Forside  

Forord

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom, 15.12.2016
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Disse nasjonale retningslinjene gir faglige anbefalinger for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom. Retningslinjene klassifiseres under øre-nese-halssykdommer (MeSH C09) og Menières sykdom (ICD-10: H81.0). Andre årsaker til svimmelhet, hørselstap, tinnitus eller trykkfølelse i ørene er ikke behandlet. Retningslinjenes overordnede målsetning er å bidra til et faglig godt og likeverdig tilbud til norske pasienter med Menières sykdom, uavhengig av bosted.

Målgruppen for retningslinjene er norske allmennleger og øre-nese-halsspesialister. Pasientinformasjon finnes i slutten av dokumentet.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten.

Nasjonale retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne, men bør langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra de nasjonale retningslinjene, bør en dokumentere dette og være forberedt på å begrunne sine valg. Sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virksomheten slik at de nasjonale retningslinjene kan følges.

Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom er utarbeidet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer. Retningslinjene har vært på høring hos Hørselshemmedes landsforbund, Den norske legeforening, de regionale helseforetakene, Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi, Rådgivende utvalg i otokirurgi og otonevrologi og Rådgivende utvalg i audiologi.

Helsedirektoratet takker Frederik Kragerud Goplen, Stein Helge Glad Nordahl og Per Møller fra Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer for stor innsats i utarbeidelsen av de Nasjonale retningslinjene for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom. Vi håper retningslinjene vil være et nyttig arbeidsredskap for helsepersonell som behandler pasienter med Menières sykdom.
Disse nasjonale retningslinjene er publisert 15. desember 2016.

Bjørn Guldvog

Underskrift Blærekreft

Helsedirektør