Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2723
 • ISBN - 978-82-8081-523-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 30.09.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 15.11.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

I 2013 ble retningslinjene oppdatert av en gruppe bestående av følgende personer:

 • Lars A. Akslen, Avd for patologi, Haukeland universitetssykehus HF
 • Ingeborg M. Bachmann, Hudavd., Haukeland universitetssykehus HF
 • Nils A. Eide, Øyeavd, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
 • Jan Folkvard Evensen, Avd. for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Hans E. Fjøsne, Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital HF
 • Jürgen Geisler, Kreftavd., Akershus universitetssykehus
 • Hans Petter Gullestad, Kir. avd., Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Per Helsing, Hudavd., Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
 • Kari Dolven Jacobsen, Avd. for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Jarle Karlsen, Avd. for kreftbehandling, St. Olavs hospital HF
 • Lovise Mæhle, Enhet for arvelig kreft, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Marta Nyakas, Seksjon for klinisk kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Trude Eid Robsahm, Kreftregisteret
 • Tone Skeie-Jensen, Seksjon for gynekologisk kreft, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Oddbjørn Straume, Avd. for kreftbehandling, Haukeland universitetssykehus HF
 • Henrik Løvendahl Svendsen, Plastikkir. avd., Haukeland universitetssykehus HF
 • Steinar Aamdal, Seksjon for klinisk kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Helsedirektoratet ferdigstilte i samarbeid med arbeidsgruppen handlingsprogrammet i november 2013 (IS-2118).

Handlingsprogrammet ble vinteren 2014/2015 revidert av samme gruppe som ved 2013-revisjonen, og oppdatert utgave ble publisert 13. februar 2015 (IS-2238). I den versjonen ble det kun foretatt revisjon av kapittel 7 "Behandling av lokalisert sykdom/Kurativ behandling", og i kapittel 9 "Behandling av metastaserende sykdom/livsforlengende og pallitativ behandling".

En ny utgave ble publisert 3. desember 2015 (IS-2419), i forbindelse med beslutninger tatt i Beslutningsforum i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjensten, 25. november 2015, vedrørende Nivolumab (Opdivo®) og Pembrolizumab (Keytruda®), samt innføring av pakkeforløp for kreft samme år. Det ble kun satt inn et nytt kapittel 4 "Forløpstider", og gjort endringer i kapittel 9 "Behandling av metastaserende sykdom/livsforlengende og pallitativ behandling".

I 2016 ble det nedsatt en ny arbeidsgruppe for oppdatering av handlingsprogrammet. Denne gruppen består av følgende personer:

Etternavn

Fornavn

Spesialitet

Region

Sykehus/institusjon

Straume

Oddbjørn

Onkolog

Helse Vest

Haukeland Univ.sykehus

Akslen

Lars

Patolog

Helse Vest

Haukeland Univ.sykehus

Bachmann

Ingeborg M.

Dermatolog

Helse Vest

Haukeland Univ.sykehus

Svendsen

Henrik L.

Plast. kirurg

Helse Vest

Haukeland Univ.sykehus

Bærland

Thomas P.

Oftalmolog

Helse Sør-Øst

OUS/Ullevål

Evensen

Jan Folkvard

Onkolog

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Geisler

Jürgen

Onkolog

Helse Sør-Øst

Akerhus Univ.sykehus

Gullestad

Hans Petter

Plast kirurg

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Roscher

Ingrid

Dermatolog

Helse Sør-Øst

OUS/Rikshospitalet

Jacobsen

Kari Dolven

Onkolog

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Mæhle

Lovise Olaug

Genetiker

Helse Sør-Øst

OUS/Rikshospitalet

Nyakas

Marta Sølvi

Onkolog

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Skeie-Jensen

Tone

Gynekolog/onkolog

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Aamdal

Steinar

Onkolog

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Fjøsne

Hans E.

