3 Forekomst

3.8.2 Schizofreni og schizofrenilignende psykoser og ruslidelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Innenfor ICD-10 hører disse pasientgruppene til i kapittel F20-29. Lidelsene kan ofte utløses, vedlikeholdes og forverres ved bruk av rusmidler, men symptomene blir ikke helt borte, selv uten rusmiddelinntak. Akutte og forbigående psykoser (F23) hører likevel ikke med til blant de alvorlige psykiske lidelsene fordi psykosen har kort varighet og derfor ikke fører til så stor innvirkning på funksjonsnivået over tid.

Psykotiske symptomer

Personer som bruker rusmidler kan også få psykotiske symptomer under eller kort tid etter inntak av rusmidler (F1x.5). Dette gjelder spesielt ved bruk av sentralstimulerende midler, cannabis og hallusinogener, men også andre rusmidler. Episoder med slike symptomer er ofte preget av paranoide vrangforestillinger, og de er vanligvis kortvarige (fra noen dager til noen uker er vanligst). Gjentatte episoder med psykose som er utløst av rusmidler, kan forårsake betydelig funksjonsnedsettelse. Gjentatte psykoser kan sannsynligvis gi langvarige nevrologiske skadevirkninger.

Stoffutløst psykose

Det kan være vanskelig å diagnostisere om det dreier seg om stoffutløst psykose (F12.5) eller schizofreni utløst av eller forverret av rusmiddelbruk. Dette gjelder spesielt blant personer med kronisk bruk av cannabis (Arendt et al., 2005), sentralstimulerende midler eller hallusinogener og som samtidig har symptomer forenlig med schizofreni. Det er også mulig at tidlig bruk av cannabis hos enkelte disponerte personer kan føre til økt risiko for å utvikle schizofreni (Zammit et al., 2002, Andreasson et al., 1989, Hajos et al., 2008, Moore et al., 2007, Semple et al., 2005).