Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det anbefales å gjennomføre pulsoksymetri når det nyfødte barnet er ≥ 24 timer. SpO2-måling < 95 prosent bør kontrolleres etter 2–4 timer. Ved fortsatt SpO2 < 95 prosent henvises barnet til klinisk undersøkelse og oppfølging ved lege.
Dokumentasjon: Systematisk oversikt.
Sterk
 

Pulsoksymetri er en enkel måte å måle oksygenmetningen i arterielt blod på. Hensikten med undersøkelsen er å diagnostisere nyfødte med kritisk hjertefeil før hjemreise. Flertallet av nyfødte med kritisk hjertefeil er duktusavhengig og blir kritisk syk når duktus lukker seg. Duktusavhengig hjertefeil utvikler seg raskt og har høy dødelighet når tilstanden ikke er diagnostisert. Medfødt hjertefeil forekommer hos cirka 12/1000 levende fødte, og cirka 3 av disse har lav oksygenmetning eller duktusavhengig hjertefeil som trenger tidlig behandling (157).

Pulsoksymetri målt både på høyre hånd og en fot (pre- og postduktalt) kan avdekke mild hypoksi som ikke gir synlig lav oksygenmetning (158).

I en systematisk oversikt (Thangaratinam, 2012) vurderte man bruken av pulsoksymetri hos nyfødte (N = 229 421) for å påvise alvorlig hjertefeil (159). Oversikten viste at undersøkelsen har en sensitivitet på 76,5 prosent og en spesifisitet på 99,9 prosent. Falske positive resultater som medførte en ekstra, unødvendig undersøkelse med ekkokardiografi, var 0,14 prosent. Forfatterne av oversikten konkluderte med at pulsoksymetri fylte kriteriene for screening.

Det mangler randomiserte kontrollerte studier som sammenligner utfall med og uten bruk av pulsoksymetri. I en svensk studie har man imidlertid sammenlignet geografisk definerte områder som hadde tilbudet, med områder som ikke tilbød undersøkelsen (160).  I undersøkelsen (N = 39 821) fant man at ingen spebarn døde på grunn av duktusavhengig hjertefeil i områder hvor det var et tilbud om oksymetri, mens fem barn døde der pulsoksymetri ikke ble utført (30 prosent udiagnostiserte).

Fagmiljøene har gradvis innført undersøkelsen i de fleste fødeavdelingene i Norge. Internasjonale fagmiljøer anbefaler bruk av pulsoksymetri (158;161). Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig til å anbefale pulsoksymetri av nyfødte. Metoden er vurdert som en trygg og enkel test med lav kostnad. Testen kan avdekke kritisk medfødt hjertefeil som ikke er diagnostisert før fødselen eller ved den kliniske undersøkelsen av barnet etter fødselen.

Det anbefales å utføre undersøkelsen senere enn det som er vanlig i Norge (162). Det fører til færre falske positive resultater. Det er vanlig praksis kun å måle post duktalt, mens nå anbefales det både pre- og postduktalt for å få avdekket duktusavhengige hjertefeil (158). Praktiske årsaker, som tidlig hjemreise, kan gjøre at en allikevel velger å gjøre undersøkelsen tidligere.