Kirurg

Helse Midt

St. Olavs hospital

Karlsen

Jarle

Onkolog

Helse Midt

St. Olavs hospital

Robsahm

Trude Eid

Dr.Philos/Forsker

 

Kreftregisteret

Bremnes

Katja

Dermatolog

Helse Nord

Univ. i Nord-Norge

Håskjold *

Olav Inge

Radiolog

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

* Håskjold ble erstattet av Marianne Fretheim, radiolog, OUS/Radiumhospitalet, fra mars 2016

Lene Juvet, forsker ved FHI/Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, har bistått arbeidsgruppen ved behov.

I den 5. utgaven av handlingsprogrammet, (IS-2489, 8. september 2016), ble det gjort endringer i forbindelse med beslutninger tatt i Beslutningsforum for Nye metoder den 25.04.2016, tilknyttet legemidlene dabrafenib (Tafinlar), trametinib (Mekinist) og Vemurafenib (Zelboraf). (Se kapittel 9 for nærmere omtale av legemidlene og beslutningene).

Den 6. utgaven forelå 17. oktober 2017 (IS-2664), med bakgrunn i beslutninger tatt i Beslutningsforum for Nye Metoder den 9.6.2017 tilknyttet legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) i kombinasjon med Ipilimumab (Yervoy®) ved avansert malignt melanom – se nærmere omtale i kapittel 9 "Behandling av metastaserende sykdom/livsforlengende og pallitativ behandling"

Den 7. utgaven foreligger 18.09.2018 (IS-2723). Hele handlingsprogrammet er gjennomgått og oppdatert av følgende oppdateringsgruppe:

Etternavn

Fornavn

Spesialitet

Region

Sykehus/institusjon

Straume

Oddbjørn

Onkolog

Helse Vest

Haukeland Univ.sykehus

Akslen

Lars

Patolog

Helse Vest

Haukeland Univ.sykehus

Bachmann

Ingeborg M.

Dermatolog

Helse Vest

Haukeland Univ.sykehus

Svendsen

Henrik L.

Plastikkirurg

Helse Vest

Haukeland Univ.sykehus

Geisler

Jürgen

Onkolog

Helse Sør-Øst

Akerhus Univ.sykehus

Gullestad

Hans Petter

Plastikkirurg

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Ryder

Truls

Plastikkirurg

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Roscher

Ingrid

Dermatolog

Helse Sør-Øst

OUS/Rikshospitalet

Jacobsen

Kari Dolven

Onkolog

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Mæhle

Lovise Olaug

Genetiker

Helse Sør-Øst

OUS/Rikshospitalet

Nyakas

Marta Sølvi

Onkolog

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Aamdal

Steinar

Onkolog

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Eide

Nils A.

Oftalmolog

Helse Sør-Øst

OUS/Ullevål sykehus

Fretheim

Marianne

Radiolog

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Winge

Anna K.

Onkolog

Helse Sør-Øst

OUS/Radiumhospitalet

Fjøsne

Hans E.

Kirurg

Helse Midt

St. Olavs hospital

Karlsen

Jarle

Onkolog

Helse Midt

St. Olavs hospital

Robsahm

Trude Eid

Dr.Philos/Forsker

 

Kreftregisteret

Bremnes

Katja

Dermatolog

Helse Nord

Univ. i Nord-Norge

Kroken

Lene

Fastlege

 

Nesttun Allmennpraksis


Det oppdaterte handlingsprogrammet foreligger på www.helsedirektoratet.no. (Her finnes også de utgåtte utgavene tilgjengelig.)

Habilitet

Alle gruppens medlemmer ble i forbindelse med arbeidet bedt om å oppgi potensielle interessekonflikter. Helsedirektoratet har vurdert arbeidsgruppens medlemmer som habile i forhold til utarbeiding av utkast til nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling, og oppfølging av maligne melanomer.

Ressursmessige konsekvenser

Nye behandlingsmetoder mot kreft kan medføre økte kostnader, men kan også føre til reduserte kostnader i andre deler av pasientbehandlingen. Anbefalingene i dette handlingsprogrammet kan derfor medføre omdisponering av ressurser i de regionale helseforetakene.