønsker. Pasient – og brukerrettigheter.
Sterk
Det anbefales at det nyfødte barnet gjennomgår en fullstendig somatisk undersøkelse ved lege i løpet av første–tredje levedøgn. Undersøkelsen gjøres med én eller begge foreldre til stede.
Dokumentasjon: Klinisk erfaring og brukernes ønsker. Helsepersonelloven.
Sterk
Ved seks ukers alder gjennomfører lege og helsesøster en undersøkelse på helsestasjonen.
Dokumentasjon: Veileder.
Sterk
 

Ved normale vaginale fødsler observeres og undersøkes nyfødte umiddelbart av jordmor. Dersom lege er til stede ved fødselen, gjør legen en vurdering av barnet og snakker med foreldrene. Ved tegn på sykdom og synlige misdannelser vil barnet bli undersøkt av lege. De aller fleste nyfødte som fødes til termin etter et normalt svangerskap, er friske. Vanlig praksis er at nyfødte får en standardisert legeundersøkelse i løpet av første–tredje levedøgn. Hos cirka 20 prosent av friske nyfødte kan en finne mindre avvik i forbindelse med undersøkelsen (143). Mer alvorlige misdannelser ses hos én–to prosent av alle nyfødte. Ved usikre funn gjennomføres en tilleggsundersøkelse.

En beskrivelse av en generell nyfødtundersøkelse finnes i Metodebok i nyfødtmedisin 2012 (144).

Før undersøkelsen bør legen innhente informasjon fra kvinnens svangerskaps- og fødejournal. I forbindelse med undersøkelsen vektlegges en god dialog med foreldrene med tid til spørsmål eller bekymringer om barnet. Mange foreldre har spørsmål om barnet, og undersøkelsen bør planlegges med tilstrekkelig tid til samtale med foreldrene. I forbindelse med undersøkelsen bør det vurderes om det er behov for ekstra informasjon/støtte til foreldre ved utreise.

Siden utfallsmålene vil være uklare, mangler det studier som har belyst effekten av godt gjennomførte nyfødtundersøkelser. Det mangler også kunnskapsbasert dokumentasjon om nytteverdien av nyfødtundersøkelsen, men det er faglig enighet om at den er nødvendig og nyttig.